Agris Repšs, partneris, zvçrinâts advokâts

Darîjumu ar nekustamajiem îpašumiem nâkotne

Beidzamajâ laikâ daudzkârt publiski ir izskançjusi iniciatîva ieviest obligâtu notariâlu formu visiem nekustamâ îpašuma atsavinâšanas darîjumiem, kuras mçríis esot novçrst krâpšanas gadîjumus šajâ jomâ. Tieslietu ministrija ir izveidojusi arî darba grupu šâ priekšlikuma izstrâdei. Taèu šî iniciatîva ir visai pretrunîga, turklât vairâku iemeslu dçï pastâv nopietnas baþas par tâs lietderîbu. Ïoti iespçjams, šogad par šo jautâjumu notiks plašas debates.

Cîòa ar pašvaldîbu izdotajiem laikrakstiem

Daudzas Latvijas pašvaldîbas laiþ klajâ laikrakstus, kas negodîgi konkurç ar privâtu komersantu izdotajiem vietçjiem laikrakstiem. Tuvojoties pašvaldîbu vçlçšanâm 2017. gadâ, Latvijas Þurnâlistu asociâcija ir uzsâkusi cîòu pret šo praksi. Vai šajâ jomâ ir gaidâmas kâdas pârmaiòas?