Täna avaldas Rahandusministeerium Eesti kapitalituru diagnostika, mille koostasid Civitta Eesti AS ja Sorainen. Rahandusministeerium algatas projekti 2018. aasta märtsis. Seda rahastas Euroopa Liit läbi struktuurireformi tugiteenistuse programmi ja selle aitasid ellu viia Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistus (SRSS) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD).

Sorainenilt üksikajaslik juriidiline analüüs

Soraineni analüüsi eesmärgiks oli kaardistada kapitaliturgude ökosüsteemi hetkeseis õigusliku ja regulatiivse raamistiku vaatepunktist, leida üles rahvusvahelistest standarditest lähtuvalt puudujäägid ja parimad praktikad ning teha ettepanekud muudatuste läbiviimiseks.

Õigusliku raamistiku vaatluse tulemusel toodi välja kitsaskohad, kõrvutades meil kehtivaid reegleid rahuvaheliste standarditega ja parimate praktikatega võrdlusalustes riikides.

Tähelepanu keskmes olid valdkonnad, mida Euroopa Liidu tasemel ei reguleerita ja mida saab kohalikku seadusandlust täiustades mõjutada. Fookusteemad lepiti täpsemalt kokku projekti käigus, võttes arvesse turuosalistega tehtud intervjuudes välja toodud küsimusi.

Projekti käigus viidi läbi intervjuud paljude turuosalistega, kes said võimaluse avaldada oma arvamust õiguslike kitsaskohtade üle, mida nad on kogenud oma igapäevategevuses kapitaliturgudel. Selle tulemusel keskendus õiguslik analüüs võtmeteemadele, mida turuosalised näevad suurimate õiguslike kitsaskohtadena turul.

Meie kliendimeeskond

Soraineni projektimeeskonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Krisak.