Jaunumiem sekoja līdzi un tos apkopoja jurista palīgs Krišjānis Knodze

Konkurence un regulētās jomas

Grozījumi Patentu likumā

Likumprojekts Nr. 23-TA-1518. Pieņemts 1. lasījumā: 14.03.2024.

Likumprojekts nodrošinās, ka personas strīdus par vienotā spēka Eiropas patentu turpmāk varēs izskatīt Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālajā vai Vienotās patentu tiesas centrālajā nodaļā. Tāpat likumprojekts precizēs, kāda informācija, tajā skaitā personas dati, tiek publiskoti Patentu valdes patentu reģistrā.

Likumprojekts paredz arī papildināt Patentu likuma 20. pantu ar septīto daļu, kas paplašina no patenta izrietošo izņēmuma tiesību ierobežojumus ar iegūtās informācijas izmantošanu un darbībām, kas ir atļautas saskaņā ar Autortiesību likuma 29. pantu (ierobežojumi attiecībā uz datorprogrammu reproducēšanas, tulkošanas, adaptēšanas un jebkādas citādas pārveidošanas tiesībām) un 30. pantu (datorprogrammu sadarbspējas nodrošināšana).

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

Likumprojekts Nr. 23-TA-2075. Nodots komisijai: 07.03.2024.

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Digitālo pakalpojumu akta prasību izpildi. Digitālo pakalpojumu akta mērķis ir novērst nelikumīgas un kaitīgas darbības tiešsaistē kā arī novērst dezinformācijas izplatīšanu, nodrošinot lietotāju drošību, aizsargājot pamattiesības un radot taisnīgu un atvērtu tiešsaistes platformu vidi.

Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums

Likumprojekts Nr. 24-TA-66. Pieņemts 2. lasījumā: 14.03.2024. Steidzams

Likumprojekta mērķis ir palielināt uz eksportu orientētas investīcijas un radīt vidi, kur testēt un pārbaudīt inovatīvus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus. Vienlaikus likumprojekts noteiks standartus prioritāriem projektiem, kā arī sniegs iespēju veidot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai prioritāro projektu jomās. Likumprojekts rada tiesisko ietvaru uzņēmējdarbības atbalstam prioritārajās jomās, regulatīvo smilškastu izveidei, kā arī prioritāro projektu atbalsta mehānismu izstrādei.

Grozījumi likumā Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās

Likumprojekts Nr. 23-TA-2297. Izsludināts: 06.03.2024. Steidzams

Grozījumi likumā ir nepieciešami, lai saskaņotu likumu ar jaunajām prasībām, kas ieviestas Regulā (ES) Nr. 2023/1315. Šīs regulas prasības attiecas uz noteikumiem par valsts atbalsta piešķiršanu jebkuram atbalsta pretendentam, kurš pieteicas saņemt atbalstu, kas saskan ar šīs regulas mērķiem. Šādi grozījumi tiek veikti, lai salāgotu tiesību normas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un ietvertajiem noteikumiem par valsts atbalstu un tā piemērošanu konkrētām ekonomiskās darbības zonām.

Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā

Pieņemts 2. lasījumā: 14.03.2024.

Likumprojekta mērķis ir noteikt, ka personai līdz 2025.gada 31.decembrim ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām, noteikt, ka no 2025.gada 1.janvāra personas, kuras slimo ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību, ir atbrīvotas no pacientu līdzmaksājumiem, saņemot narkoloģisku palīdzību, kā arī precizēt regulējumu attiecībā uz personu grupām, kas ir atbrīvojamas no pacienta līdzmaksājuma saistībā ar vakcināciju.

Likumprojekta Nr. 23-TA-2074.

Likumprojekts veicinās nelikumīgas azartspēļu reklāmas, kā arī normatīvajiem aktiem neatbilstošas izložu reklāmas izplatīšanas ierobežošanu, tā aizstāvot sabiedrības intereses, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistīto kaitīgo seku iestāšanos, nodrošinot kontrolētu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi.

