Pārskatu sagatavoja jurista palīdzes Paula Šūtava un Sofia Kurochka 

Dažādi

Grozījumi darba likumā

Pieņemts 2. lasījumā: 13.10.2022

Iecerēts noteikt minimālo mēnešalgu 620 eiro apmērā no nākamā gada, bet 700 eiro apmērā – no 2024. gada.

Grozījums likumā ‘Par maternitātes un slimības apdrošināšanu’

Pieņemts: 20.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Valsts atbalsts strādājošajiem vecāku pabalsta saņēmējiem tiks palielināts līdz 50 procentiem no piešķirtā pabalsta apmēra.

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Pieņemts: 06.10.2022.

Grozījumi nosaka jauna veida procesuālās sankcijas, kas veicamas Valsts kontroles lietderības revīzijā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte”.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Pieņemts: 13.10.2022

Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Pieņemts 1. lasījumā: 13.10.2022

Likumprojekts paredz uzlabot dāvināšanas (ziedošanas) procesa caurskatāmību, atklātību, t.sk. nosakot skaidrāku regulējumu dāvinājumu (ziedojumu) izvērtēšanas un piešķiršanas procesā, un pilnveidojot lēmumu pieņemšanas procesu.

 

Drošība

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Pieņemts 3. lasījumā: 13.10.2022

Grozījumi paredz papildināt likumu ar normām, kas nosaka Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai saglabātu papildu sadarbības mehānismu.

 

Nekustamais īpašums un būvniecība

Grozījums likumā ‘Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību’

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Lai zeme un būve veidotu vienotu īpašumu, likums paredz, ka pašvaldībai piekrīt tāds patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, kas ir bezmantinieku manta vai bezīpašnieka lieta un ir saistīts ar pašvaldības nekustamo īpašumu, veidojot vienotu īpašumu.

Grozījumi Civillikumā

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot bezmantinieku mantas un bezīpašnieka lietas tiesību institūtus, nosakot, ka: 1) manta, kas paliek pēc juridisku personu izbeigšanās kļūst par bezīpašnieka manu, kura likumā noteiktos gadījumos piekrīt pašvaldībai; 2) Likumā noteiktos gadījumos bezmantinieku manta un bezīpašnieka lieta var piekrist pašvaldībai.

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Izsludināts: 20.10.2022

Likums ir izstrādāts, lai noteiktu iespēju būvniecības projektu īstenošanai aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem, paredzot kārtību, kādā tiek ks objekta darbībai.

Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

Pieņemts: 20.10.2022

Likums paredz, ka zemes konsolidācija tiek īstenota bez valsts tiešas līdzdalības un tiek realizēta, pārkārtojot zemes vienību robežas saskaņā ar pašvaldības apstiprināto zemes ierīcības projektu.

 

Atbilstība

Interešu pārstāvības atklātības likums

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likums definē interešu pārstāvības un interešu pārstāvja jēdzienus, nosaka interešu pārstāvju reģistrēšanās pienākumu, kā arī interešu pārstāvības aktivitāšu deklarēšanas sistēmu, interešu pārstāvju un publiskās varas pienākumus un darbības ierobežojumus interešu pārstāvības procesā.

Likums paredz atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu un likuma pārkāpšanu. Likums nosaka arī interešu pārstāvības procesa dalībnieku darbības pamatprincipus un uzraudzību pār likuma mērķu sasniegšanu.

 

Finanses un apdrošināšana

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā

Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā

Izsludināts: 20.10.2022

Likums ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regulas (ES) Nr. 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP).

 

Transports un loģistika

Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likums paredz precizēt regulējumu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību, kā arī uz bīstamo kravu pārvadājumiem ar gaisa transportu.

Likums paredz precizēt Bīstamo kravu aprites likuma 3.panta trešajā daļā ietverto ADR nolīguma nosaukumu.

Grozījumi likumā ‘Par aviāciju’

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likums paredz nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam psihoaktīvo vielu lietošanas uzraudzības kārtībā aviācijas jomā nodarbinātajam personālam, kā arī papildināt likumu “Par aviāciju” (turpmāk – Likums) ar jaunu terminu “gaisa kuģu lidojumu drošumu ietekmējošs personāls”.

Likums paredz papildināt Likumu ar pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā veic gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādi, validēšanu, apstiprināšanu un uzturēšanu.

Likums  paredz izslēgt regulējumu attiecībā uz licences par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī izslēgt regulējumu attiecībā uz kārtību, kādā veicami bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumi, no Likuma, to nosakot Bīstamo kravu aprites likumā.

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likums  paredz izslēgt Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteikto regulējumu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību, kas turpmāk tiks noteikti Bīstamo kravu aprites likumā, kā arī paredz iekļaut jaunu regulējumu par kravas iekraušanu.

