Ienākums no darbinieku akciju pirkuma tiesību jeb akciju opciju īstenošanas ir atbrīvots no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) jau kopš 2012. gada beigām, kad tika sākotnēji ieviests īpašais regulējums. Tomēr līdz šim labvēlīgais IIN režīms bija piemērojams tikai akciju sabiedrību izlaistajām darbinieku akciju pirkuma tiesībām.

2020. gada 17. decembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN likums) un grozījumus Komerclikumā, kas dos iespēju arī SIA piešķirt darbiniekiem savu akciju pirkuma tiesības. Tāpat ir ieviestas arī citas izmaiņas IIN likuma normās, kas attiecas uz darbinieku akciju pirkuma tiesībām.

Likuma izmaiņas ir labvēlīgas un ļaus plašākam kapitālsabiedrību izmantot darbinieku akciju pirkuma tiesības kā instrumentu personāla motivēšanai un kā vēl vienu papildu bonusu instrumentu.

Ienākums no darbinieku akciju pirkuma tiesību īstenošanas

Darbiniekiem (ieskaitot valdes un padomes locekļus, ja tie ir nodarbināti uz darba līguma pamata)  piešķirtās akciju pirkuma tiesības nozīmē tiesības iegādāties uzņēmuma akcijas par noteiktu cenu, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Akciju pirkuma tiesību līgumā noteiktā akcijas pirkuma cena var būt zemāka nekā tās tirgus vērtība, tāpēc var izveidoties papildu labums no darbinieku akciju pirkuma tiesību īstenošanas. Vispārējos gadījumos šāds labums ir apliekams ar algas nodokļiem (IIN likuma 8. panta 2.5 daļa), jo ir uzskatāms par tādu labumu, ko darbinieks gūst uz darba attiecību pamata. Bet, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas ir atbrīvots no IIN (IIN likuma 9. panta 43. daļa). Turpmāk darbinieks var brīvi rīkoties ar iegūtām akcijām. Ja fiziska persona pārdod savas akcijas, tai ir jāmaksā IIN 20% no gūtā kapitāla pieauguma.

Turpmāk apskatīsim izmaiņas, kas tiek ieviestas ar IIN likuma grozījumiem.

Akciju definīcija

Ar grozījumiem precizēts, ka ar terminu “akcijas” jāsaprot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā iekļautā definīcija – “Akcija — akcija, paja, kapitāla daļa vai citas tiesības saņemt dividendes.”[1].Tādējādi kļūst iespējams IIN režīmu piemērot arī SIA kapitāldaļām.

Nosacījumi labvēlīgā IIN režīma piemērošanai

Ņemot vērā ieviestās izmaiņas, lai nodrošinātu darbiniekiem atbrīvojumu no IIN, īstenojot akciju pirkuma tiesības, ir nepieciešams izpildīt piecus nosacījumus:

1) akciju pirkuma tiesību minimālais turēšanas periods (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz dienai, kad darbinieks ir tiesīgs uzsākt akciju pirkuma tiesību īstenošanu) ir ne mazāks kā 12 mēneši;[2]

2) akciju pirkuma tiesību minimālajā turēšanas periodā[3] darbinieks ir darba attiecībās ar kapitālsabiedrību, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības vai ar kuru saistītā persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē maksātājam ir piešķīris akciju pirkuma tiesības;

3) divu mēnešu laikā pēc tam, kad darbiniekiem beidzies periods, kurā varēja pieteikties uz akciju pirkuma tiesībām, vai piešķirtas akciju pirkuma tiesības (ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāns neparedz pieteikšanos uz akciju pirkuma tiesībām), darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par akciju pirkuma tiesību plānu;

4) akciju pirkuma tiesības jāīsteno ne vēlāk kā 6 mēnešus laikā no dienas, kad izbeigtas darba attiecības starp maksātāju un darba devēju (kapitālsabiedrība, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības vai kura ir ar darba devēju saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē);[4]

5) kapitālsabiedrība, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības, vai ar to saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē nav izsniegusi maksātājam aizdevumu, kas nav atmaksāts līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdim[5].

Papildu izmaiņas

Papildus, ir paredzēts, ka turpmāk akcijas tirgus vērtību pirkuma tiesību īstenošanas dienā varēs noteikt ne tikai persona, kas atbilstoši Komerclikumam iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, bet arī cita persona, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir tiesīga sniegt neatkarīgu atzinumu par akciju tirgus vērtību.

Savukārt, ja tiek veikti grozījumi akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānā, darba devējam vai kapitālsabiedrībai, kura ir ar darba devēju saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, divu mēnešu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas ir pienākums iesniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam.

Iepriekš uzskaitītie IIN likuma grozījumi stāsies spēkā likuma izsludināšanas dienā.

 

 

[1] Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 1. panta 2. daļa.

[2] Līdz šim – 36 mēneši.

[3] Līdz šim – periodā no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienai.

[4] Līdz šim likums noteica, ka darba attiecībām bija jāpastāv līdz pat akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienai.

[5] Šī ir jauna norma, kas vērsta pret ļaunprātīgu akciju pirkuma tiesību izmantošanu algotā darba ienākuma izmaksāšanai.