VID informē

 

Sankcijas un iekšējā kontroles sistēma

Raksta autore: Aina Okseņuka

Tā kā sankciju ievērošanas pienākums attiecas uz visām personām – gan fiziskām, gan juridiskām – daudziem ir aktuāls jautājums, kā nodrošināt, ka sankcijas tiek ievērotas. Kā pārbaudīt, vai klients ir sankcionēts, kādas iekšējās procedūras ir jāievieš, kāda dokumentācija ir nepieciešama, kas būtu pieņemamas valsts iestādēm – ar šiem jautājumiem saskaras gan uzņēmumu vadītāji, gan juristi, gan arī grāmatveži.

Kā palīgu var izmantot VID mājaslapā pieejamo informāciju par šo tēmu – ŠEIT, kā arī VID informāciju par iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūrām.

 

VID: IIN piemērošana NFT

Raksta autore: Aija Lasmane

VID mums ir sniedzis skaidrojumu par IIN piemērošanu situācijā, kad fiziska persona apmaina neaizstājamas digitālās vienības pret virtuālu valūtu.

Par neaizstājamo digitālo vienību (NFT) iegūtā virtuālā valūta vēl neveido ar IIN apliekamu ienākumu. Tikai tad, kad šī valūta apmainīta pret eiro, jāuzskata, ka persona guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības. Tādējādi pirms darbību veikšanas saistībā ar NFT izveidi ir nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību. VID nonācis pie secinājuma, ka NFT nav uzskatāms par virtuālu valūtu. Līdz ar to NFT nevar uzskatīt par kapitāla aktīvu IIN piemērošanai. Mazliet vairāk par šo iespējams lasīt ŠEIT.

 

IIN no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas

Raksta autore: Aija Lasmane

VID publicējis metodisko materiālu par IIN piemērošanu ienākumam no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas. Ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, ir kapitāla aktīvi. Savukārt ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas IIN piemērošanai uzskata par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Metodiskajā materiālā ar piemēriem skaidrots, kā IIN piemērojams, ja ieguldījumu fonda apliecība iegūta uz dāvinājuma līguma pamata vai mantojuma ceļā, kā nosakāma ienākuma gūšanas diena un kā veicama ienākuma deklarēšana un nodokļa samaksa.

 

VID līdz 1. maijam aicina precizēt pamatdarbības veidu, ja tas 2021.g. mainījies

Raksta autore: Aija Lasmane

Lai nodokļu maksātāji varētu pilnvērtīgi īstenot savas tiesības nodokļu jomā, VID rīcībā jābūt informācijai par aktuālo saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši NACE klasifikācijai. Ja pamatdarbības veids 2021. gadā ir mainījies, par to ir jāpaziņo VID līdz 2022. gada 1. maijam,.

Paziņotajam pamatdarbības veidam ir jāatbilst reālajai situācijai un jāatspoguļo nodokļu maksātāja – uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja – piederība konkrētai nozarei un darbības jomai. Ja gada laikā pamatdarbības veids (tā darbība, kas šajā gadā veidoja vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā) mainās, laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 1. maijam par izmaiņām jāpaziņo VID.

Par pamatdarbības veidu jāpaziņo VID EDS sadaļā “Dokumenti / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu”. Par saviem pašreiz paziņotajiem pamatdarbības veidiem un to atbilstību reālajai situācijai ikviens var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzē, ievadot konkrētā nodokļu maksātāja nosaukumu/vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu. NACE kodu klasifikators pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē, kā arī EDS.

Ja saimnieciskās darbības pamatveids nemainās, informācija par pamatdarbības veidu nākamajā taksācijas gadā nav jāsniedz.

 

Tiesu prakse

 

Apgabaltiesa: privātpersonai piederoša meža apsaimniekošanas nodokļu sekas

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

Kad meža izkopšana un ciršanas tiesību pārdošana neizraisa privātpersonai pienākumu reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā un maksāt PVN.

Fakti

Šoreiz VID redzeslokā nonāca kāda privātpersona, kas gada laikā saņēma 4 maksājumus no komercsabiedrībām, par kokmateriālu un augoša meža atsavināšanu. Ienākumu gūšanas faktu VID konstatējis, pamatojoties uz divu komercuzņēmumu VID iesniegtajiem paziņojumiem par Pieteicējam izmaksātajām summām – ienākumu no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas.

Ko teica VID?

Neveicot lietas apstākļu dziļāku izpēti, VID nolēma, ka konkrētajā gadījumā ir konstatējama Pieteicēja nereģistrētā saimnieciskā darbība. Turklāt, tā kā ienākumu summa pārsniedza likumā noteikto PVN reģistrācijas slieksni (EUR 40 000), VID uzskatīja, ka Pieteicējam bija pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā. VID noteica Pieteicējam papildus maksājamo budžetā PVN un nokavējuma naudu.

