2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (“Covid-19 likums”), kas tika vēlāk grozīts 2020. gada 3. aprīlī un 23. aprīlī.

Aizliegums kreditoram iesniegt maksātnespējas pieteikumu

 • Saskaņā ar Covid-19 likumu, jebkurš kreditors (ieskaitot darbiniekus vai nodokļu administrāciju) līdz 2020. gada 1. septembrim nedrīkst iesniegt maksātnespējas pieteikumu pret parādnieku (juridisku personu).
 • Moratorijs attiecas uz jebkurām kreditoru-debitoru attiecībām, un tādējādi nav ierobežotas ar nozari vai parādniekiem, kuriem radušās finanšu grūtības tieši COVID-19 vīrusa izplatīšanās dēļ.
 • Kreditors līdz 2020. gada 1. septembrim nevar ierosināt parādnieka maksātnespējas pasludināšanu, pat ja parādnieks nepilda savas parādsaistības pret kreditoru.

Iespēja iesniegt maksātnespējas pieteikumu elektroniski un noturēt attālinātas kreditoru sapulces

 • Ārkārtējās situācijas laikā (no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam, ja vien netiks pagarināts) COVID-19 vīrusa izplatīšanās dēļ tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar elektronisko parakstu.
 • Gan maksātnespējas, gan tiesiskās aizsardzības procesā kreditoru sapulces var noturēt attālināti, kreditoriem piedaloties un balsojot ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem.

Pagarināts tiesiskās aizsardzības procesa termiņš

 • Ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību un sešus mēnešus pēc tam gadījumos, kad tiesā iesniegts tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna apstiprināšanas vai tāda plāna grozījumu apstiprināšanas pieteikums, tiesiskās aizsardzības procesam var noteikt līdz pat četru gadu ilgu termiņu (salīdzinot ar maksimālajiem diviem gadiem pirms ārkārtējās situācijas, ar iespēju to pagarināt par vēl diviem gadiem).
 • Ja tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš jau ir pagarināts un COVID-19 izplatības radītās negatīvās sekas liedz parādniekam īstenot tiesiskās aizsardzības pasākumu plānu, ārkārtas situācijas saistībā ar COVID-19 izplatību laikā tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu var vēl pagarināt par vienu gadu, ja kreditoru vairākums tam piekrīt.

Citi pasākumi

Parādu piedziņa

Saskaņā ar Covid-19 likumu, parāda atgūšana ir kļuvusi parādniekiem draudzīgāka, pamatā

 • ieviešot minimālo 60 dienu termiņu, lai brīdinātu parādnieku, pirms uzsākt parāda atgūšanu ārpustiesas ceļā (ja parādnieks ir fiziska persona, 21 dienas brīdinājuma termiņš ir pagarināts uz 60 dienām);
 • ieviešot vai pagarinot minimālo 60 dienu termiņu noteikta veida piespiedu izpildes procedūrām, piemēram, komercķīlas izlietošanai bez tiesas starpniecības un saistību bezstrīdus piespiedu izpildei, kas ir tipiskākais hipotēku izlietošanas veids Latvijā; un
 • pagarinot minimālo termiņu no 10 līdz 60 dienām, kad parādnieks brīvprātīgi izpilda tiesas spriedumu par parāda piedziņu.

Nokavējuma procentu ierobežojums un noilguma termiņa apturēšana

 • No 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas (līgumiskas) saistības izpildīšanas nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos 6%. Tas neattiecas uz līgumsodiem.
 • No 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 1. jūlijam tiek apturēts saistību tiesību noilguma termiņa tecējums, un šis laikposms ir jāatskaita no noilguma termiņa aprēķina.