 

Finanses un apdrošināšana

Grozījumi Kredītu reģistra likumā

Likumprojekts Nr. 23-TA-1193. Pieņemts 2. lasījumā: 14.03.2024.

Grozījumu mērķis ir nodrošināt Kredītu reģistra ziņu aktualitāti gadījumā, kad reģistra dalībnieks vai  ierobežots reģistra dalībnieks ir iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par sava klienta vai  klienta galvinieka saistībām, bet līdz bijušā reģistra dalībnieka statusa iegūšanai  (izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra uzturētā komercreģistra vai reģistra žurnāla  gadījumā) nav tās aktualizējis, norādot ziņas par saistību izbeigšanos. Kā arī nodrošināt reģistra dalībniekiem iespēju efektīvāk, pilnīgāk pārvaldīt kredītrisku, izmantojot Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā

Likumprojekta Nr. 23-TA-2101. Pieņemts 2. lasījumā: 14.03.2024.

Likumprojekta mērķis ir iekļaut tiesību normas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu Regulas 2022/2036 un Regulas 2021/23 prasību piemērošanu, un tehniski precizētu Direktīvas 2019/879 un Direktīvas 2019/2034 prasības, kā arī izdarīt citus nepieciešamos grozījumus.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Grozījumi Kontu reģistra likumā

Pieņemti 1. lasījumā: 07.03.2024.

Likumprojekti izstrādāts, lai nodrošinātu tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam saņemt kredītiestāžu rīcībā esošās un Kontu reģistrā iekļautās ziņas, kas nepieciešamas kreditoru pretenziju pamatotības izvērtēšanai lietās par bezmantinieku mantu.

Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā

Grozījums Maksātnespējas likumā

Grozījums Kredītiestāžu likumā

Nodoti komisijai: 14.03.2024.

Likumprojektu pieņemšana veicinās finansējuma pieejamību, izmantojot finanšu darījumus attiecībā uz kuriem sniegts nodrošinājums, tādējādi atvieglojot administratīvo slogu kreditoriem (aizdevējiem un ieguldītājiem) saistībā ar nodrošinājuma nodibināšanu, paredzot iespēju nodibināt nodrošinājumu uz citas personas – nodrošinājuma aģenta – vārda.

Likumprojekta Nr. 23-TA-3112

Likumprojekta mērķis ir noteikt tiesisku ietvaru kriptoaktīvu tirgus darbībai Latvijā attiecībā uz personām, kas iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā, publiskā piedāvāšanā un pielaišanā tirdzniecībai, vai kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus, veicinot kriptoaktīvu jomas attīstību Latvijā.

Likumprojekta Nr. 23-TA-2559

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu saistībā ar citai personai pienākošos līdzekļu pārvaldību noguldījumu piesaistītājā, kopīgo noguldījumu, noguldījumu garantiju fonda dalībnieku veicamajiem maksājumiem noguldījumu garantiju fondā, izņēmumiem garantētās atlīdzības izmaksai un Likuma 31. panta pirmajā daļā paredzēto iesniegumu izskatīšanu.

Likumprojekta Nr. 23-TA-3006

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt skaidrās naudas pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, nosakot minimālās prasības pakalpojumam, kura rezultātā kredītiestādes klientam ir iespējams izņemt skaidro naudu no maksājumu konta kredītiestādē.

 

Komerctiesības

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Likumprojekts Nr. 22-TA-2887. Izsludināts: 06.03.2024.

Likumprojekts “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (turpmāk – projekts) nosaka obligātu prasību biedrībām un nodibinājumiem norādīt savu darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajai klasifikācijai; paredz regulējumu biedru attālinātajai dalībai un balsošanai biedru sapulcē; iespēju vienkāršotā veidā likvidēt biedrības un nodibinājumus ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) vai Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) lēmumu, kā arī tiek veikti citi precizējumi.

Likumprojekts Nr. 23-TA-3296.