Ko nosprieda tiesa?

Gan pirmās, gan otrās instances tiesas atzina VID lēmumu par nepamatotu, apmierinot pieteicēja pieteikumu pilnā apjomā. Izrādās, ka Pieteicēja veiktie darījumi nemaz neatbilst likumā nostiprinātiem saimnieciskās darbības kritērijiem, jo:

  1. Pieteicējs bija pārdevis ciršanas atlikumus (malku un zarus) pēc tam, kad bija izkopis sava meža jaunaudzi; no šīm darbībām Pieteicējam radās tikai zaudējumi;
  2. veicot meža inventarizāciju konstatēts, ka koki jau ir pārsnieguši ciršanas vecumu un sākuši bojāties, tādēļ Pieteicējs noslēdza darījumu par ciršanas tiesību piešķiršanu, ar mērķi atveseļot savu mežu.

Pretēji VID pozīcijai, ka Pieteicējs ir veicis ne mazāk kā divus darījumus saistībā ar kokmateriālu realizāciju un tādējādi nodarbojies ar saimniecisko darbību, tiesa atzina, ka ne kopā, ne atsevišķi šie Pieteicēja darījumi nav kvalificējami kā saimnieciskā darbība, jo tiem nepiemīt sistemātisks raksturs un to pamatmērķis nebija peļņas gūšana.

Pēcgarša

Šķiet, šo strīdu bija iespējams apturēt jau sākumposmā, ja Pieteicējs būtu visus apstākļus detalizēti izskaidrojis VID amatpersonām. Tādā veidā viņš būtiski varēja ietaupīt gan laiku, gan nervus, gan līdzekļus. Ne vienmēr VID uzdoto jautājumu būtība un mērķi ir saprotami tiem, kas nav iepriekš saskaries ar VID, tādēļ būtu lietderīgi laikus palūgt padomu juristiem, kuri specializējas nodokļu jautājumos – kā labāk rīkoties, ja esat saņēmuši “laimes” vēstuli no pelēkās ēkas iemītniekiem.

 

Senāts kārtējo reizi neatbalstīja VID pozīciju par valdes locekļa iekļaušanu riska personās

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

Senāts izskatīja kādas personas kasācijas sūdzību lietā, kurā VID 2019. gadā bija konstatējis likumā noteiktos kritērijus Pieteicēja iekļaušanai riska personu sarakstā. Neraugoties uz blakus apstākļiem, uz kuriem Pieteicēja norādīja VID jau pašā procesa sākumā, VID attiecās atcelt attiecīgo administratīvo aktu. Pieteicējam bija jācīnās gandrīz trīs gadus līdz viņa argumenti tiktu sadzirdēti.

Konkrētajā lietā klupšanas akmens ir apstāklī, ka Pieteicējs, pirms bija atstājis komercsabiedrības valdes amatu, šī uzņēmuma vārdā bija vienojies ar VID par esošā nodokļa parāda sadalīšanu termiņos un komercsabiedrība bija dzēsusi nodokļa parāda daļu jau tad, kad Pieteicējs vairs nebija komercsabiedrības amatpersona.

Senāts ir atzinis par pamatotiem Pieteicēja apsvērumus, ka viņš nevar būt atbildīgs par to, kā komercsabiedrība pildīja nodokļu saistības pēc tam, kad viņš vairs nebija tās amatpersona. Senāts ir secinājis, ka zemākās instances tiesa nav noskaidrojusi un izvērtējusi, vai un kādi apstākļi liecina par tādu Pieteicēja negodprātīgu rīcību, kas rada nepieciešamību ierobežot viņa tiesības noteiktu laiku būt par komercsabiedrību amatpersonu, iekļaujot Pieteicēju riska personu sarakstā.

 

1.instances tiesa: atbalsta piešķiršanu VID atteica prettiesiski

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

Fakti

Administratīvā rajona tiesa, izšķirot kārtējo strīdu par atbalsta piešķiršanu, atzina, ka VID nepamatoti ir atteicis piešķirt atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai.

Ko teica VID?

VID atteikuma pamatojums bija balstīts uz fakta, ka uzņēmumam ir piemērots administratīvais sods – EUR 700, kas pārsniedz MK noteikumu noteikto ierobežojumu EUR 500 apmērā.

Ko teica Pieteicēja?

Pieteicēja argumentēja, ka faktiski samaksātā administratīvā soda suma bija EUR 350, jo noteiktā soda summa tika samazināta atbilstoši Administratīvās atbildības likumam (piemērot nosacītu daļēju naudas soda samaksu).

Ko nosprieda tiesa?

