2023. gada 19. decembrī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti jauni “Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai” (Noteikumi), kas izdoti, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta otro daļu un aizstāj regulējumu, kas iepriekš bija ietverts 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 559 (kas zaudēja spēku 11.08.2022).

Saskaņā ar Noteikumiem, jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu 500 kilovati un vairāk ieviešanai, vai esošo iekārtu jaudas palielināšanai vai atjaunošanai būs nepieciešams saņemt atļauju, ko turpmāk izsniegs Būvniecības valsts kontroles birojs (Birojs).

Lai saņemtu atļauju, projekta attīstītājam būs nepieciešams nostiprināt zemesgrāmatā apbūves tiesību uz apbūvējamo nekustamo īpašumu (izņemot, ja elektrostacijas būvniecība paredzēta uz attīstītāja īpašumā esošās zemes), un iesniegt Birojam iesniegumu, tam pievienojot elektroenerģijas ražošanas iekārtas izvietojuma plānu nekustamajā īpašumā un tās tehniskos rādītājus,  kā arī dokumentu, kas apliecina drošības naudas iemaksu  200 EUR apmērā par katru atļaujā paredzēto MW. Ja saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pirms būvniecības ir jāveic sākotnējais izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pirms iesnieguma iesniegšanas ir jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegtie tehniskie noteikumi vai akcepta lēmums. Birojs var atteikt atļaujas izdošanu, ja konstatē, ka iesniegumā norādītās saules elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudas attiecība pret nekustamā īpašuma platību ir tehniski nepamatota (paredzēts, ka 1 MW jaudas ieviešanai nepieciešama vismaz 0,5 ha platība), vai, ka iesnieguma iesniegšanas dienā iesniedzējam Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopumā pārsniedz 150 EUR, kā arī citos Noteikumos paredzētajos gadījumos. Atļaujas derīguma termiņš ir pieci gadi, ko pēc pamatota pieprasījuma Birojs var pagarināt par ne vairāk kā diviem gadiem.

Uz vienu zemes vienību būs iespējams saņemt vienu atļauju vienam elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidam. Ja projekta attīstītājs vēlas ieviest vairākus elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidus viena pieslēguma ietvaros, vai sākotnējā atļaujā noteiktajam elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidam pievienot citu elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu, tam būs nepieciešams saņemt hidrīdatļauju. Šādā gadījumā projekta attīstītājs iesniegumā Birojam norāda dažādu uzstādāmu elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidu jaudu un to jaudas proporciju. Pie tam, projekta attīstītājam projekta ieviešanas gaitā ir pienākums šo proporciju ievērot. Tas nozīmē, ka, ja viens no elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidiem ir ieviests ar mazāku jaudu, nekā norādīts hibrīdatļaujā, pārējo elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešamā jauda arī ir jāsamazina atbilstoši hibrīdatļaujā noteiktajai proporcijai. Par dažāda veida elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu ar kopīgo pieslēgumu Biroju informēs arī sistēmas operators, un šī informācija kalpos par pamatu vairāku atļauju aizstāšanai ar hibrīdatļauju.

Ja elektroenerģijas ražošanas jauda ir ieviesta mazākā apjomā, nekā bija paredzēts atļaujā vai hibrīdatļaujā, jaudas turpmākai palielināšanai projekta attīstītājam būs jāsaņem jauna atļauja.

Ir jāievēro, ka, ja projekta attīstītājs pieprasa izsniegt hibrīdatļauju, lai pievienotu citu elektroenerģijas ražošanas iekārtas veidu papildus sākotnējā atļaujā noteiktajam elektroenerģijas ražošanas veidam, un sākotnējā atļauja ir saņemta pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās, tad pievienojamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda nevar pārsniegt sākotnējā atļaujā noteiktās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudu. Piemēram, ja sākotnēji tika saņemta atļauja saules elektrostacijas uzstādīšanai, kuras jauda ir 100 MW un projekta attīstītājs vēlas saņemt hibrīdatļauju, lai tai pievienotu vēja elektrostaciju, uzstādāmās vēja elektrostacijas jauda arī nevar pārsniegt 100 MW.

Projekta attīstītājam desmit mēnešu laikā pēc atļaujas saņemšanas jāuzsāk elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešana vai esošās elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana un jāiesniedz Birojam atbilstošs apliecinājums, kam pievieno ar sistēmas operatoru noslēgto rakstisko vienošanos par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem vai pieslēguma līgumu. Projekta attīstītājs ir tiesīgs pirms minētā termiņa beigām iesniegt birojam iesniegumu par atļaujas atcelšanu un drošības naudas atmaksu. Savukārt, ja minētajā termiņā elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešana vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana nav uzsākta un projekta attīstītājs nav arī iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu, Birojs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atļaujas atcelšanu bez drošības naudas atmaksas.

Projekta attīstītājs ir tiesīgs lūgt Birojam pārreģistrēt saņemto atļauju uz citu personu, ja elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanas vai jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanas process jau ir uzsākts un starp projekta attīstītāju un sistēmas operatoru ir noslēgta vienošanās par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem vai pieslēguma līgums. Izsniegtās atļaujas nosacījumi pārreģistrācijas procesa rezultātā netiek mainīti.

Pirms Noteikumu spēkā stāšanās izsniegtās atļaujas turētājs var lūgt to atcelt līdz 2024. gada 1. jūlijam saņemot atpakaļ iemaksāto drošības naudu, ja atļaujas turētājs ir izlēmis neīstenot atļaujā noteiktās darbības.

Noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.