Likumprojekta mērķis ir paredzēt kārtību, kādā valdes locekļi var izmantot tiesības uz atvaļinājumiem, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Šāda regulējuma paredzēšana ir vērsta uz to, lai sniegtu valdes locekļiem pilnīgāku sociālo, ekonomisko un juridisko aizsardzību gadījumos, kad tiem nepieciešams iesaistīties bērnu aprūpē, kas nav savienojama ar pilnvērtīgu valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu.

 

Strīdu risināšana un risku vadība

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Likumprojekts Nr. 22-TA-3178. Nodots komisijai: 07.03.2024.

Projektā ietverti apjomīgi grozījumi, kas paredz būtiskas izmaiņas esošajā brīvības atņemšanas iestāžu sistēmā, kā arī paredz citus būtiskus Latvijas Sodu izpildes kodeksa regulējuma pilnveidojumus.

 

Nekustamais īpašums un būvniecība

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā

Likumprojekts Nr. 22-TA-2887. Pieņemts 2. lasījumā: 14.03.2024.

Likumprojekta mērķis ir uzlabot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūru, lai tiktu nodrošināta sekmīga dzīvojamo māju pārvaldīšana, kā arī sasniegti Eiropas Savienībā izvirzītie energoefektivitātes mērķi. Tāpat ar likumprojektu paredzēts noteikt aizsardzību attiecībā uz tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir aktīvi dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, taču ir mazākumā un tādējādi nespēj pieņemt lēmumus vairākuma bezdarbības dēļ.

Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā

Likumprojekts Nr. 22-TA-2887. Pieņemts 1. lasījumā: 14.03.2024.

Viens likuma grozījums paredz atvieglot nelielu nekustamo īpašumu līdz 200 kvadrātmetru platībā atsavināšanas atvieglošanu, atsakoties no nekustamā īpašuma vērtēšanas, ja nepastāv strīds starp darījuma pusēm. Šis grozījums samazina administratīvo slogu un valsts vai pašvaldību izdevumus. Otrs likuma grozījums paredz iespēju nacionālo interešu objektiem Ministru kabineta līmenī noteikt nepieciešamās attīstības robežas un pielietot servitūta iespējas, lai atsavināšanas procedūras izpildes laikā būtu iespējams veikt projektēšanas darbus un uzsākt objekta būvdarbus. Vienlaikus nekustamā īpašuma īpašniekam tiek maksāta nomas maksa par servitūta izmantošanu.

Grozījumi Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumā

Likumprojekts Nr. 111.6./38-1-14/24. Iesniegts: 15.03.2024.

Likumprojekts izstrādāts, lai garantētu Latvijas iedzīvotaju īpašumu aizsardzību un tiesības lemt par izmaiņām dzīves telpā un dabas ainavā. Spēkā esošā likuma redakcija negarantē pašvaldību iedzīvotājiem piedalīties lēmumu pieņemšanā par vēja parku izveidi pašvaldību teritorijā. Ievērojot iedzīvotāju izteikto neapmierinātību par vēja parku būvniecību pārāk tuvu dzīvojamām un publiskām ēkām, likumprojekts nosaka konkrētus attālumus, ņemot vērā turbīnu ģeneratoru augstumu.

Likumprojekta Nr. 23-TA-2816.

Grozījumi Būvniecības likumā samazinās iespēju brīvi iegūt informāciju par valsts aizsardzībai paredzēto objektu būvniecību, kā arī ļaus ātrāk uzsākt atsevišķu aizsardzības objektu ekspluatāciju.

Likumprojekta Nr. 24-TA-388.

Likumprojekta mērķis ir aizstāt divu mēnešu termiņu ar vienu mēnesi, kura laikā pēc tam, kad stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums, persona atbildīgajai ministrijai var iesniegt iesniegumu par  teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu.

 

Nodokļi

Grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli

Likumprojekta Nr. 111.9/2-28-14/24. Pieņemts 1. lasījumā: 07.03.2024.

