Kopîgi ar informâcijas tehnoloìiju uzòçmumu SQUALIO par bûtiskâkajiem jaunumiem septiòos video fragmentos dzirdçsiet Sorainen zvçrinâta advokâta, personas datu aizsardzîbas speciâlista Anda Burkevica un partnera, zvçrinâta advokâta Agra Repša skaidrojumus.

 >> Kâpçc šî regula ir pieòemta?

>> Kas ir personas dati? Vai tie ir daþâdi?

>> Vai regula attiecas uz jebkuru uzòçmumu?

>> Kâdas ir bûtiskâkâs izmaiòas, ko nesîs regula?

>> Ar ko vajadzçtu sâkt, lai atbilstu prasîbâm?

>> Kâdi ir sodi par regulas prasîbu neizpildi?

>> Ko vajadzçtu darît pilnîgi visiem?

Vairâk par SQUALIO iespçjams uzzinât mâjaslapâ.