IIN kapitāla pieauguma bāzes samazināšanai nevar piemērot būvinženieru aprēķinus par pārdotā dzīvokļa remonta tirgus cenu, it sevišķi, ja par to maksā skaidrā naudā un bez attaisnojuma dokumentiem.

Senāts atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu strīdā ar VID par nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumu. Izskatāmajā lietā VID pieteicējai papildus aprēķināja IIN un nokavējuma naudu.

Ko teica VID?

VID atzina, ka starp pieteicēju un atsevišķām komercsabiedrībām noformētie darījumi par būvniecības pakalpojumu sniegšanu nav faktiski notikuši, līdz ar to pieteicējas norādītie ieguldījumi nekustamajā īpašumā nav pamatoti. VID ieskatā darījumi noformēti ar mērķi samazināt pieteicējas nodokļu maksājumus budžetā.

Strīda būtība

Senātam kasācijas tiesvedībā bija izvērtējams jautājums, vai apstākļos, kad līgumi par remontdarbu veikšanu noslēgti ar fiktīvām komercsabiedrībām un nav ticamu darījumu dokumentu, ieguldījumu apmēru nekustamajā īpašumā var pierādīt ar tāmēm, kurās norādītās izmaksas pēc speciālistu novērtējuma vidēji atbilst reālām izmaksām Latvijas tirgū.

Ko secināja Senāts?

Senāts spriedumā atzīst, ka izskatāmajā gadījumā nav konstatēti tādi apstākļi, kas norāda, ka personai objektīvi nav iespējams iesniegt pierādījumus, kas apstiprinātu ieguldījumu veikšanu. Vienlaikus ir konstatēti tādi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par ieguldījumu patieso apmēru.

Proti, lietā ir konstatēts, ka personas, kuras sniedza pakalpojumus pieteicējai, neveica godprātīgu komercdarbību jeb darbojās kā fiktīvi komersanti savās reģistrācijas valstīs, kā arī citu pazīmju dēļ, kas parastā gadījumā var liecināt par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Piemēram, bija norēķini tikai skaidrā naudā, lai gan darījumi ir ar juridiskajām personām.

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, savukārt, rada iespēju sniegt pakalpojumus un pārdot preces par cenām, kas ir zemākas nekā tirgus cenas. Tas ir pamats apšaubīt, ka arī konkrētajā gadījumā tirgus cenas atspoguļo pieteicējas patiesos ieguldījumus nekustamajā īpašumā un attiecīgi to, ka būtu pieļaujams ieguldījumu apmēru noteikt pēc būvinženieru atzinumiem un viedokļiem kā pierādījumiem.