Kā jau ziņots iepriekš, 2021.gada 22.martā tika pieņemta jauna Eiropas Savienības (ES) direktīva 2021/514 par administratīvu sadarbību nodokļu jomā jeb DAC7, kas paredz pienākumu digitālo platformu operatoriem iesniegt informāciju nodokļu administrācijām par ienākumiem, kurus pārdevēji guvuši viņu platformās, bet dalībvalsts nodokļu administrācijām – automātiski apmainīties ar šādu informāciju, kas ir ieviests likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Apskatām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) jaunākos skaidrojumus par DAC7 direktīvas piemērošanu.

Personīgie pakalpojumi

Platformas operatori var pieņemt, ka uz laiku vai uzdevumiem balstīti pakalpojumi ir personīgie pakalpojumi, ja vien nav pierādīts pretējais. Ja pakalpojums apvieno personīgo pakalpojumu ar citiem neatdalāmiem elementiem, jāziņo par visu pakalpojumu, ja vien personīgā pakalpojuma daļa nav tikai papildinājums elementam, par kuru nav jāziņo.

Platformas operators, kas darbojas kā darījumu partneris (pircējs)

Galvenais faktors, kas jāņem vērā, lai noskaidrotu atbilstību statusam – vai platforma nodrošina pārdevējiem iespējas piedāvāt lietotājiem atbilstošas darbības. Līdz ar to vietne, kas veicina tikai preču vai pakalpojumu iegādi no lietotājiem, nav platforma. Tomēr, ja platformas operators pērk preces vai pakalpojumus no pārdevēja, lai izpildītu cita lietotāja pieprasījumu, šis darījums būtu jāziņo kā “netieša” ziņojama darbība.

Apstākļi, kādos atlīdzība ir zināma vai pamatoti zināma

ESAO apstiprina, ka gadījumos, ja apakšuzņēmējs iegūst informāciju par maksājuma summu, par kuru pārdevējs un lietotājs vienojušies un par kuru jāsniedz ziņojums, šī informācija platformas operatoram būtu uzskatāma par “saprātīgi zināmu”, un tādējādi būtu ziņojama. Platformas operators uzskata pārdevēja norādīto cenu par zināmu atlīdzību, kad tas ir informēts par darījumu un var pamatoti apstiprināt, ka norādītā cena atbilst faktiskajai cenai, kas samaksāta par attiecīgo darbību.

Nekustamā īpašuma netiešā noma

Naktsmītņu īres platforma, kas piedāvā nekustamo īpašumu trešo pušu pārdevēju vārdā, ir kvalificējama kā platforma, un izīrētie īpašumi tiek uzskatīti par atbilstošām darbībām, ņemot vērā visu pārējo platformas kritēriju izpildi. Ja tā, platformas operatoriem ir jāziņo par atlīdzību, ko pārdevēji saņēmuši par šīm attiecīgajām darbībām.

E-komercijas pakalpojumu sniedzēji

Programmatūra, kas palīdz vietnes izstrādē, uzturēšanā un piedāvā maksājumu pakalpojumus, nav kvalificējama kā platforma, ja tā nesniedz iespēju pārdevējiem sazināties ar citiem lietotājiem, lai veiktu attiecīgās darbības.

Pārdevēja informācijas pārbaude

Platformas operatoram jāņem vērā visa pieejamā informācija, tostarp uzticamības pārbaudes procedūras, citi platformas operatori, trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un valdības pakalpojumi nodokļu maksātāja identifikācijas numura apstiprināšanai. Viņiem validācijai jāizmanto savi esošie ieraksti un publiski pieejamie rīki, neprasot papildu verifikāciju, izņemot to, kas jau ir pieejama.

Vaučeru apstrāde ziņošanas nolūkos

Attiecīgā darbība ietver attiecīgos pakalpojumus vai preces, kas pārdotas par atlīdzību pārdevējam. Lietotājam, kurš saņem pakalpojumu, nav jābūt tam, kurš par to maksā. Kupona izsniegšana, kas norāda uz pārdevēja apņemšanos, tiek uzskatīta par atbilstošas darbības veikšanu, un par maksājumu par kuponu ir jāziņo. Ja platformas operatora izsniegtais kupons vēlāk tiek izmantots kā samaksa par attiecīgajām darbībām, tā izpirkšana ir kvalificējama kā atlīdzība par darbībām.

Bartera darījumi

Darījumi, kas ietver nemonetāru atlīdzību, jāziņo tikai tad, ja platformas operatoram ir zināma vai pamatoti zināma vērtība vietējā valūtā.

Vietējo valūtu izmantošana

Jurisdikcijas var noteikt sliekšņa summu to ekvivalentā vietējā valūtā. ES dalībvalstu gadījumā tas attiecas uz pārdevējiem, kuriem platformas operators veicinājis mazāk nekā 30 preču pārdošanu par kopējo atlīdzību 2000 eiro gadā.

Ziņošana par vairākām pusēm, kas kopīgi reģistrētas kā pārdevēji.

Ja vairākas puses ir kopīgi reģistrētas kā pārdevēji, katra puse jāuzrāda kā pārdevējs, par kuru jāziņo. Tomēr, ja viena vai vairākas puses ir reģistrētas kā pārdevēji aģentūras statusā un arī aģentūras klients ir reģistrēts kā pārdevējs, tikai pret klientu jāattiecas kā pārdevēju, par kuru jāziņo.

Raksta autore: Aija Lasmane, SIA “Sorainen ZAB”, partnere