Ārkārtējas steidzamības gadījumos ES direktīvas un vietējie likumi Lietuvā un Latvijā pieļauj sarunu procedūras bez paziņojuma par līgumu publicēšanas. Publiskā iepirkuma regulējums dod iespēju valsts pasūtītājam veikt iepirkumu dažu dienu vai pat stundu laikā, ja nepieciešams.

Ar COVID-19 saistītajās ārkārtas situācijās gūtā zinātība un labākā prakse būs noderīga robežas žoga iepirkumam(-iem). Vienlaikus jāievēro galvenie publiskā iepirkuma principi, piemēram, atklātība.

Iespējams organizēt kopīgu Lietuvas-Latvijas iepirkumu

Tiesību akti ļauj dažādu ES dalībvalstu iestādēm organizēt kopīgu iepirkuma procedūru. Lai to īstenotu, iesaistītās valstis nosaka attiecīgās procedūras, izmantojot

  1. starptautisku līgumu (likumdevēja līmenī) vai
  2. vienošanos starp pasūtītājiem (izpildvaras līmenī).

Abiem variantiem ir jāatbilst vienādām prasībām attiecībā uz iepirkuma procedūru tiesiskumu un atklātību, tāpēc lēmumu pieņēmējiem ir jāizvēlas piemērotākais formāts un attiecīgi jānorīko katras valsts vadošo iepirkuma veicēju.

Nereti izpildvaras līmeņa pieeja var nozīmēt īsāku koordinācijas termiņu pirms iepirkuma izziņošanas ar nosacījumu, ka iesaistītās personas ir panākušas vienošanos par projekta pamatprincipiem un mērķiem. Labs piemērs ir Rail Baltica projekta kopīgie iepirkumi.

Iepirkuma(-u) sadalīšana etapos, lai nodrošinātu konkurenci

Svarīgs ir jautājums par plānota iepirkuma(-u) sadalīšanu etapos, jo iepirkuma iestādēm ir jānodrošina reāla un aktīva konkurence. Tas nozīmē, ka ir maz ticams, ka vienots iepirkums varētu aptvert pilnīgi visu Lietuvas un Latvijas valsts robežu ar Baltkrieviju.

ES līdzekļu apguve robežas žoga izbūvei

Ir ES regula, kas nodibina finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai. Tāpēc šī projekta ietvaros ir iespēja prasīt atbalstu žoga celtniecībai.

Tomēr šo instrumentu var izmantot tikai darbībām, kas atbilst ES likumos noteiktajām tiesībām un principiem, piemēram, Pamattiesību hartai un ES starptautiskajām saistībām pamattiesību jomā. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm jāievēro konkrēti standarti attiecībā uz patvēruma meklētāju tiesībām.

Vēl jāizvērtē, vai pasākumi, kas tiek izmantoti uz Latvijas un Lietuvas robežas, atbilst starptautiskajās tiesībās noteiktajam standartam.