Tiesa atzina, ka tā kā institūcija, kura piemēroja administratīvo sodu faktiski ir atzinusi, ka taisnīgu soda mērķi ir iespējams sasniegt ar EUR 350 lielu sodu, tad uz pieteicēju ir attiecināms attiecīgo MK noteikumu izņēmums no ierobežojuma. Tādējādi, minētais ļauj pieteicējai pretendēt uz pieteikto valsts atbalstu.

 

Senāts: VID nedrīkst prasīt izrakstīt jaunu rēķinu par avansu, ja ir novēlota piegāde

Raksta autors: Arnolds Mikāns

Senāts spriedumā norādījis, ka avansa norēķina gadījumā izšķiroši ir tas, vai ir noticis darījums, par ko samaksāts avansā, un vai nodokļu maksātājs ir saņēmis attiecīgās preces. Tādējādi apstākļos, kad darījums starp personām, lai arī novēloti, tomēr faktiski ir noticis un persona preces ir saņēmusi, VID prasība anulēt darījumu un avansa rēķinu un izrakstīt jaunu rēķinu par preču piegādēm neatbilst tiesiskajam regulējumam.

Ja par precēm ir samaksāts avansā, prece ir piegādāta un ir izrakstīts rēķins, priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības attiecīgajā taksācijas periodā nevar ietekmēt tas, ka piegādes rēķinā precizēts preces nosaukums un cena. Būtiski, ka no darījuma dokumentiem, raugoties uz tiem kopumā, ir iespējams izsekot konkrētā darījuma, par ko samaksāts avansā, norisei.

 

Senāts: nodokļu parāds kā pretendenta izslēgšanas noteikums publiskā iepirkumā

Raksta autors: Arnolds Mikāns

Izslēdzošs pamats pretendēt uz līgumslēgšanas tiesībām iepirkumā ir nodokļu samaksas pārkāpums, kas ir pieļauts dalības konkursā brīdī. Vērtējumam par to, vai konkrētajam pretendentam ir konstatējamas pret budžetu neizpildītas saistības, būtu jābūt tādam, lai tiktu sasniegts kandidātu atlases mērķis – nodrošināt iespējami plašu konkurenci, nepieļaujot vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu.

Ne vienmēr situācijā, kad parāda esība ir radusies kļūdainas vai nepilnīgas nodokļu deklarācijas dēļ, pretendenta izslēgšana no turpmākas dalības iepirkumā ir samērīga. Apstākļos, kad pierādījumi apstiprina secinājumu, ka nodokļu parāds sistēmā radies pretendenta nepareizas nodokļu deklarācijas iesniegšanas (nevis nodokļu maksātāja izvairīšanās no nodokļu samaksas pienākuma) dēļ, pretendentam nebūtu liedzamas tiesības novērst šīs kļūdainās deklarēšanas sekas un tiesības uz līgumslēgšanu iepirkumā.

 

ES tiesa šauri interpretē ar PVN neapliekamus pakalpojumus izglītībā

Raksta autore: Dace Everte

Fakti

Happy Education ir Rumānijas sabiedrība, kas sniedz izglītības pakalpojumus, kuri ietver aktivitāšu organizēšanu papildus mācību programmai: mājasdarbu atbalsta kursus, izglītības programmas, svešvalodu un mākslas kursus, sporta aktivitātes, skolas autobusu bērniem un maltīšu sniegšanu pēc aktivitātēm skolā. Šīs aktivitātes atbilst tām, kuras ietilpst programmā “Skola pēc skolas”.

Ko teica Rumānijas VID?

Nodokļu iestādes uzskatīja, ka Happy Education apgrozījums ir pārsniedzis apgrozījuma maksimālo apmēru, zem kura mazajiem uzņēmumiem tiek piešķirts atbrīvojums no PVN. Tāpēc šīs iestādes uzskatīja, ka Happy Education bija jāidentificējas PVN vajadzībām, un pieprasīja tai samaksāt papildus PVN par attiecīgo periodu. Nodokļu iestādes it īpaši norādīja, ka Happy Education nebija atļauts sniegt pakalpojumus skolēniem paredzētajā programmā “Skola pēc skolas”. Happy Education SRL uzskatīja, ka tās veiktās darbības ir ar izglītību cieši saistīti pakalpojumi Valsts izglītības likuma izpratnē, tādējādi tās esot atbrīvotas no PVN.

Ko nosprieda ES tiesa?

ES tiesa norādīja, ka PVN Direktīvu ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “iestāde, kurai ir līdzīgi mērķi” kā publisko tiesību izglītības iestādei, neietver privātu vienību, kas veic vispārējas nozīmes izglītības darbību, tostarp aktivitātes, kuras papildina skolas mācību programmu, ja šī sabiedrība katrā ziņā neatbilst nosacījumiem, kas valsts tiesībās paredzēti šai atzīšanai.

