Kā notiek termiņuzturēšanās atļaujas kartes anulēšana darba attiecību izbeigšanas gadījumā? Vai informācija par uzturēšanās atļaujas anulēšanu tiek nodota automātiski vai ir nepieciešams veikt kādas darbības?

Raksta autore: Natālija Ešenberga, SIA “Sorainen ZAB”, zvērināta advokāta palīdze

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 9.pantu ārzemniekam cita starpā var piešķirt tiesības uz nodarbinātību ar ierobežojumiem, slēdzot darba līgumu ar noteiktu darba devēju noteiktā specialitātē (profesijā). Lai nodarbinātu ārzemnieku, proti, trešās valsts pilsoni, darba devējam ir jāievēro virkne noteikumu, tostarp:

  • jānoformē izsaukums vai ielūgums (atkarībā no nodarbinātības ilguma);
  • jāizsludina vakance Nodarbinātības valsts aģentūrā;
  • jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

Tāpat darba devējam kā ārzemnieka uzaicinātājam ir jāņem vērā, ka saskaņā ar Imigrācijas likumu tas uzņemas atbildību par ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, kā arī par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktā laikā. Ja minētie nosacījumi nav izpildīti, darba devējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā ir jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) vai Valsts robežsardze. Ja nepieciešams, darba devējam jānodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšana.

Par izmaiņām jāinformē 3 darba dienu laikā

Tāpat Imigrācijas likuma 39.panta 1.daļā iekļautā norma nosaka pienākumu darba devējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā informēt PMLP par to, ka vairs nepastāv vai ir mainījušies apstākļi, kas bijuši par pamatu ārzemnieka termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai. Proti, gadījumos, kad termiņuzturēšanās atļauja ir saņemta, pamatojoties uz nodarbinātību pie konkrētā darba devēja, un tiek izbeigts darba līgums ar ārzemnieku, darba devējam ir pienākums informēt par to PMLP, nosūtot iesniegumu brīvā formā par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Šādā gadījumā PMLP anulē termiņuzturēšanās atļauju attiecīgajam ārzemniekam.

Visbeidzot, ir jāņem vērā, ka darba devējam ir jāinformē PMLP ne tikai par darba tiesisko attiecīgo pārtraukšanu, bet arī par jebkādām izmaiņām tajos nodarbinātības nosacījumos, kas ir bijuši par pamatu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu.