Uzņēmums noslēdz pakalpojumu sniegšanas līgumu par summu 3630 eiro, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 630 eiro. Par termiņā nesamaksātu rēķinu pakalpojuma saņēmējam ir jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods 5% apmērā no līgumsummas. Vai šos 5% aprēķina no summas ar vai bez PVN?

Atbild SIA “Sorainen ZAB” jurista palīdze Gabriela Mora Petroviča un zvērināta advokāta palīdze Agneta Rumpa:

Līgumsodus regulē Civillikuma (CL) 1716.pants, kurā ir noteikts, ka līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību tādā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi. Vispārīgi, ar terminu “pametums” saprotama noteikta naudas summa vai cits mantisks devums.

Līdzīgs gadījums aplūkots Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2013.gada 9.decembra spriedumā lietā C30600213, kur, pieprasot līgumsodu par samaksas neveikšanu, piemērotā PVN summa tika iekļauta pamatparāda apmērā, no kuras tika rēķināts līgumsods.

Attiecīgi arī šajā gadījumā līgumsods rēķināms no kopējās summas, kurā iekļauts PVN.

Noteikti jāņem vērā, ka saskaņā ar CL 1716.panta 3.daļu, līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Tā kā šajā gadījumā līgumsumma ir 3630 eiro, līgumsodu nedrīkstētu noteikt lielāku par 363 eiro.