Daudzām sabiedrībām, visticamāk, nāksies saskarties ar parādu un likviditātes jautājumiem – tad jārīkojas gudri un ātri, lai problēma nekļūst vēl lielāka

Ieteikums kreditoriem

Novērsiet lavīnas sākšanos!

  1. Nosakiet kredītlimitu un pieprasiet priekšapmaksu

Pirmkārt, rūpīgi pārbaudiet saviem klientiem noteiktos kredītlimitus. Lai saglabātu likviditāti, būtu gudri katram klientam noteikt kredītlimitu. Tiklīdz klients sasniedz limitu, viņam vairs nedrīkst piegādāt preces vai pakalpojumus, ja vien netiek samaksāta priekšapmaksa. Tā var izvairīties no lielākiem parādiem, un izveidot brīdinājumu sistēmu.

  1. Galvojumu un nodrošinājumu nodibināšana

Ja kredītlimiti un priekšapmaksa nav risinājums, varētu palīdzēt akcionāra vai valdes locekļa sniegts galvojums pircēja vārdā. Vai arī – varat pieprasīt nodrošinājumu no mātes sabiedrības. Tādējādi būs lielāka garantija, ka jūs saņemsiet maksājumu un galvotājs būs vairāk ieinteresēts risināt jebkuras radušās problēmas, tā kā garantētajām saistībām būs prioritāte.

  1. Ātrāka rēķinu izrakstīšana

Apsveriet iespēju izsūtīt rēķinus biežāk nekā reizi mēnesī, tas ļaus jums savlaicīgāk pamanīt maksājumu problēmas.

  1. Notariāli apliecināti maksājumu grafiki

Tiklīdz radušies parādi, ir ieteicams sazināties ar parādnieku, lai labāk saprastu parādnieka rīcību. Ja parādnieks aktīvi risina maksājumu problēmas un meklē risinājumus, kā pārvarēt maksājumu grūtības, kreditors var piedāvāt noslēgt ilgtermiņa notariāli apliecinātu vienošanos ar maksājumu grafiku notariālā akta formā, iekļaujot punktu, ka aktam var piemērot piespiedu izpildi.

Ja parādnieks nesamaksā atbilstoši grafikam, kreditors varēs vērsties pie notāra, lai īstenotu līguma un maksājumu grafika piespiedu izpildi un tā rezultātā iegūt notāra apliecinātu izpildu aktu, ko paredzēts nodot tiesu izpildītājam izpildei ārpus tiesas. Protams, šādā gadījumā ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai kreditors saņemtu maksājumus, bet tas arī sniedz papildu drošību un ilgtermiņā parāds tiks samaksāts. Ja parādnieks vēlas saglabāt savu sabiedrību, šis variants dos viņam iespēju to izdarīt.

  1. Ķīlas izmantošana, lai pagarinātu maksājumu termiņus

Cits veids, kā nodrošināt parādus, ir izmantot ķīlu. Piemēram, maksājumu termiņu pagarināšanu var sasaistīt ar hipotēku uz parādnieka īpašumu vai komercķīlu uz parādnieka uzņēmumu vai kustamu mantu. Ja parādnieka akcionāriem pieder akcijas citā uzņēmumā, arī šīs akcijas var ieķīlāt kā nodrošinājumu.

 

Ieteikums parādniekiem

Ja jums draud maksātnespēja, rīkojieties ātri!

Šobrīd kreditori nedrīkst iesniegt maksātnespējas pieteikumu par saviem parādniekiem līdz 2020. gada 1. septembrim. Tomēr šis termiņš nav aiz kalniem, un parādniekam jābūt gatavam rīkoties.

Kreditori samērā retos gadījumos uzsāk maksātnespējas procesu uzreiz pēc maksātnespējas brīdinājuma iesniegšanas, jo tas nav viņu interesēs, bet tā tomēr var notikt. Ja kreditors iesniedz pieteikumu, jums jāsniedz pamatoti argumenti, kas apgāž maksātnespējas pieteikuma pamatā esošo prasījumu, turklāt tas jāizdara trīs nedēļu laikā no datuma, kad brīdinājums tika izsniegts jums vai iesniegts pastā.

Ja šis termiņš tiek nokavēts, kreditors var iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesā. Ja kreditors iesniedz maksātnespējas pieteikumu un tiesa ierosina maksātnespējas procesu, jūs vēl varat iesniegt tiesā pamatotus iebildumus vai, ja prasījums ir pamatots, varat to apmaksāt pirms tiesas sēdes, tādējādi izvairoties no maksātnespējas.

