Starptautiskā tirdzniecības kamera (ICC) ir publicējusi atjaunotu preču tirdzniecības noteikumu izdevumu Incoterms 2020. Šis Incoterms devītais izdevums ievieš izmaiņas gan struktūrā, gan saturā. Lai gan izmaiņas nav tik radikālas, kā gaidīts, svarīgi ir saprast jaunos noteikumus un spēt tos veiksmīgi pielietot jaunos līgumos.

Šajā ziņu izlaidumā piedāvājam īsu pārskatu par būtiskākajām izmaiņām.

Kad atjaunotie noteikumi stājās spēkā?

Incoterms 2020 stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. Visi līgumi, kas noslēgti saskaņā ar iepriekšējiem Incoterms 2010, joprojām būs spēkā. Tāpat pircēji un pārdevēji arī turpmāk jaunos līgumos varēs izmantot Incoterms 2010. Tomēr viņiem būs skaidri jānorāda izvēle savā līgumā izmantot vecāku Incoterms versiju, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem – papildu izmaksām un neplānotām saistībām – , ja vēlāk atklātos, ka pusēm ir atšķirīga izpratne par izmantojamajiem noteikumiem.

Būtiskākie Incoterms 2020 jaunumi

  • Vieglāk izvēlēties piemērotākos noteikumus: Incoterms 2020 mērķis ir skaidrāk definēt katra noteikuma saturu, sagrupēt līdzīgus noteikumus un ļaut salīdzināt katra Incoterms noteikuma elementus (piemēram, brīdi, kad risks pāriet no pārdevēja pircējam, izmaksu sadali, pienākumu iepakot vai organizēt sūtīšanu, un citus). Tas ļauj pusēm izvēlēties regulējumu, kas vislabāk atbilst viņu situācijai un interesēm.
  • Konosaments preču pārvadājumam pa jūru: Pārdodot preces, kuras paredzēts transportēt pa jūru saskaņā ar FCA (Franko pārvadātājs) noteikumu, pārdevējs vai pircējs (vai bankas, kas izdod viņiem garantijas) pieprasa konosamentu, apstiprinot iekraušanu uz klāja. Tomēr, saskaņā ar FCA noteikumu, pārdevēja piegādes pienākums izbeidzas līdz ar brīdi, kad preces piegādātas līdz ostai (pirms iekraušanas uz klāja), tādēļ no šī brīža pārdevējs vairs nevar kontrolēt kravu. Incoterms 2020 ļauj pusēm vienoties, ka pircējs sniedz norādījumus pārvadātājam izsniegt pārdevējam konosamentu, kas apstiprina kravas iekraušanu uz klāja. Tādējādi konteineru pārvadāšanai komersantiem ir ieteicams izvēlēties FCA nevis FOB (Franko uz kuģa klāja) noteikumu..
  • Norādīta izmaksu sadale: Strīdi starp pircējiem un pārdevējiem par izmaksu sadali izceļas samērā bieži, it īpaši, ja izmaksas rodas ostās vai galapunktā. Incoterms 2020 ir izstrādājis un detalizējis izmaksu sadali starp pircēju un pārdevēju, nosakot sarakstu ar attaisnotajām izmaksām.
  • Plašāks apdrošināšanas segums ražotajām precēm: Incoterms 2010 ietvaros CIP noteikums (Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz galamērķim) nosaka, ka pircējs pārvadātājam piegādā preces un apdrošina tās pret iespējamo kaitējumu vai zaudējumiem transportēšanas laikā. CIF (Cena, apdrošināšana un frakts) noteikums uzliek līdzīgu pienākumu pircējam, kad preces tiek pārvadātas pa jūru. Nepieciešamais apdrošināšanas segums – kravas apdrošināšanas segums saskaņā ar Institute Cargo Clauses (C) (Institūta kravas punkti). Šis ir minimālais apdrošināšanas segums, kas ne vienmēr atbilst pircēja kravas aizsardzības prasībām. Lai gan parasti piemērots beztaras pārvadājumiem, tas nenodrošina pietiekošu aizsardzību ražotām precēm.

Incoterms 2020 CIP noteikumu piemērošanas gadījumos ir palielinājis aizsardzības prasības līdz A nosacījuma līmenim “pilna kravas aizsardzība”. CIP visbiežāk tiek izmantots, kad transportē ražotas preces. Kad tiek piemērots CIF, līdzšinējās apdrošināšanas seguma prasības nemainās.

  • Jaunums: iespēja transportēt preces ar pircēja vai pārdevēja paša transportu: Incoterms 2010 pieņem, ka kravu pārvadāšana tiek nodrošināta kā ārpakalpojums. Saskaņā ar Incoterms 2020 FCA, DAP, DPU un DDP noteikumiem, pircējs vai pārdevējs apņemas “transportēt kravu vai organizēt tās transportēšanu”.
  • Izņemta maldinoša piegādes vietas definīcija: Saskaņā ar Incoterms 2010 DAT (Piegādāts līdz terminālim) noteikumu, tiktu uzskatīts, ka pārdevējs ir piegādājis preces, kad tās ir izkrautas norādītajā terminālī. Saskaņā ar Incoterms 2010, termins “terminālis” nozīmēja “jebkuru vietu, kas ir vai nav apsegta”. Lai precīzāk definētu piegādes punktu un izslēgtu maldinošo atsauci uz termināli, Incoterms 2020 ievieš jaunu terminu – DPU (Piegādāts izkrauts).
  • Detalizēti katras puses nodrošinājuma pienākumi: Transporta drošības prasības kļūst arvien svarīgākas, tādējādi Incoterms 2020 precizē pušu nodrošinājuma pienākumus un saistīto izdevumu sadali.

Kā sagatavoties Incoterms 2020 izmantošanai?

Mēs iesakām saviem klientiem identificēt tos Incoterms noteikumus, kas viņu uzņēmumos tiek izmantoti visbiežāk, izskatīt Incoterms 2020 versiju un novērtēt tās radīto ietekmi uz uzņēmuma praksi. Iesakām Incoterms 2010 vietā izmantot Incoterms 2020, lai slēgtu jaunus līgumus, kuri tiks ieviesti pēc 2020. gada 1. janvāra.

Mēs esam gatavi atbildēt uz jebkuriem jūsu jautājumiem par jauno Incoterms 2020 versiju.