Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore Daiga Avdejanova informēja sabiedrību par organizācijas darbību pēdējā gada laikā, kopš kļuva piemērojama VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regula). Šajā laika posmā 140 gadījumos konstatētas neatbilstības VDAR prasībām. No tiem 40 gadījumos piemēroti naudas sodi, kuri atkarībā no pārkāpuma smaguma parasti ir robežās no 200 līdz 2000 EUR. Visbiežāk pārkāpumi saistīti ar nepietiekamu personu informēšanu par to datu apstrādes mērķiem un apjomiem. D. Avdejanova norādīja, ka sods tiek piemērots tikai gadījumos, kad datu pārzinis nereaģē uz inspekcijas aicinājumu pārkāpumu novērst. Tāpat gada laikā sniegtas ap 1 600 konsultāciju par VDAR prasību ievērošanu. DVI direktore arī informēja, ka ir būtiski pieaudzis iedzīvotāju sūdzību skaits. Ar pilnu  DVI 2018. gada pārskatu varat iepazīties šeit.

E-veikalam līdz šim lielākais zināmais naudas sods par VDAR pārkāpumiem Latvijā

Naudas soda apmērs: 7 000 EUR

DVI piemēroja naudas sodu interneta veikalam par nereaģēšanu uz personas pieprasījumu dzēst savus personas datus. Persona bija vairākkārt vērsusies pie veikala pārstāvjiem, lūdzot dzēst savus personas datus, tajā skaitā, tālruņa numuru. Neraugoties uz to, persona turpināja no veikala saņemt reklāmas īsziņas. Turklāt veikala pārstāvji savlaicīgi nereaģēja uz DVI pieprasījumu sniegt informāciju.

Ko varam mācīties no šīs situācijas?

Pārziņa pienākums reaģēt uz datu subjekta pieprasījumu. Saskaņā ar VDAR 17. pantu ikvienam ir tiesības pieprasīt, lai viņa dati tiktu dzēsti, ja nepastāv pamats šo datu apstrādei. Šādos gadījumos, kad datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu datu apstrādei konkrētiem nolūkiem, datu pārzinim uz pieprasījumu ir jāreaģē obligāti un bez nepamatotas kavēšanās.

Sadarbība ar uzraudzības iestādi. Aktīva sadarbība ar uzraugošo iestādi un iniciatīvas izrādīšana ar mērķi novērst pārkāpumus ir būtisks kritērijs, ko DVI ņem vērā, izvērtējot nepieciešamību piemērot naudas sodu. Aktīva sadarbība ar uzraugošo iestādi var mazināt risku saņemt sodu.