Darba līgumā ir norādīts datums 8.decembris, taču darba devējs un darbinieks līgumu parakstījuši tikai 10.decembrī. Kad stājās spēkā darba līgums – līgumā norādītajā datumā vai dienā, kad tas parakstīts?

Atbild ANDIS BURKEVICS, SIA “Sorainen ZAB” darba tiesību prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

Darba likuma (DL) 40.panta 1 .daļa nosaka – darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. No likuma viedokļa šāda situācija, kad darbinieks sācis veikt darba pienākumus, neesot rakstveidā noslēgtam darba līgumam, nemaz nevarētu rasties.

Neiedziļinoties situācijās, kad darba līgums netiek slēgts apzināti, piemēram, lai slēptu nelegālu nodarbināšanu, nemaksājot nodokļus un nenodrošinot darbinieka sociālās garantijas, nereti tomēr rodas situācijas, kad darba līgums rakstveidā tiek noslēgts pēc tam, kad darbinieks sācis veikt darba pienākumus. Piemēram, persona, kura ir tiesīga parakstīt darba līgumu, attiecīgajā dienā atrodas prombūtnē, vai no darba devēja puses parakstītais līgums ceļo pa pastu no citas valsts un darbinieks darba uzsākšanas dienā to vēl nav saņēmis. Protams, tā nav laba prakse, taču šādos gadījumos parasti nav konstatējama darba devēja ļaunprātīga rīcība.

Atbilstoši DL 41 .panta 2.daļā noteiktajam, ja darbinieks un darba devējs vai vismaz viena no pusēm ir uzsākusi veikt nolīgtos pienākumus, rakstveida formai neatbilstošam darba līgumam ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstveidā izteiktam darba līgumam.

Respektīvi no likuma viedokļa darbinieks ir aizsargāts jau no pirmās darba uzsākšanas dienas neatkarīgi no tā, ka rakstveidā noslēgta darba līguma vēl nav.

Dokumentu juridiskā spēka likuma (DJSL) 4.panta 4.daļa paredz – ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas visas attiecīgās personas.

DJSL 1.panta 2.daļa nosaka, ka dokumenta juridiskais spēks nodrošina iespēju izmantot attiecīgo dokumentu tiesību īstenošanai vai likumisko interešu aizstāvībai.

Piemērs

Darba līgums datēts ar 3.decembri un darbinieks arī šajā datumā uzsācis darba pienākumu veikšanu, darba līgums juridisko spēku iegūs tad, kad to faktiski būs parakstījušas abas darba attiecību puses. Savukārt, ja minētajā situācijā darba devējs darba līgumu būtu parakstījis 5. decembrī, bet darbinieks – 6. decembrī, rakstveida darba līgums, lai arī datēts ar 3. decembri, kad darbinieks arī faktiski uzsācis darbu, juridisko spēku iegūtu 6. decembrī.

Tāpat diezgan bieži ir situācijas, kad mainās darbinieka darba pienākumi, bet attiecīgās izmaiņas netiek savlaicīgi veiktas darba līgumā, tas ir, iepriekš noslēgtais darba līgums vairs neatspoguļo faktisko situāciju. Protams, arī šī nav laba prakse, taču vēlāk rakstveidā izteiktās izmaiņas būs spēkā, pusēm vien nepieciešams norādīt, ka darbinieks jaunos darba pienākumus veic no konkrēta datuma, tas ir, puses vienojas rakstveidā apstiprināt jau kādu laiku esošu situāciju.