Lai veicinātu kvalitātes vērtēšanu kritēriju plašāku izmantošanu, Publisko iepirkumu likumā ir precizēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas veidu definējumi.

Publisko iepirkumu likumā (PIL) ietvertajā regulējumā saistībā ar piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem noteikts, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. Tajā pašā laikā ir iespēja vērtēt

  • tikai cenu,
  • aprites cikla izmaksas vai
  • ņemt vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.

Tomēr praksē bieži netiek ņemti vērā beidzamie divi kritēriji, tā vietā piemērojot zemāko cenu kā vienīgo piedāvājuma vērtēšanas kritēriju. Tādēļ ar grozījumiem PIL 51 .panta 1. un 2.daļā ir precizēts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas veidu definējums.

Ar pilnu rakstu variet iepazīties šeit.