Likumprojekts paredz noteikts īpašus nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai nekustamajam īpašumam, attiecībā uz kuru zemesgrāmatā veikta aizlieguma atzīme saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.panta piekto daļu.

Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Likumprojekta Nr. 111.8/4-16-14/24. Iesniegts: 14.03.2024.

Grozījumi paredz noteikt taksācijas gada attaisnojamo izdevumu apmēru 1000 eiro. Šis nosacījums attiektos arī uz ģimenes locekļiem, ja maksātājs attaisnotajos izdevumos iekļauj likumā noteiktos attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem, ja vien tas netiek iekļauts kāda cita ģimenes locekļa deklarācijā.

Likumprojekta Nr. 23-TA-1398.

Likumprojekts nodrošinās Latvijas saistību izpildi pret Eiropas Savienību, nodrošinot nacionālā regulējuma atbilstību Direktīvai par pārstrukturēšanu un maksātnespēju, un savstarpēji salāgos likumu “Par nodokļiem un nodevām” ar Maksātnespējas likuma regulējumu.

 

Transports

Likumprojekts Nr. 23-TA-2737.

Ministru kabineta noteikumu projekta “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi” mērķis ir veikt grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”. Ņemot vērā grozījumu apjomu, projekts izstrādāts kā jauns tiesību akta projekts, nevis kā grozījumi Noteikumos Nr. 429.

 

Enerģētika

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Likumprojekts Nr. 23-TA-2854. Pieņemts 1. lasījumā: 07.03.2024.

Grozījumu mērķis ir radīt pozitīvu ietekmi uz jaunu lielas jaudas sadales sistēmas pieslēgumu pieejamību un komercdarbības attīstību, galalietotājiem samazinot izmaksu slogu jauna pieslēguma izveidei un darbības uzsākšanai, veicināt elektroenerģijas sadales sistēmas operatora, kuras sistēmai pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, lietotāju skaita, pieslēgtās patēriņa jaudas un sadalītās elektroenerģijas palielināšanos, kā rezultātā esošā sistēma un tajā jau uzstādītās sistēmas jaudas tiksizmantota efektīvāk.

 

Dažādi

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Likumprojekts Nr. 111.9/8-20-14/24. Pieņemts 2 . lasījumā: 14.03.2024. Steidzams

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Likumprojekts Nr. 21-TA-976. Pieņemts 3 . lasījumā: 14.03.2024.

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” ir sagatavots, lai 1) uzlabotu dzīvnieku labturības līmeni to turēšanā, pavairošanā un atsavināšanā; 2) panāktu dzīvnieku izsekojamību, vienlaikus aizsargājot potenciālos dzīvnieku pircējus un valstī mazinot ēnu ekonomiku dzīvnieku tirdzniecības jomā; 3) operatīvi uzsāktu administratīvā pārkāpuma procesu, savācot pierādījumus, pieņemot liecības u.c. un tādējādi uzlabojot administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu.

 

Augstākā tiesa

Stājas spēkā notiesājošs spriedums par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un dienesta viltošanu

Senāta Krimināllietu departaments atteica ierosināt kasācijas tiesvedību par Latgales apgabaltiesas 2023.gada 29.marta spriedumu. Ar pārsūdzēto spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu dienesta pilnvaru pārsniegšanā un dienesta viltojumā. Vainīgais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem, notiesājot nosacīti, un naudas sodu 1860 euro. No vainīgā Daugavpils novada domes labā nospriests piedzīt nodarītā kaitējuma kompensāciju 276 716,73 euro, savukārt Daugavpils pilsētas domes labā – nodarītā kaitējuma kompensāciju 838 741,07 euro.

Izskatāmajā lietā apsūdzētajam apsūdzība celta par to, ka viņš, būdams valsts amatpersona – Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes direktors, parakstīja un izsniedza ieinteresētajai personai viltotu izziņu par nodokļa parāda neesamību, lai tā varētu piedalīties valsts un pašvaldības rīkotajos iepirkuma konkursos.