 

ES tiesa uzsver kritēriju, kad norēķinu karte var būt vaučers

Raksta autore: Dace Everte

Fakti

DSAB ir uzņēmums, kas tirgo Stokholmas tūristiem karti. Šī karte tās īpašniekam dod tiesības ierobežotā laikposmā un par noteiktu vērtību piekļūt ~ 60 tūrisma atrakcijām: apskates vietām, muzejiem, izmantot 10 pasažieru transporta pakalpojumu veidus, t.sk. “Hop on – Hop off” autobusiem un kuģiem u.c. aktivitātēm. Par dažiem no šiem pakalpojumiem ir jāmaksā PVN ar likmi no 6 % līdz 25 %, bet citi no PVN ir atbrīvoti. Īpašnieks kartes izmanto kā maksāšanas līdzekli, lai izmantotu pakalpojumu, un nemaksā nekādu papildmaksu, jo šī karte tiek vienkārši reģistrēta, izmantojot šim nolūkam paredzētu nolasītāju. Sasniedzot šīs kartes maksimālo vērtību, tās īpašnieks to vairs nevar izmantot. Pakalpojumu sniedzējs no DSAB par katru piekļuvi saņem atlīdzību, kas atbilst procentuālai daļai no parastās maksas par piekļuvi vai lietojumu.

Ko teica Zviedrijas VID?

Zviedrijas nodokļu iestādes nolēma, ka karte nav uzskatāma par “vairāku mērķu vaučeru” PVN direktīvas izpratnē, jo vaučeram ir jābūt noteiktai nominālvērtībai vai ir jāattiecas uz noteiktu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu. No vaučera ir viennozīmīgi jāizriet, ko tieši par to var iegūt, pat ja, to lietojot vairākkārtīgi, var nebūt skaidrs, kāda ir nodokļa likme vai valsts, kurā PVN ieturēts.

Ko nosprieda ES tiesa?

ES tiesa nosprieda, ka instruments, kas tā īpašniekam dod tiesības noteiktā vietā ierobežotu laikposmu un par noteiktu summu izmantot dažādus pakalpojumus, var būt “vaučers” PVN direktīvas izpratnē, pat ja šī instrumenta ierobežotā spēkā esamības ilguma dēļ vidusmēra patērētājs nevar izmantot visus piedāvātos pakalpojumus. Karte ir “vairāku mērķu vaučers” PVN direktīvas izpratnē, jo par šiem pakalpojumiem maksājamais PVN instrumenta izdošanas brīdī nav zināms.

Ko un kāpēc paredz vaučeru PVN regulējums kopš 2019.g.?

Starp citu, atgādināšu, ka VID ir laidis klajā metodiku par salīdzinoši jaunajiem PVN noteikumiem vaučeriem: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_pvn_vauceri.pdf . Tomēr pēc to izlasīšanas uzreiz viss daudz skaidrāk nepaliek, tāpēc iesaku labāk izlasīt, piemēram, saprotamāku Īrijas VID līdzīgu metodiku: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/value-added-tax/part05-taxable-amount/single-purpose-vouchers-and-multi-purpose-vouchers/single-purpose-vouchers-and-multi-purpose-vouchers.pdf Īsumā, vaučeru PVN regulējums attiecas uz tirgotājiem, piemēram, dāvanu kartēm, kas atvieglo PVN piemērošanu, to piemērojot nevis vaučera pārdošanas darījumam, bet gan attiecīgās preces vai pakalpojuma pārdošanai. Tātad, jaunais regulējums cenšas risināt problēmu, ka nav svarīgi, kādu likmi piemēro, bet kad piemēro PVN.

 

ES tiesa Latvijas lietā izšķīra strīdu par muitas (KN) koda piemērošanu

Raksta autore: Dace Everte

Fakti

Prodex pieteica laišanai brīvā apgrozībā preces, kas bija uzrādītas kā skujkoku koksnes iekšdurvis ar rāmjiem un aplodām, deklarējot tās ar KN kodu 44182050 un piemērojot 0 % ievedmuitas nodokļa likmi. VID konstatēja, ka attiecīgajām precēm to ievešanas brīdī nebija mazumtirdzniecības komplekta pazīmju, kas liecinātu par komplekta kā vienas vienības esamību. Tāpēc preces bija jāklasificē atsevišķi:

  • 1) KN apakšpozīcijās 44111390 un 44111490 “kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (MDF)”, ar 7 % ievedmuitas nodokļa likmi,
  • 2) apakšpozīcijā 44129985 kā “saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli” ar 10 % ievedmuitas nodokļa likmi.

Ko nosprieda ES tiesa?

