Alates 06.04.2020 on võimalik notariaalseid toiminguid teha kaugtõestuse vormis, mis oli algselt kavandatud pilootprojektina Eesti välisesindustes kasutamiseks. Nimetatud notariaalsete toimingute tegemise viis on lisandunud traditsioonilisele, mille käigus pidi toimingus osalev isik isiklikult notaribürood külastama, et notar saaks tema isiku tuvastada. Kaugtõestuse puhul tuvastab notar toimingus osaleva poole videosilla kaudu.

Kaugtõestus on sellest huvitatud isikute ja notarite jaoks vabatahtlik. See on praeguse Eestis kehtestatud eriolukorra kestel lihtsustanud ning osal juhtudel võimaldanud notaritoimingutest huvitatud pooltel toimingud teostada, olenemata hetkel kehtivatest liikumispiirangutest. Kaugtõestus on võimalik kõikide toimingute puhul, välja arvatud abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine ning abielu ja abielulahutuse kande tegemine.

Sisuliselt tehakse kaugtõestuse käigus notariaalne toiming sarnaselt teiste e-riigi teenustega, kuid selle erisusega, et kaugtõestuse puhul lepitakse notariga toimingu tõestamise aeg kokku ning kokkulepitud ajal peavad toimingu pooled ning notar kaugtõestamisel videosilla kaudu osalema. Tõestatava toimingu peavad selles osalejad allkirjastama digitaalselt ning kaugtõestamise kaudu saavad dokumendi allkirjastada ka e-residendid.

Et kaugtõestus sujuks, peavad osalejad eelnevalt veenduma, et arvutil on piisavalt kiire internetiühendus ning veebikaamera ja heli (hääl ja mikrofon) toimivad. Samuti tuleks kindlaks teha, et arvuti ei oleks tulemüüriga piiratud võrgus.

Kinnisvaraga seotud toimingutest on kaugtõestamise kaudu võimalik tõestada näiteks kinnisvara ostu-müügi ja kinnisvarale hüpoteegi seadmise tehinguid. Samuti on võimalik kinnisvarale hoonestusõiguse, servituutide ja reaalkoormatiste seadmine, aga ka volikirja tõestamine, mille alusel saaks volitatud isik eelnimetatud toiminguid esindatava isiku nimel teha.

Suuremahuliste tehingute tõestamise puhul võib tõusetuda küsimus poolte õigusnõustajate viibimise tehnilisest võimalikkusest tõestamise juures. Kindlasti on see võimalik viisil, et tehingupool ning tema õigusnõustaja viibivad kaugtõestamise ajal ühes ruumis. Tehniliselt peaks olema võimalik õigusnõustaja lisamine tõestamistoimingu juurde ka eraldiseisvalt. See tuleks aga tõestamistoimingut läbi viiva notariga eraldi kokku leppida