Vadības pienākums pieteikt maksātnespēju

Sabiedrības vadībai ir jāiesniedz maksātnespējas pieteikums, ja sabiedrība ilgāk nekā divus mēnešus nav izpildījusi savas kavētās saistības.

Ja valde nokavē maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, valdes locekļiem par to var piemērot administratīvo atbildību, tostarp arī naudas sodu un aizliegumu ieņemt noteiktus amatus. Ja tomēr maksātnespēja tiek pasludināta (piemēram, saskaņā ar kreditora maksātnespējas pieteikumu), maksātnespējas administratoram ir tiesības iesniegt prasību pret valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzināšanu.

 

Ieteikums kreditoriem maksātnespējas procesā 

Iesniedziet savu prasījumu savlaicīgi un uzturiet prasību!

Lai izmantotu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa piedāvātās iespējas, jums jārīkojas nekavējoties un aktīvi jāaizstāv savas intereses.

Maksātnespējas procesā ir svarīgi ievērot prasījuma iesniegšanas termiņu (mēnesis pēc ieraksta Maksātnespējas reģistrā par maksātnespējas procesa uzsākšanu). Ja šis termiņš tiek nokavēts, prasījumu var iesniegt vēlāk, sešu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad ir sagatavots plāns kreditoru prasījumu apmierināšanai, bet tad jums netiks piešķirtas balsstiesības kreditoru sapulcē.

Kreditoram aktīvi jāpiedalās maksātnespējas procesā, jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāiebilst pret dokumentiem, kādus maksātnespējas administrators nosūta kreditoriem (parādnieka īpašuma pārdošanas plāns un citi), un jāsadarbojas ar maksātnespējas administratoru, lai panāktu izdevīgāko maksātnespējas procesa rezultātu.

Ja jums šķiet, ka šis process ir veltīga jūsu laika izšķiešana, nepieņemiet straujus lēmumus. Katrs gadījums ir atšķirīgs un līdz ar to arī iespējas uzlabot jūsu izredzes.

Reizēm maksātnespējīga sabiedrība ir noslēgusi darījumus īsi pirms maksātnespējas pieteikuma iesnigšanas, tādējādi radot kaitējumu kreditoru interesēm. Tādos gadījumos maksātnespējas administratoram ir likumīgas iespējas atsaukt tādus darījumus. Kā arī, ja sabiedrības aktīvi ir atsavināti, maksātnespējas administrators var vērst prasījumus pret sabiedrību, kas saņēmusi aktīvus, vai arī var iesniegt prasījumu pret vadības locekli. Šādu pasākumu īstenošana var palīdzēt palielināt maksātnespējīgā parādnieka mantu un lielākā mērā apmierināt kreditoru prasījumus.

Kad var izmantot tiesiskās aizsardzības procesu?

Ja maksājumu grūtības nav pastāvīgas, tiesiskās aizsardzības process būtu pareizā izvēle. Šī procesa panākumu atslēga ir vadības uzticēšanās restrukturizācijai un spējai sadarboties ar kreditoriem, jo tā noteikts jebkura restrukturizācijas plāna iznākumu.

Lai restrukturizētu prasījumus, var ieviest maksājumu grafikus, var mainīt samaksas termiņus vai samazināt prasījumus. Tāpat var restrukturizēt un samazināt maksājamo nodokļu summas, tā kā restrukturizācijas procesā piedalīsies arī nodokļu iestāde kā kreditors.

Kreditori var lielā mērā ietekmēt restrukturizācija plāna (TAP pasākumu plāna) sagatavošanas procesu. Šajā gadījumā jāsaņem piekrišana no nenodrošinātajiem kreditoriem, kuru pamatprasījumi veido vairāk nekā pusi no galveno nenodrošināto kreditoru prasījumu kopsummas, un no nodrošinātajiem kreditoriem, kuru pamatprasījumi veido vismaz 2/3 no galveno nodrošināto kreditoru prasījumu kopsummas.

Jums kā kreditoram vienmēr jāpārliecinās, vai jūsu prasījums ir iekļauts restrukturizācijas plānā, tā kā šī iekļaušana noteiks jūsu tiesības tiesiskās aizsardzības procesā.