No ES tiesas sprieduma šķiet, ka nodokļu maksātājs korekti piemērojis KN kodu. KN apakšpozīcijā 441820 kā atsevišķas preces ietilpst arī preces, kas ir aprakstītas kā koka plātnes un līstes, kurām ir profils un dekoratīvā apstrāde, kas objektīvi liecina par to sagaidāmo izmantošanu durvju rāmju, durvju aplodu un sliekšņu izgatavošanai, pat ja tās ir negatavas vai nepabeigtas, ja vien šīs preces ir tikušas tālāk apstrādātas līdz tādai pakāpei, kas ļauj tās nepārprotami atpazīt kā tādas un ja tādējādi tām piemīt pabeigtas preces pamatīpašības. Šādi strīdi nereti nonāk ES tiesā, jo gandrīz visus būtiskākos muitas jautājumus nosaka ES regulas, kuras interpretē ES tiesa.

 

ES tiesa: Beļģijas VID pieprasījums Airbnb par naktsmītnēm nav pretrunā ES tiesībām

Raksta autore: Dace Everte

Fakti

Nodokļu administrācija nosūtīja Airbnb Ireland informācijas pieprasījumu par vienotas likmes piemērošanu tūrisma nodokļa maksātājiem, kas izmanto tā pakalpojumus. Airbnb Ireland iebilda pret šo pieprasījumu un piedāvāja to apspriest ar reģionālajām iestādēm. Vēlāk administrācija uzņēmumam nosūtīja jaunu, konkrētāku informācijas pieprasījumu par deviņiem tūristu izmitināšanas uzņēmumiem, kas atrodas Briseles reģionā. Airbnb Ireland atbildēja, ka tas uz to neatbildēs, līdz ar to nodokļu administrācija uzņēmumam noteica deviņus naudas sodus – katru EUR 10 000.

Ko nosprieda ES tiesa?

ES tiesībām atbilst tiesiskais regulējums, kurā starpniekiem kā Airbnb, ir noteikts pienākums pēc reģionālās nodokļu administrācijas rakstiska pieprasījuma sniegt tai informāciju par tūristu izmitināšanas uzņēmumu operatoru un tā koordinātēm, kā arī par iepriekšējā gadā izmantoto nakšu un izmitināšanas vienību skaitu.

 

ES tiesa plaši tulko medicīnas pakalpojumu PVN izņēmumu (neapstiprinātai slimnīcai)

Raksta autore: Dace Everte

Fakti

Prasītāja ir sabiedrība, kuras pamatdarbība ir visas neiroloģijas jomas aptverošas slimnīcas darbība (stacionārs). Prasītāja nav aprūpes iestāde, kas būtu noslēgusi veselības aprūpes līgumus ar obligātās veselības apdrošināšanas slimokasēm vai izvēles slimokasēm. Prasītāja izrakstīja rēķinus par sniegtiem pakalpojumiem: stacionārās aprūpes pakalpojumiem, medicīnisko aprūpi, kā arī ar tām cieši saistītām darbībām, balstoties uz vienotām aprūpes dienas likmēm, pievienojot šīm likmēm iespējamās piemaksas, ja pacienti tiek ievietoti individuālās vai divvietīgās palātās. Par medicīniskajiem papildpakalpojumiem tika izrakstīti atsevišķi rēķini. Prasītāja visus sniegtos pakalpojumus deklarēja kā ar PVN neapliekamus darījumus.

Ko teica Vācijas VID?

Savukārt nodokļu iestāde pārbaudē uzskatīja, ka lielākā daļa no prasītājas sniegtajiem pakalpojumiem nav atbrīvojami no PVN, jo pirms šī datuma tā nebija apstiprinātā slimnīca.  Formāli, prasītāja neatbilst Vācijas PVN likumā paredzētajiem atbrīvojuma nosacījumiem.

Ko nosprieda ES tiesa?

Vācijas regulējums ir pretrunā PVN direktīvai. Tas izraisa atšķirīgu attieksmi pret salīdzināmām privātām slimnīcām, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus sociālos apstākļos, kuri līdzinās apstākļiem, ko piemēro publisko tiesību subjektiem. Lai noteiktu, vai privātās slimnīcas sniegtie aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti sociālos apstākļos, kuri līdzinās apstākļiem, ko piemēro publisko tiesību subjektiem, dalībvalsts kompetentās iestādes var ņemt vērā normatīvos nosacījumus, kas piemērojami pakalpojumiem, kurus sniedz valsts slimnīcas, kā arī šīs privātās slimnīcas snieguma rādītājus personāla, telpu un aprīkojuma jomā un tās pārvaldības ekonomisko efektivitāti, ja tie ir vērsti uz mērķi samazināt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas un nodrošināt indivīdiem pieejamāku labas kvalitātes aprūpi un ja šie rādītāji ir arī piemērojami valsts slimnīcām. Var ņemt vērā arī vienotas dienas likmes aprēķināšanas kārtību, kā arī to, ka saskaņā ar sociālā nodrošinājuma shēmu vai ar valsts iestādēm noslēgtajiem līgumiem minētās privātās slimnīcas sniegtie pakalpojumi tiek segti tādā veidā, ka pacienta sedzamās izmaksas tuvinās tām, kuras par līdzīgiem pakalpojumiem sedz valsts slimnīcas pacients.