Grozījums Autopārvadājumu likumā

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 01.01.2023

Likums  paredz izslēgt  Autopārvadājuma likumā noteikto regulējumu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību, nosakot šo regulējumu Bīstamo kravu aprites likumā.

 

Intelektuālais īpašums

Grozījumi Preču zīmju likumā

Pieņemts 1. lasījumā: 13.10.2022

Likums pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm 45. panta prasības, kā arī aktualizētu Preču zīmju likumā ietverto regulējumu.

 

Tirgus uzraudzība

Grozījumi likumā ‘Par atbilstības novērtēšanu’

Pieņemts 1. lasījumā: 13.10.2022

Likums  tiek precizētas atsauces uz spēku zaudējušas Eiropas Savienības regulas normām par preču savstarpējo atzīšanu, tās aizstājot ar atsaucēm uz spēkā esošas regulas normām.

Likums  tiek paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt atbilstības novērtēšanas institūciju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo limitu un atlīdzināmo zaudējumu veidus, lai veicinātu to, ka atbilstības novērtēšanas nozarē darbotos uzticami pakalpojuma sniedzēji, kas var atļauties savus pakalpojumus apdrošināt un ir paredzējuši savas darbības iespējamos riskus.

 

Nodokļi

Grozījumi likumā ‘Par akcīzes nodokli’

Pieņemts: 13.10.2022

Stājas spēkā: 13.02.2023

Likums nodrošina Padomes 2019. gada 19. decembra Direktīvas (ES) 2020/262, kas nosaka vispārējo akcīzes nodokļa piemērošanas režīmu, ieviešanu.

Grozījumi likumā ‘Par nodokļiem un nodevām’

Pieņemts 1. lasījumā: 20.10.2022

Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu Valsts ieņēmumu dienesta pienākumu nodrošināt publiski pieejamu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu. Šāda pienākuma noteikšana normatīvajā regulējumā izriet arī no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  1701. un 1899.vienības, kurā noteikts, ka komponentes Nr.6 “Likuma vara” reformu un investīciju virziena 6.1. “Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai” reformas īstenošanas aktivitātes 6.1.1.r “Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā” plānotā investīcija 6.1.1.2.i. ir Jaunu analīzes sistēmu izstrāde, kas paredz ieviest jaunu IT sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai, integrējot nodokļu maksātājiem paredzēto informāciju publicētā datu bāzē un nodrošinot datu vizualizāciju VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

Grozījumi likumā ‘Par nodokļiem un nodevām’

Pieņemts 1. lasījumā: 20.10.2022

Likumprojekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt publiski pieejamu Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, kas noteikts pēc nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, atteikties no Padziļinātās sadarbības programmas darbības, atlikt muitas maksājumu ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā līdz 2025.gada 1.janvārim, paplašināt esošo regulējumu attiecībā uz informācijas sniegšanu par noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, izslēdzot līguma summas slieksni.

 

Eiropas savienības tiesa

Eiropas Savienības Tiesas spriedums pēc Senāta lūguma (Case C‑542/21)

Eiropas Savienības tiesa 20.oktobrī pasludināja spriedumu, atbildot uz Senāta Administratīvo lietu departamenta uzdotajiem jautājumiem SIA “Mikrotīkls” strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Saskaņā ar VID lēmumu pieteicējam ir muitas nodokļa parāds.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecas uz kombinētās nomenklatūras (KN) tarifu apakšpozīcijas 8517 70 11 interpretāciju, kas noteikta I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitu. Tarifs, kas grozīts ar Komisijas 2012.gada 9.oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr.927/2012 un Komisijas 2013.gada 4.oktobra Īstenošanas regulu Nr.1001/2013.

Ar šo jautājumu iesniedzējtiesa vaicā, vai KN apakšpozīcija 8517 70 11 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā ietver antenas maršrutēšanas aparātiem, kas tiek konfigurēti saziņai lokālajos tīklos (LAN) un/vai teritoriālajos tīklos (WAN).

Tiesa uzskatīja, ka, ņemot vērā to, ka KN apakšpozīciju 8517 70 11 nevar interpretēt tādējādi, ka tā ietver antenas maršrutēšanas aparātiem, ciktāl šīs antenas nav pielīdzināmas “anten[ām] radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem”, pakārtotā KN apakšpozīcija 8517 70 19 ir jāinterpretē tādējādi, ka minētās antenas ietilpst pēdējā minētajā apakšpozīcijā.

Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, uz uzdoto jautājumu ir jāatbild, ka KN apakšpozīcija 8517 70 11 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā neietver antenas maršrutēšanas aparātiem, kas tiek konfigurēti saziņai lokālajos tīklos (LAN) un/vai teritoriālajos tīklos (WAN).

#Skatpunkts