No 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtas situācija, ar tiesībām to pagarināt vai saīsināt.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Darba devējiem papildu pienākumi:

Ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā, ka apmēram 27% no jauna reģistrēto Covid-19 saslimšanas gadījumu ir saistīti ar darba kolektīviem, darba devējam ir šādi papildu pienākumi:

  1. nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt darba pienākumus;

Tas nozīmē, ka ārkārtējās situācijas laikā no darba devēja tiek pieprasīta aktīva rīcība, pēc savas iniciatīvas piedāvājot darbiniekiem iespēju strādāt attālināti. Rīkojumā norādīts, ka attālināti būtu jāstrādā no darbinieka dzīvesvietas (mājām), bet ne no jebkuras citas vietas, kur darbinieks varētu veikt savus darba pienākumus.

Kā norādīts Ministru kabineta rīkojuma Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (Rīkojums) anotācijā, minētais noteikums:  “[..] nedod iespēju darba devējam vienpusēji pieņemt lēmumu par darbinieka attālināto darbu, bet tam ir jābūt pamatotam uz abpusēju vienošanos. Attālinātā darba iespējas tiek vērtētas no tā aspekta, vai darbiniekam mājās ir pietiekami labiekārtota darba vieta un pieejami visi nepieciešamie rīki darba pienākumu veikšanai (telefona, interneta pieslēgums, atbilstoša biroja tehnika u.tml.).

  1. darbam klātienē nodrošināt individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, sejas maskas, respiratorus, priekšautus, virsvalkus);

Šāds darba devēja pienākums izriet jau no pašlaik spēkā esošiem tiesību aktiem, tomēr Rīkojuma anotācijā īpaši uzsvērts, ka tas Rīkojumā iekļauts, lai “nodrošinātu vienotu izpratni šajā jautājumā”.

  1. noteikt pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību darba kolektīvā, nosakot atbildīgo personu un informējot darbiniekus par pasākumiem.

Vienlīdz svarīga ir gan pasākumu īstenošana, gan arī visaptverošas informācijas sniegšana darbiniekiem.