MK mājas lapā nu pieejams informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024. – 2027. gadam izstrādes virzību”. Ko šajā 28.lpp. dokumentā varam izlobīt? Kādi ir valsts nodokļu plāni 24.-27.gadam?

 

 

Daļa līdz šī gada beigām izvirzāmo priekšlikumu aizies uz 24.gada budžetu, bet daļa būs realizējama visa atlikušā Saeimas cikla laikā. Tomēr ziņojumā redzami vien mazie, steidzamākie uzlabojumi, ko varētu virzīt uz 24.g. budžeta paku. Lielie konceptuālie jautājumi vēl nav ne nolemti, ne arī publiskoti.

Ko plānots virzīt uz 24.gada budžetu?

Akcīze. AN likmju palielinājums dīzeļdegvielai, degvieleļļai un petrolejai, ko izmanto iekārtās (celtņos un citām ar pārkraušanu saistītām darbībām) SEZ un brīvostās. AN likmju palielinājums alkoholam, tabakas izstrādājumiem un pēc izmantošanas līdzīgiem produktiem (e-šķidrumiem, nikotīnu saturošiem spilventiņiem). Jaunās plānotās likmes minētas ziņojumā.

Azartspēļu nodoklis. Piedāvāts paaugstināt par 20% azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem, ruletei un kāršu un kauliņu spēlei un azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas, neatkarīgi no spēles veida.

Mikrouzņēmumu nodoklis. Vērtēta iespēja noteikt vienu MUN likmi – 25% apmērā. Ja pirmajiem 2 punktiem piekrītu un tur pieaugums pat varēja būt lielāks, tad mazajiem, lai iedzīvinātu jauno SDI konta automātisko sistēmu, nodokļa likmei nevajadzētu pārsniegt 10-15%.

IIN

 1. Ierosināts neaplikt ar darbaspēka nodokļiem darba devēja segto mācību maksu darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu Latvijas, ES un EEZ izglītības iestādēs (ja darbinieks līdzfinansē 30% un paliek pie darba devēja 3 gadus).
 2. Ierosināts, ka no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā IIN, izslēdz Latvijā vai citā ES dalībvalstī, vai EEZ valstī, vai ESAO dalībvalstī reģistrētajai apdrošināšanas sabiedrībai veiktās veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 750 euro gadā (šobrīd limits ir EUR 426,86).
 3. Ierosināts, ka MUN maksātāji, kas strādā algotu darbu, varēs piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu.
 4. Ierosināts palielināt attālinātā darba kompensāciju no EUR 30 uz 40.
 5. Izvērtēta iespēja palielināt atbrīvojumu apmēra slieksni uz 3 000 euro gadā palīdzībai, kas sniegta no arodbiedrības naudas līdzekļiem vai no SLO līdzekļiem, t.sk. palīdzībai naudā, kas saņemta no SLO ārstniecības izdevumu segšanai vai personai ar invaliditāti, vai šo personu ģimenes loceklim.
 6. Nosacījumi, kas noteikti attiecībā uz EEZ valstī, vai ESAO dalībvalstī reģistrētajiem privātajiem pensiju fondiem, ir attiecināmi arī uz atbilstoša veida iemaksām pan-Eiropas privātajos pensiju plānos un izmaksām no tiem.

PVN

 1. Ierosināts, ka ar PVN neapliek biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu, ja sporta sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas mērķis nav gūt papildu ienākumus šai biedrībai vai nodibinājumam. Ja tomēr no sporta sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas tiek gūti papildu ienākumi, tie ir novirzāmi biedrības vai nodibinājuma mērķu nodrošināšanai sporta jomā vai nodarbību nodrošināšanai vai pilnveidošanai.
 2. Paredzēts arī, ka ar PVN neapliek maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšanas un darbības kārtība reglamentēta atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā.
 3. Ierosināts pārskatīt kritērijus attiecībā uz priekšnodokļa korekciju zaudētiem parādiem: pārskatīt noteikto darījumu slieksni (šobrīd spēkā EUR 430) palielinot uz EUR 1000, pārskatīt nosacījumu par nesadarbošanās termiņu (šobrīd spēkā ir 6 mēnešu termiņš), pārskatīt nosacījumu par informēšanas  pienākumu, kā arī rast iespēju ļaut PVN par zaudēto parādu atgūt, iesniedzot jebkuru PVN deklarāciju.
 4. Izvērtēta iespēja mainīt priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu attiecībā uz izmaksām reprezentatīvo automobiļu degvielas un ekspluatācijas izdevumiem – ja šāda automašīna ir nodokļa maksātāja nepārtrauktā īpašumā vai turējumā vismaz 60 mēnešus, tad šos ierobežojumus varētu nepiemērot. Šāda automašīna vairs arī neskaitītos reprezentatīva UIN vajadzībām.
 5. PVN reģistrācijas sliekšņa palielināšana no 40 000 euro uz 50 000 euro.

DRN

 1. Piedāvāts noteikt jaunus DRN objektus: ogļūdeņražu ieguve; tekstilizstrādājumi; plastmasu saturoši izstrādājumi un plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu; riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi; plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts.
 2. Papildināti nosacījumi atbrīvojuma no DRN samaksas piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteikt paaugstinātas DRN likmes iepakojumam no putu polistirola  un  putuplasta izejmateriāliem, kā arī noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam.
 3. Paaugstinātas DRN likmes par: transportlīdzekļiem; sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu; dabas resursu ieguvi.
 4. Precizēta DRN piemērošanas kārtība par daļiņu PM10 emisiju gaisā, nosakot DRN piemērošanu kopējām putekļu emisijām; baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus.
 5. Plānots atcelt atbrīvojumu vienreiz lietojamām plastmasu saturošām glāzēm.

Banku peļņas nodoklis. FM banku peļņai vērtēja 2 jaunus nodokļu piemērošanas modeļus – Lietuvas (virspeļņas nodoklis) vai Igaunijas (UIN avansa maksājumi par iepriekšējā gada peļņu, neatkarīgi no tā vai izmaksātas dividendes). FM nākusi klajā, ka atbalsta Igaunijas UIN (20%) varianta apstiprināšanu. Sīkāk par šo tēmu – attiecīgajā vienā no iepriekšējiem bloga rakstiem.

Vairāk par nodokļu tēmu lasiet arī šajā rakstā.