Digitālais saturs vai digitālie pakalpojumi ietver aspektus, kuri nav jārisina, pērkot “klasiskas” preces, piemēram, integrēšanu un modificēšanu. Atšķiras arī digitālā satura vai pakalpojumu piegāde un atbilstības nodrošināšana, tādēļ ir nepieciešams izstrādāt jaunu, tieši šāda veida produktiem piemērotu regulējumu.

Lai noteiktu patērētāju tiesības neatbilstoša digitālā satura un digitālā pakalpojuma iegādes un piegādes gadījumos, veicinot augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni digitālajā jomā, tiek gatavoti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Likumprojektā arī precizē un stiprina normas, kas nodrošina patērētāju tiesību aizsardzību neatbilstošu preču iegādes gadījumā.

Par aktuālo informē mūsu speciāliste Ieva Andersone.

Raksts pieejams šeit.