Kas jāņem vērā abām franšīzes pusēm, skaidro Sorainen partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone.
Eksperta viedoklis. Labākā apdrošināšana pret riskiem — detalizēts līgums

Kādi ir būtiskākie “zemūdens akmeņi” un svarīgākie jautājumi, kam jāpievērš uzmanība franšīzes ņēmējam?

Franšīzes attiecības ir samērā sarežģītas, tas nav vienkāršs tiesisks darījums kā, piemēram, vienoties par konkrētas lietas pirkumu. Franšīze ir vienošanās par ilgtermiņa sadarbību, kurā milzīga nozīme, no vienas puses, ir franšīzes devēja radītajam un uzkrātajam intelektuālajam īpašumam un reputācijai un, no otras puses, franšīzes ņēmēja apņēmībai un centībai franšīzes tiesības izmantot tā, lai labumu gūst abas darījuma puses. Tāpēc ir nepieciešams pārdomāts rakstveida līgums, kas šīs attiecības “ieliek rāmjos” un precīzi paredz pušu tiesības un pienākumus.
Franšīzes ņēmējam no juridiskā viedokļa svarīgākais ir pārliecināties, ka franšīzes devējam patiešām pieder visas tās tiesības, kuras tas ar līgumu piešķirs: vai intelektuālais īpašums (preču zīmes, zīmoli, domēna vārdi, autortiesības) patiešām pastāv, ir pienācīgi reģistrēts, par to nav strīdu, to varēs brīvi izmantot? Jāpievērš vērība visām izmaksām: parasti ir sākotnējā “iestāšanās” maksa franšīzē, var būt atsevišķa maksa par mācībām, un noteikti būs regulāra (piemēram, ikgadēja) maksa par franšīzes izmantošanu. Jāsaprot, vai maksas aprēķināšanas kritēriji līgumā ir skaidri noteikti un, protams, vai franšīzes ņēmējs maksu varēs segt.
Franšīzes devējam jau no likuma izriet pienākums mācīt franšīzes ņēmēju, sniegt viņam komerciālo un tehnisko palīdzību, grāmatvedības, piegādes, loģistikas, vadības, kā arī citus pakalpojumus un informāciju, kas nepieciešama franšīzes izmantošanai atbilstoši franšīzes līgumam. Ir svarīgi līgumā šo palīdzību un atbalstu konkretizēt, lai nepaliktu vieta interpretācijai un franšīzes devēja pienākumi būtu skaidri saprotami.
Tāpat franšīzes ņēmējam jāpārliecinās, ka līgumā ir noteikts, kādos gadījumos franšīzes ņēmējs var vienpusēji atkāpties no līguma. Likums pieļauj vienpusēju atkāpšanos no franšīzes līguma, ja saistību izpilde ir kļuvusi pārmērīgi apgrūtinoša. Tomēr stāvoklis “pārmērīgi apgrūtinoša” ir grūti pierādāms, tāpēc gadījumus, kad puse varēs vienpusēji atkāpties no līguma, būtu svarīgi ietvert līgumā.

Kāda veida nosacījumi obligāti jāiekļauj līgumā no franšīzes devēja puses?

Franšīzes devējam viens no būtiskākajiem ir reputācijas risks, jo viņa “vārdu” izmanto komersants, kurš nav viņa tiešā kontrolē. Tāpat, protams, biznesa risks — vai ņēmējs būs pietiekami veiksmīgs un varēs maksāt pienācīgu maksu. Zināmus kontroles un uzraudzības mehānismus likums franšīzes devējiem paredz, taču tie jāprecizē un jāpapildina līgumā.
Līgumā noteikti jāiekļauj darbības vieta, termiņš, darbības sākšanas brīdis, maksa par franšīzi un tās devēja sniegto atbalstu un intelektuālā īpašuma izmantošanu. Būtu jāiekļauj arī ņēmēja darbības robežas, standarti, kas jāievēro, un tiesības mainīt šos standartus. Tāpat jāparedz, kādā veidā franšīzes devējs var īstenot kontroli un uzraudzību, piemēram, veicot auditus.
Ļoti svarīgi ir līgumā iekļaut gadījumus, kad franšīzes devējs var vienpusēji atkāpties no līguma, kā arī, iespējams, konkurences ierobežojumus franšīzes ņēmējam pēc attiecību izbeigšanās.
Tāpat ir svarīgi definēt komercnoslēpumu un noteikt pienākumu to neizpaust, kā arī pienākumu sniegt franšīzes devējam ar franšīzes ņēmēja uzņēmumu saistīto informāciju, piemēram, lai pārbaudītu franšīzes maksas aprēķina pamatotību.
Kas notiek tad, ja franšīzes ņēmējs nespēj pildīt līgumā paredzētos nosacījumus?
Franšīzes līgums jāsagatavo tā, lai devējam būtu iespēja pietiekami ātri atkāpties no līguma, ja franšīzes ņēmējs to būtiski pārkāpj. Var arī paredzēt līgumsodu gadījumam, ja franšīzes ņēmējs nepilda savus pienākumus. Līgumā jānosaka piemērojamais likums un tiesa, kura izskatīs strīdus (tā var būt arī šķīrējtiesa), lai strīda gadījumā pēc iespējas efektīvi var piedzīt zaudējumus.
Tiesas process tomēr nevienai pusei nav vēlams, tāpēc franšīzes devējam jāveic kārtīga franšīzes ņēmēja darbību uzraudzība, nodrošinot, ka nespēja pildīt līgumu tiek konstatēta iespējami ātri. Franšīzes devējam zaudējumu risks būs mazāks, ja varēs laikus reaģēt uz situāciju, vai nu sadarbojoties ar franšīzes ņēmēju, vai līgumu izbeidzot.

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties šeit.