Saeimā 2023. gada 14. septembrī tika apstiprināti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) un ar to saistītie grozījumi Civilprocesa likumā. Šie grozījumi ieviesīs Latvijā jaunu procesuālo instrumentu – patērētāju kolektīvās prasības, kā paredz Eiropas Savienības (ES) direktīva 2020/1828. Likuma galvenais mērķis ir palielināt patērētāju tiesību aizsardzību, nodrošinot iespēju apvienoties speciālā kolektīvā prasībā pret negodīgiem tirgotājiem vai ražotājiem.

Efektīvāka patērētāju tiesību aizsardzība arī mazu prasību lietās

Līdz šim negodīgas komercprakses gadījumā patērētāju tiesību aizsardzībai bija iespējas vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), kura kompetencē ir konstatēt un pieprasīt pārtraukt uzņēmuma pārkāpumus, veikt korektīvas darbības, piemērot sodus vai sniegt juridiska rakstura palīdzību patērētājiem. Taču, lai saņemtu kaitējuma atlīdzinājumu, patērētājiem bija individuāli jāsniedz prasība tiesā, kas lielākoties ir neizdevīgi, it sevišķi mazu prasību gadījumos.

Ar grozījumiem tiek ieviesta papildu iespēja patērētājiem aizsargāt savas tiesības un intereses, ne tikai vēršoties PTAC par pārkāpumu novēršanu, bet arī apvienoties patērētāju kolektīvā prasībā. Šo prasību kvalificēta institūcija ceļ tiesā vismaz 5 patērētāju labā par nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu vai patērētāju tiesību pārkāpuma konstatēšanu un pārtraukšanu kopā ar patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja. Šis atlīdzinājums var ietvert:

 • kompensāciju,
 • remontu,
 • preces apmaiņu,
 • cenas samazinājumu,
 • līguma izbeigšanu vai
 • samaksātās naudas summas atmaksu.

Tāpat būs iespēja celt pārrobežu patērētāju kolektīvo prasību citās Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā. Taču pirms vēršanās tiesā kvalificētā institūcija vēršas pie negodīgā uzņēmēja ar prasību un brīdina par vēršanos tiesā, ja uzņēmums neizpilda prasības uz izlīguma pamata. Informācija par jau celtajām prasībām un prasībām, kuras kvalificētā institūcija ir nolēmusi celt tiesā, būs publiski pieejama šo kvalificēto institūciju mājaslapā.

Kas ir kvalificētās institūcijas, kuras ir tiesīgas celt prasību patērētāju labā?

Tās ir biedrības, kas atbilstoši PTAL 22. pantam ir izveidotas, patērētājiem apvienojoties ar mērķi aizsargāt patērētāju tiesības un kuras darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un attiecīgās patērētāju tiesību aizsardzības biedrības statūtiem. Lai iegūtu šādu kvalificētās institūcijas statusu, biedrībai būs jāiesniedz PTAC iesniegumu ar lūgumu piešķirt kvalificētās institūcijas statusu pastāvīgi vai konkrētas patērētāju kolektīvās prasības celšanai, apliecinot atbilstību visiem PTAL noteiktajiem kritērijiem, tai skaitā, 12 mēnešu ilga faktiskā darbība patērētāju interešu aizsardzības jomā, maksātspēja, neatkarība no ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojuma sniedzējiem un citi. Reizi piecos gados tiks vērtēta to atbilstība kritērijiem. PTAC mājaslapā būs pieejama informācija par Latvijas kvalificētajām institūcijām.

Kā rīkoties patērētājiem, ja viņiem ir nodarīts kaitējums?

PTAC mājaslapā un sociālajos tīklos tiks publicēta informācija par aicinājumu patērētājiem pieteikties dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā. Lai pieteiktos, patērētājam pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

 • patērētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un norēķinu konta numuru;
 • pamatojumu patērētāja tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu un prasījumu;
 • apliecinājumu, ka par strīdu par pieteikumā minēto jautājumu patērētājs nav vērsies pie citas kvalificētās institūcijas;
 • piekrišanu kvalificētajai institūcijai pārstāvēt patērētāju, tai skaitā noslēgt izlīgumu;
 • dokumentus, kas pamato prasījumu, tai skaitā darījumu un maksājumu (čeka vai cita maksājuma apliecinājuma) apliecinoša dokumenta kopiju un citus pierādījumus, kas pamato tā tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā.

Kvalificētā institūcija izvērtē saņemtos patērētāju pieteikumus un apstiprinājuma gadījumā informē patērētāju par reģistrācijas maksas veikšanas kārtību.

Patērētājiem nav jāsedz tiesvedības izmaksas kolektīvās prasības gadījumā, izņemot, ja papildu izmaksas ir radušās patērētāja tīšas rīcības vai nolaidības dēļ. Par darbību patērētāju kolektīvās prasības ietvaros Latvijas kvalificētajām institūcijām var tikt segti izdevumi no PTAC kārtējā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem vai arī trešo personu finansējuma. Šādiem gadījumiem ir izstrādātas procedūras, lai novērstu trešo personu ietekmi un interešu konfliktus starp biedrību un tās finansētājiem. Prasības apmierināšanas vai izlīguma gadījumā ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt kvalificētajai institūcijai izdevumus, ja tas tiek pieprasīts.

Domājams, ka, atvieglojot procesu pieprasīt kompensācijas, kolektīvās patērētāju prasības palielinās iespējas panākt negodīgas komercprakses izbeigšanu un veicinās taisnīgumu un uzņēmumu atbildību. Šie grozījumi ir svarīgs solis uz patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā Latvijā, veicinot godīgu un vienlīdzīgu konkurenci.