 

ES tiesa šauri tulko pastāvīgās iestādes (kas rada PVN reģistrācijas pienākumu) kritērijus

Raksta autore: Dace Everte

Fakti

Berlin Chemie AG (Vācija) Rumānijā regulāri tirgo farmaceitiskos produktus Rumānijas zāļu vairumtirgotāju vajadzībām un šajā nolūkā ir noslēgusi uzglabāšanas līgumu ar Rumānijā nodibinātu sabiedrību. Tai ir arī nodokļu pārstāvis Rumānijā, un tur tā ir identificēta kā PVN maksātāja. Rumānijas sabiedrība tika izveidota 2011. gadā, tās pamatdarbība ir vadības konsultāciju sniegšana sabiedrisko attiecību un komunikāciju jomā, un tā var arī veikt pakārtotas farmaceitisko produktu vairumtirdzniecības, vadības konsultāciju, reklāmas aģentūras, tirgus izpētes un aptaujas darbības.

Vācijas sabiedrība un Rumānijas sabiedrība noslēdza mārketinga, regulatīvo, reklāmas un pārstāvības pakalpojumu līgumu. It īpaši tai ir pienākums izveidot un uzturēt likumā kvalificētu pakalpojumu, lai pārvaldītu un atrisinātu reklāmas, informācijas un veicināšanas problēmas Vācijas sabiedrības vārdā un labā. Rumānijas sabiedrība arī apņēmās īstenot visas nepieciešamās darbības regulatīvajā jomā, lai nodrošinātu, ka Vācijas sabiedrībai tiek atļauts izplatīt savus produktus Rumānijā, sniegt palīdzību klīniskajos pētījumos un citās izpētes un izstrādes darbībās, kā arī nodrošināt pienācīgu medicīnas literatūras un reklāmas materiālu piegādi, kurus apstiprinājusi Vācijas sabiedrība. Turklāt Rumānijas sabiedrība veic farmaceitisko produktu vairumtirdzniecības pasūtījumus no vairumtirgotājiem Rumānijā un tos nodod Vācijas sabiedrībai. Tā arī apstrādā rēķinus un tos nodod Vācijas sabiedrības klientiem. Atlīdzība par šiem pakalpojumiem tika aprēķināta, pamatojoties uz visu šīs sabiedrības faktisko izdevumu summu, kas palielināta par 7,5 %.

Ko teica Rumānijas VID?

Nodokļu administrācija uzskatīja, ka pakalpojumus, ko Rumānijas sabiedrība sniedza Vācijas sabiedrībai, Vācijas sabiedrība saņēma Rumānijā, un Vācijas sabiedrībai Rumānijā ir pastāvīga iestāde. Vērtējums tika galvenokārt balstīts uz to, ka tehniskie resursi un cilvēkresursi piederēja Rumānijas sabiedrībai, bet Vācijas sabiedrībai esot bijusi nepārtraukta piekļuve tiem. It īpaši Vācijas sabiedrībai esot bijusi pieeja Rumānijas sabiedrībai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, piemēram, datoriem, operētājsistēmām un mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Ko nosprieda ES tiesa?

Sabiedrībai, kuras juridiskā adrese ir vienā dalībvalstī, nav pastāvīgas iestādes citā dalībvalstī tikai tādēļ vien, ka šai sabiedrībai tajā pieder meitasuzņēmums, kas tās rīcībā nodod cilvēkresursus un tehniskos resursus saskaņā ar līgumiem, ar kuriem tas ekskluzīvā veidā sniedz mārketinga, regulatīvos, reklāmas un pārstāvības pakalpojumus, kam var būt tieša ietekme uz šīs sabiedrības pārdošanas apjomiem.

 

ES tiesa par pārtikas rūpniecībā izmantoto preču muitas klasifikāciju

Raksta autore: Kristīne Erele

Fakti

Vācijas uzņēmums Vācijā importēja zeltaini brūnu šķidras konsistences preci ar spēcīgu vaniļas smaržu, kas sastāvēja no aptuveni 85 % etanola. Vācijas uzņēmums šo preci deklarēja saskaņā ar KN kodu 3302 10 kā smaržvielu maisījums (ieskaitot spirta šķīdumus), kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas. Tomēr Vācijas muitas administrācija nepiekrita, jo uzskatīja, ka prece bija jāklasificē KN apakšpozīcijā 1302 19 05 un ka tādējādi tai ir uzliekams arī akcīzes nodoklis kā par degvīnu.

