Kuidas vältida käibemaksukohustuslaste registrist kustutamist?

7. mail 2015 tegi Riigikohus otsuse asjas nr 3-3-1-17-15, mis on tähelepanuväärne selle poolest, et annab juhiseid, kuidas käituda olukorras, kus ähvardab käibemaksukohustuslaste registrist (KMKR) kustutamise oht.

Antud asjas soovis MTA kustutada äriühingut KMKR-ist, kuna oli tekkinud kahtlus, et äriühing ei tegele ettevõtlusega. MTA andis korralduse, millega kohustas äriühingut esitama ettevõtlusega tegelemist tõendavad dokumendid, ning selgitas, et vastasel juhul kustutatakse ta KMKR-ist. MTA andis äriühingule korduvalt võimaluse ettevõtlusega tegelemise kohta tõendeid esitada, kuid seda võimalust ei kasutatud.

Riigikohus leidis asja lahendades, et maksuhaldurile korraldustes nõutud teabe esmakordne esitamata jätmine ei ole KMKR-ist kustutamiseks alati piisav alus, kuid tõendite esitamata jätmine raskendas oluliselt maksuhalduri võimalusi äriühingu ettevõtlusega tegelemist kontrollida ning ettevõtlusega tegelemine ei olnud registreeringu säilitamiseks piisavat kinnitust leidnud.

Lahendist tulenevalt ei saa sellises olukorras maksuhalduri korralduste eiramist mõistlikuks pidada ning KMKR-ist kustutamise ohu korral on vajalik maksuhalduriga suhelda ning esitada ettevõtlusega tegelemist tõendavad dokumendid ja selgitused. Vastasel juhul esineb tõsine risk registrist väljaarvamiseks ka juhul, kui tegelikkuses registrist kustutamiseks alust ei ole.

Lahend on leitav siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-17-15.

Riigikohtu lahend OÜ-tamise maksustamise kohta

12. juunil 2015 tegi Riigikohus otsuse asjas nr 3-2-1-82-14, milles käsitleti muu hulgas OÜ-tamise ehk nn ühemehefirmade kaudu teenuse osutamise lubatavust ning selle teenuse maksustamist. Maksuhaldur soovib pahatihti sellist teenuse osutamist maksustada tööjõumaksudega, kuna peab teenuse osutamise eest makstud tasu äriühingu nimel teenust osutava isiku palgaks. Ettevõtjad mõistagi sellise käsitlusega ei nõustu.

Viidatud lahendis selgitas Riigikohus mõnevõrra olukorda – põhimõtteliselt jaatati maksuhalduri õigust teenuse eest makstud tasu palgaks ümber kvalifitseerida. See võimalus on aga sõltuvuses tuvastatud asjaoludest – need peavad näitama, et tegelikkuses tegi OÜ nime all teenust osutav isik hoopis palgatööd. Riigikohus leidis, et ainuüksi fakt, et juriidiline isik osutab juhtimis- või nõustamisteenuseid, ei saa olla täiendava maksukohustuse määramise aluseks ning et teenuse osutamise lepingu näilikkus ei pruugi alati kaasa tuua kogu makstud tasu palgatuluks ümberkvalifitseerimist.

Meile teadaolevalt on Riigikohtu menetluses veel kaks kaebust, mis loodetavasti toovad OÜ-tamise teemasse rohkem selgust. Nendest lahenditest saame loodetavasti rääkida oma järgmistes uudiskirjades.

Lahend on leitav siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222578138.

Ära jäta kasutamata võimalust maksuvabastuse saamiseks

1. jaanuaril 2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi pidid residendist juriidilised isikud ning Eestis püsivat tegevuskohta omavad mitteresidendist juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust.

Ettevõtjad, kes jätsid 10. veebruariks maksukohustust mõjutavad asjaolud (eelkõige varasemad sissemaksed omakapitali, aga ka välisriikidest saadud dividendid)  deklareerimata, ei ole siiski maksuvabastuse kasutamise võimalust minetanud. Deklaratsioonide parandamiseks on ette nähtud 3-aastane tähtaeg. Selle aja jooksul on võimalik 2015. aasta jaanuarikuu deklaratsiooni muuta ning seal maksuvabastuse aluseks olevad asjaolud kajastada.

Soovitame deklaratsiooni tähtaegselt esitama jätnud ettevõtjatel seda võimalust kasutada, sest pärast 3 aasta möödumist ei ole deklaratsiooni muutmine enam võimalik ning maksuvabastuse õiguse kasutamine võib osutuda võimatuks.

Innovaatilised maksulahendused tõid viiendat korda Baltikumi Aasta Maksunõustaja tiitli

21. mail anti SORAINENile väljaande International Tax Review Euroopa maksuauhindade tseremoonial Londonis üle auhind Baltikumi Aasta Maksunõustaja. SORAINENi regionaalne maksu- ja tolliõiguse töörühm sai maineka rahvusvahelise auhinna osaliseks juba viiendat korda.

SORAINENi meeskonda ja teisi finaliste hindas väljaande International Tax Review toimkond, kes konsulteeris maksuspetsialistide ja ettevõtete juhtidega üle Euroopa. Hindamise kriteeriumiteks olid tehingute maht (kui suuri kaasusi meeskond on suuteline oma jõududega lahendama), innovaatilisus (meeskonna võimekus lahendada küsimusi, millel puudub valmislahendus) ja keerukus (tavapärase raamest väljuvate maksuküsimuste lahendamise võimekus).

Vaata tunnustuse kohta täpsemalt siit: http://www.sorainen.com/et/uudised/4562/innovaatilised-maksulahendused-toid-viiendat-korda-baltikumi-aasta-maksunoustaja-tiitli.

SORAINEN pakub klientidele uut piiriülest teenust – nõustamist SRÜ/Venemaa asjades

SORAINENis alustas tööd SRÜ/Venemaa asjade nõustamisvaldkond. Tegemist on juristide ja advokaatide meeskonnaga, kes on spetsialiseerunud klientide nõustamisele keerukates piiriülestes õigusküsimustes. Muu hulgas pakume õigusabi SRÜ riikidega seotud projektides ning abistame kliente  SRÜ turgudele sisenemisel.

Uue teenusega alustamise peamine eesmärk on tulla vastu klientide soovidele ja hallata SRÜ-ga seotud projekte, laiendada koostööpartnerite võrgustikku ning tugevdada oma piiriülese tegutsemise võimekust. Täpsemalt loe SRÜ/Venemaa asjade nõustamisvaldkonna kohta siit: http://www.sorainen.com/et/uudised/4584/sorainen-pakub-klientidele-uut-piiriulest-teenust-%E2%80%93-noustamist-sruvenemaa-asjades/ ning siit: http://www.sorainen.com/et/expertise/CISRussian-Desk

Teave erinevates riikides kasutusel olevate käibemaksupettustega võitlemise meetmete kohta

Tanel Molok osales 11.—12. mail 2015 Budapestis Euroopa riikide käibemaksueksperte koondava VAT Europe Group kokkusaamisel, kus käsitleti eelkõige erinevate liikmesriikide praktikaid käibemaksupettustega võitlemisel.

Kokkusaamise tulemusena valmis koondtabel erinevates riikides maksukohustuslastele kehtestatavate nõuete ning tehingute toimumise tõendamisreeglite kohta. See on hea tööriist käibemaksuprobleemide vältimiseks teises liikmesriigis tegutsemise korral. Koondtabeli ning lisateabe saamiseks pöörduge Tanel Moloki poole, kes seda teavet meeleldi jagab.