2019. gada 17. aprīlī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/631 par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (Regula). Regula stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Tās mērķis ir noteikt jaunus automobiļu CO2 emisiju samazinājumus, kas tiek piemēroti jau no 2020. gada.  Regula attiecas uz jaunajiem automobiļiem, līdz ar to apritē jau esošos transportlīdzekļus, kas tirgū nonākuši līdz 2020. gadam, tā neietekmēs. Regula iekļaujas plašākā ES vides politikā, kuras mērķis ir samazināt kaitējumu apkārtējai videi. Šī konkrētā Regula to panāk, liekot auto ražotājiem atrast veidu, kā samazināt CO2 izmešu daudzumu, vai arī maksāt īpašu maksājumu, ja šo mērķi nav izdevies sasniegt.

  • CO2 emisiju samazinājuma apmēri

Regulā noteikts, ka vidējam CO2 emisiju lielumam automobiļu flotē ir jābūt 95 g/km. Tas aptuveni atbilst šādam degvielas patēriņam – 4,1 l/100 km (parastā degviela) vai 3,6 l/100 km (dīzelis). Tā kā šie ir tikai vidējie CO2 samazinājuma līmeņi, tad konkrēts CO2 samazinājuma līmenis, kas attiecīgajam automobilim jāsasniedz, tiek noteikts ņemot vērā automobiļa masu un aprēķinot to pēc formulas, kas ietverta Regulas 1. Pielikumā.

Atbilstība Regulā noteiktajam CO2 samazinājuma līmeņa aprēķinam autoražotājiem jāievieš pakāpeniski. 2020. gadā šim līmenim ir jāatbilst 95% no konkrētā ražotāja 2020. gadā reģistrētajām mašīnām, bet 2021. gadā šim līmenim jau būs jāatbilst visām mašīnām.

  • Soda sankcijas

Gadījumā, ja autoražotāja automobiļu flote neatbildīs Regulā noteiktajiem CO2 līmeņiem, tad autoražotājam būs jāmaksā  sods par katru reģistrēto mašīnu. Soda apmērs noteikts EUR 95 par katru CO2 g/km, kas pārsniedz Regulā noteikto līmeni.

  • Atvieglojumi un izņēmumi

o Superkredīti

Aprēķinot vidējo konkrēto CO2 emisijas līmeni, katru jauno vieglo pasažieru automobili, kura konkrētais CO2 emisijas līmenis nepārsniedz 50 g CO2/km, skaita kā:

  • 2 vieglos pasažieru automobiļus 2020. gadā,
  • 1,67 vieglos pasažieru automobiļus 2021. gadā,
  • 1,33 vieglos pasažieru automobiļus 2022. gadā,
  • 1 vieglo pasažieru automobili, sākot no 2023. gada,

par gadu, kad automobilis ir reģistrēts laikposmā no 2020. līdz 2022. gadam, ievērojot maksimālo ierobežojumu katram ražotājam 7,5 g CO2/km minētajā laikposmā, kā aprēķināts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1153 5. pantu.

o Iespēja ražotājiem apvienoties

Ražotāji drīkst apvienoties, lai varētu kopā nodrošināt atbilstību CO2 samazināšanas emisijas līmeņiem, pie nosacījuma, ka šādas apvienošanās atbilst konkurences tiesību normām.

o Mazo ražotāju aizsardzība

Regula paredz arī piemērot īpašus atvieglojumus tiem ražotājiem, kuru ES teritorijā reģistrēto automobiļu skaits  nesasniedz 300 000.