Ko teica Vācijas tiesa?

Vācijas tiesa uzskatīja, ka pēc būtības šo produktu var uzskatīt par augu ekstraktu. Ņemot vērā, ka šis starpprodukts pēc tam tiek atšķaidīts lielā spirta daudzumā, tiesa šaubījās, vai pamatlietā aplūkoto preci vēl var uzskatīt par augu ekstraktu KN pozīcijas 1302 izpratnē.

Ko nosprieda ES tiesa?

ES tiesa nolēma: ja augu ekstrakta šķīdums ir paredzēts tā standartizācijas nodrošināšanai (proti, starpprodukta atšķaidīšanai ar spirtu), tas nav šķērslis tam, lai šādi atšķaidītais augu ekstrakts joprojām ietilptu KN pozīcijā 1302. ES direktīva nosaka, ka dalībvalstis atbrīvo no akcīzes nodokļa produktus, ja tos izmanto, lai ražotu garšvielas tādu pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 1,2 % tilp. Līdz ar to tiesa norādīja, ciktāl produkts atbilst jēdzienam “garšviela”, akcīzes nodokli par tajās ietilpstošo etanolu, ja šādas garšvielas ir paredzētas pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 1,2 % tilp., nevar piemērot.

 

ES tiesa: PVN un akcīze par kontrabandu jāmaksā pat tad, ja muitas parāds ir dzēsts

Raksta autore: Kristīne Erele

Fakti

2016.gadā Lietuvā reģistrēts uzņēmums, rīkojoties grupā ar citām personām, organizēja akcīzes preču – cigarešu nelikumīgu ievešanu (kontrabandu) Lietuvā no Baltkrievijas. Transportlīdzekli, kas transportēja attiecīgās preces Lietuvā, aizturēja robežsargi, kas šīs preces konfiscēja. Saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā Lietuvas uzņēmumu atzina par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, piesprieda tam naudas sodu ar attiecīgo preču konfiskāciju un uzdeva tās iznīcināt. Saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu muitas parāds par kontrabandas precēm tika dzēsts. Savukārt, PVN par importu un akcīzes nodokli Lietuvas uzņēmumam bija pienākums samaksāt, par ko attiecīgi Lietuvas uzņēmums cēla prasību tiesā, jo uzskatīja, tā kā muitas parāds ir dzēsts, tā pienākums samaksāt akcīzes nodokli un importam piemērojamo PVN arī esot jāuzskata par dzēstu.

Ko nosprieda ES tiesa?

Akcīze

ES tiesa norāda, ka akcīzes nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad preces nodod patēriņam, kuru ietver akcīzes preču imports, tostarp nelikumīgs imports, ja vien tās uzreiz pēc to ievešanas netiek ievietotas atliktās nodokļa maksāšanas režīmā. Šī beigu piebilde laikam ir ES tiesas melnais humors. Līdz ar to tiklīdz akcīzes nodoklis ir kļuvis iekasējams, akcīzes nodoklis par šādām precēm ir jāmaksā, neatkarīgi no tā, ka attiecīgās preces tika aizturētas un konfiscētas pēc nodošanas patēriņam un attiecīgā muitas parāda dzēšanai šajā ziņā nav nozīmes.

PVN

Tāpat arī attiecībā uz PVN – nodoklis kļūst iekasējams tad, kad preces faktiski importētas. PVN direktīvā nav noteikuma par PVN samaksas pienākuma izbeigšanos gadījumā, ja muitas parāds saistībā ar kontrabandas precēm dzēsts Muitas kodeksā paredzētā iemesla dēļ (konfiscēta un iznīcinātas kontrabanda). Šis spriedums saskan ar iepriekš ES tiesā lemto – PVN maksājams arī par prettiesiskiem darījumiem. Tas nozīmē, ka arī narkotiku tirgotājus vai importētājus varētu sēdināt nevis par kontrabandu, bet par nodokļu nesamaksāšanu, ja to vieglāk pierādīt.

 

Valdībā un parlamentā

Raksta autore: Aija Lasmane

Jauni grozījumi UIN likumā

Kā jau ziņojām, 2022.gada 21.aprīlī stājās spēkā grozījumi UIN likumā, kurā izdarīti šādi grozījumi.

Grozījumi par ziedoto summu attiecināšanu uz saimnieciskās darbības izdevumiem

Noteikts, ka visas ziedojumu summas, kurām nodokļa maksātājs piemēro nodokļa atvieglojumu ziedotājiem saskaņā ar likuma 12.pantu, ir attiecināmas uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Tātad minētās ziedojumu summas neiekļauj nodokļa bāzē un neapliek ar UIN. Arī 2023.gadā un turpmākajos pārskata gados, piemērojot 3.atvieglojuma veidu ziedotājiem (saskaņā ar likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu), atvieglojums ir 85% apmērā no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30 % no nodokļa par dividendēm.