Senāts atzina, ka apsūdzētais pamatā atkārtojis viņa apelācijas sūdzībā ietvertos argumentus, ko apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi. Apelācijas instances tiesa apsūdzētā darbībās konstatējusi visas nepieciešamās un obligātās viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmes un atzinusi, ka viņa darbības kvalificējamas pēc Krimināllikuma 317.panta trešās daļas un 327.panta pirmās daļas. Turklāt apelācijas instances tiesa atzinusi, ka, parakstot apsūdzībā norādītās izziņas, apsūdzētais apzinājās, ka tās tiks iesniegtas dalībai publisko iepirkumu konkursos.

Lieta Nr.SKK-120/2024

 

Stājas spēkā spriedums, kurā vērtēta lēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšana

Senāta Krimināllietu departaments 13.martā atteica ierosināt kasācijas tiesvedību. Atteikuma rezultātā stājās spēkā apgabaltiesas spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots lēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanā.

Saskaņā ar Senāta konstatēto apgabaltiesa ir izvērtējusi lietā iegūtos pierādījumus un argumentēti atzinusi, ka apsūdzētais sazinājies ar cietušo, pārkāpjot ar tiesas nolēmumu noteikto aizliegumu, bet to nav darījis ļaunprātīgi.

Atbilstoši apgabaltiesas secinātajam apsūdzētais nav rīkojies ļaunprātīgā nolūkā, jo ar cietušo sazinājās vienu reizi. Tas tika darīts visnekaitīgākajā veidā, proti, ar vēstuļu starpniecību. Nodotās ziņas saturs nav bijis agresīvs, aizskarošs vai aizvainojošs. Apsūdzētajam nav bijusi vēlme sazināties ar cietušo nolūkā pārkāpt aizliegumu, iebiedēt viņu vai kādā citā veidā aizskart. Apsūdzētais tā rīkojās, lai informētu par automašīnas pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā un cietusī to varētu turpināt izmantot ceļu satiksmē.

Lieta Nr.SKK-145/2024

Tiesai no jauna jāvērtē lieta daļā par nevakcinētas personas atbrīvošanu no amata

Senāta Administratīvo lietu departaments 18.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts nevakcinētas ierēdnes pieteikums par iestādes lēmumu atbrīvot viņu no amata. Daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par iestādes lēmumu pieteicējai noteikt dīkstāvi, neizmaksājot darba samaksu, apgabaltiesas spriedums ir atstāts negrozīts. Vērtējot iebildumus pret dīkstāves noteikšanu, Senāts atsaucās uz atziņām, kas paustas jau iepriekš, bet, pievēršoties jautājumam par atbrīvošanu no amata, izšķirošu nozīmi piešķīra tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Atbilstoši Senāta konstatētajam brīdī, kad zemāka iestāde atbrīvoja pieteicēju no ierēdņa amata, darba pienākumu veikšanai bija nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pieteicēja zemākas iestādes izdoto rīkojumu apstrīdēja augstākā iestādē. Kamēr augstāka iestāde izskatīja apstrīdēšanas iesniegumu, beidzās ārkārtējā situācija un mainījās tiesiskais regulējums – sadarbspējīgs sertifikāts vairs nebija vispārēja obligāta prasība.

Senāts skaidroja, ka administratīvais process ar zemākas iestādes lēmumu tikai iesākas, bet nenoslēdzas. Administratīvā akta apstrīdēšana ir administratīvās lietas turpinājums, kuras ietvaros augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības. Ja apstrīdēšanas procesa laikā ir mainījušās piemērojamās tiesību normas, augstākai iestādei ir jāpiemēro jaunākā tiesību norma. No šī principa ir izņēmumi, tomēr uz izskatāmo gadījumu tie nav attiecināmi.

Konkrētās lietas kontekstā Senāts bez ievērības neatstāja arī to, ka likumdevējs darba (dienesta) attiecību izbeigšanu ar darbinieku (amatpersonu) bija paredzējis tikai kā galējo līdzekli.

Lieta Nr.SKA-331/2024