Ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” no 2024.gada 1.janvāra ir mainītas publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības. Kā tās mainījušās? Kā izmaiņas ietekmēs iepirkumus?

Raksta autore: Sabīne Stirniņa, SIA “Sorainen ZAB”, jurista palīdze

Izmaiņas veiktas, lai Latvijas regulējums atbilstu robežvērtībām, kas noteiktas:

  • regulā 2023/2495, ar ko direktīvā 2014/24/ES veic izmaiņas publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībās;
  • regulā 2023/2496, ar ko direktīvā 2014/25/ES veic izmaiņas, kas saistītas ar piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām;
  • regulā 2023/2497, ar ko direktīvā 2014/23/ES veic izmaiņas koncesiju robežvērtībās;
  • regulā 2023/2510, ar ko direktīvā 2009/81/EK veic izmaiņas, kas saistītas ar piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām.

Publisko iepirkumu likumā (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likumā paredzēts MK pilnvarojums noteikt publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības. MK tās nosaka vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad attiecīgās līgumcenu robežvērtības Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir paziņojusi Eiropas Komisija.

Jaunās iepirkumu līgumcenu robežvērtības

Līdz ar to iepriekš minētajos likumos no 2024.gada 1.janvāra ir grozītas līdz šim noteiktās līgumcenu robežvērtības – sākot no tām pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai tā pārstāvim ir obligāts pienākums veikt publikāciju par iepirkumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījumi nerada būtiskas izmaiņas esošajās robežvērtībās – būvdarbu un koncesiju līgumiem līgumcenu robežvērtība PIL, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā ir 5 538 000 eiro (iepriekš – 5 382 000 eiro); piegādes un pakalpojumu līgumiem līgumcenu robežvērtības PIL ir 143 000 eiro (iepriekš – 140 000 eiro), bet Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā – 443 000 eiro (iepriekš – 431 000 eiro).

Savukārt PIL 6.panta 1.daļas 2.punktā minētajā gadījumā, proti, ja pakalpojuma līguma izpildi vairāk par 50% no līgumcenas tieši finansē pasūtītājs, paredzamā līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par tām un šis līgums ir saistīts ar būvdarbu līgumu, robežvērtība ir 221 000 eiro (iepriekš – 215 000 eiro).

Jāņem vērā, ka jaunās līgumcenu robežvērtības attieksies tikai uz iepirkumiem, kas uzsākti vai izsludināti 2024.gada 1.janvārī vai vēlāk. Iepriekšējie sliekšņi attieksies uz visiem iepirkumiem, kas uzsākti vai izsludināti 2023.gada 31.decembrī vai pirms šī datuma.