 

Grozījumi par UIN piemērošanu nedrošajiem parādiem

Papildināts likums attiecībā uz kārtību, kādā nedrošie debitoru parādi ir norakstāmi vai iekļaujami nodokļa bāzē UIN aprēķināšanas vajadzībām. Debitoru parādiem, par kuriem izveidots uzkrājums un kuriem ierosināta maksātnespēja, likumā iekļauta iespēja uzkrājumiem piemērot 60 mēnešu termiņu, kurā parādu var atgūt, ja tas nav norakstīts no uzkrājumiem nedrošiem parādiem.

Likumā noteikta kārtība, kādā UIN par nedrošajiem parādiem maksā tie nodokļa maksātāji, kuri uzkrājumus veido saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu SFPS Nr.9 “Finanšu instrumenti”. Paredzēts ar nodokli apliekamajā nodokļa bāzē iekļaut tādu debitoru parādu summu, par kuru izveidots uzkrājums un kura atzīšana pārtraukta atbilstoši debitoru parādu atzīšanas, atgūšanas un norakstīšanas politikai, bet ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā no parāda rašanās brīža, ja parādam šajā periodā nav piemērojams likuma 9.panta trešajā daļā minētais atbrīvojums.

Likuma 9.panta septītajā daļā ir noteikti kritēriji nodokļa maksātājam, kurš veido uzkrājumus saskaņā ar SFPS Nr.9, kuri jāievēro likuma 9.panta pirmās daļas 3.punkta piemērošanai, tai skaitā debitora parāda izsekojamība un zvērināta revidenta atzinuma par finanšu pārskatiem nepieciešamība, kā arī prasība nodokļa maksātājam izveidot politiku uzkrājumos iekļautā debitoru parāda atzīšanai, atgūšanai un norakstīšanai.

Attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām likuma 9.panta astotā daļa paredz kritērijus Latvijā reģistrētai pastāvīgajai pārstāvniecībai, kurus ievērojot par nedrošajiem debitoru parādiem izveidotos uzkrājumus pārstāvniecībai nav jāietver UIN bāzē, ja tās galvenais uzņēmums veic grāmatvedības uzskaiti atbilstoši SFPS.

Grozījumi likuma 9.pantā ir piemērojami uzkrājumiem, kas izveidoti, sākot ar 2018.gada 1.janvāri. Piemērojot likuma 9.panta septīto daļu, ar nodokli apliekams objekts debitoru parādiem veidosies skaitot 60 mēnešus no dienas, kad parāds ir atzīts par nedrošu un nav pārtraukta parāda atzīšana, t.i., parāds nav norakstīts no uzkrājumiem nedrošiem parādiem.

 

Grozījumi par UIN piemērošanu % maksājumiem saskaņā ar operatīvās nomas maksājumiem un % maksājumiem, kuri pārsniedz EUR 3 milj.

Noteikts, ka nodokļa maksātāji, kuri piemēro SFPS Nr.16 “Noma”, ir tiesīgi likuma 10.pantā noteikto procentu aprēķinā neietvert procentus, kas aprēķināti saskaņā ar minēto standartu, ja nomas darījums atbilst MK noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 11.nodaļā definētajai operatīvajai nomai.

Nodokļa maksātājiem, kuriem procentu izmaksas gadā pārsniedz trīs miljonus euro, ir mainīts palielināto procentu maksājuma regulējums, nosakot, ka uz procentu maksājumu pārsnieguma aprēķinu attiecas starpība, kas rodas starp procentu maksājumiem un procentu ieņēmumiem, ņemot vērā Padomes direktīvā 2016/1164, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību, lai ierobežotu nodokļa maksātāju iespējas atskaitīt pārsniedzošās aizņēmumu izmaksas, ietvertās minimālās prasības. Tādējādi likuma 10.panta trešajā daļā noteiktās normas ir pielīdzinātas direktīvas minimālajām prasībām.

 

Operatīvākām ziņām lūdzam sekot līdzi mūsu sociālajos tīklos:

Facebook: https://www.facebook.com/BalticTaxes

Twitter: https://twitter.com/taukacs

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janistaukacs/

Blogi: https://taukacs.blog/

Podkāsti: https://tax-stories.simplecast.com/

Ielūgums uz vebināru!

Lai labāk spētu orientēties darījumu ar saistītajām personām slēgšanas procedūrā, mēs aicinām 18. maijā 15:00 uz tiešsaistes vebināru. Pasākumā uzstāsies arī vadošā nodokļu speciāliste Aija Lasmane, kas sīkāk pievērsīsies šim tematam no nodokļu aspekta. Uzzini vairāk un reģistrējies pasākumam ŠEIT.