Šī gada oktobrī jaunā redakcijā pieņemtas Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanā, kas aizstāj 2015.gada “Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā”. Vadlīniju jaunās redakcijas mērķis ir skaidrot cenu norādīšanas pamatprasības, kā arī nodrošināt patērētāju tiesību un negodīgas komercprakses aizlieguma ievērošanu. Būtiskākie skaidrojumi un precizējumi šajās vadlīnijās saistīti ar sākotnējās cenas un atlaides cenas norādīšanu, kā arī ar noteikumiem salīdzinošās reklāmas izmantošanai.

Preču sākotnējās cenas un atlaides cenas norādīšana

Preces sākotnējā cena nozīmē 30 dienu zemāko cenu, kas patērētājam tikusi piedāvāta pirms notikusi cenas samazināšana. Šī 30 dienu zemākā cena attiecas arī uz tām cenām, kas tikušas noteiktas izpārdošanas, akciju vai kādas citas cenu pazemināšanas ietvaros. Respektīvi, ja, piemēram, precei mēneša vidū tikusi piemērota cenas samazināšana, taču pēc tam precei cena atkal atgriezusies parastajā līmenī, tad par sākotnējo cenu tiks uzskatīta mēneša vidū noteiktā preces samazinātā cena, no kuras, tad būs jārēķina jebkādas atlaides (kamēr vien nebūs pagājušas 30 dienas)..

Attiecībā uz šo cenu norādīšanu izvirzītas arī konkrētas prasības, kuras tirgotājiem jāievēro. Proti, cenu norādēm jābūt tādām, kuras ir viegli saskatāmas, salasāmas, pietiekami skaidri norādītas, kas ļautu patērētājam viegli saprast sākotnējo cenu, atlaides cenu, kā arī preci, uz kuru šīs cenas attiecas. Tāpat uz cenu zīmēm jābūt atspoguļotam tam, vai cena attiecas uz konkrētu daudzumu preces (noteiktas mērvienības cena) vai arī par vienu preces vienību (gabalcena). Būtiski atzīmēt, ka, paziņojot par preču cenu samazinājumu ar frāzēm “atlaides līdz…”, “cena no…”, tirgotājam jānodrošina, ka šajā paziņojumā ietvertā cena vai atlaide ir vismaz 10% no piedāvāto preču klāsta. Tātad, piemēram, ja tirgotājs paziņo par atlaidi “līdz 70% no visiem Ziemassvētku rotājumiem”, tad 70% atlaidei jābūt piemērotai vismaz 10% no visiem Ziemassvētku rotājumiem, kas pieejami pārdošanā.

Izņēmumi no preces sākotnējās cenas un atlaides cenas norādīšanas prasības

Iepriekšminētie noteikumi par preču sākotnējās cenas un atlaides cenas norādīšanu neattiecas uz dažiem preču piedāvājumiem, attiecībā uz kuriem iespējams norādīt nevis sākotnējo cenu, bet gan preces pamata cenu. Tas ir, nevis 30 dienu zemāko cenu, bet to cenu, no kuras tiek piemērota atlaide. Šāds izņēmums attiecas uz:

  • apjoma jeb vairuma pirkuma cenas piedāvājumiem, kā arī dažādu preču komplektiem;
  • ar pirkuma izdarīšanu saistītajiem piedāvājumiem, kuros iepriekš, pirms pirkuma izdarīšanas nav iespējams identificēt konkrētas preces;
  • pastāvīgiem un ilgstošiem piedāvājumiem par preču cenas samazinājumu, kas

adresēti tikai atsevišķai tirgus auditorijai;

  • lojalitātes piedāvājumiem;
  • piedāvājumiem par cenas samazinājumu, kas attiecas uz precēm, kuras ātri bojājas vai kurām drīz beigsies derīguma termiņš.

Nozīmīgi uzsvērt, ka par precēm, kuras ātri bojājas vai kurām drīz beigsies derīguma termiņš, uzskatāmas tādas preces, kuru derīguma termiņš notecēs turpmāko 30 dienu laikā. Savukārt sezonas preces, preces, kuras ir morāli novecojušas, preces, kuras ir plānots izņemt no tirdzniecības preču sortimenta izmaiņu dēļ vai citiem tirdzniecības organizēšanas apstākļiem neietilpst preču, kuras ātri bojājas vai kurām drīz beigsies derīguma termiņš, kategorijā.

Tāpat sākotnējā cena nav jānorāda piedāvājumiem par cenas samazinājumu pakalpojumiem, taču attiecībā uz pakalpojumiem ir skaidri jānorāda atlaides cena un cena pirms atlaides piemērošanas.

Visbeidzot, jāņem vērā, ka šie izņēmumi attiecas tieši uz situācijām, kad iespējams sākotnējās cenas vietā norādīt citu cenu, taču tas nenozīmē, ka iespējamas atkāpes no pašu cenu norādīšanas prasībām(viegli saskatāmas, skaidras, saprotamas u.tml.).

Lojalitātes piedāvājumi

Detalizētāk jāpievēršas izņēmumiem, kas saistīti ar lojalitātes piedāvājumiem. Vadlīnijās norādīti gadījumi, kuros attiecībā uz personalizētajiem piedāvājumiem un piedāvājumiem, kas saistīti ar klientu lojalitātes sistēmu, arī iespējams nenorādīt sākotnējo preču cenu. Šādi gadījumi ir, piemēram, personalizēti piedāvājumi par cenas samazinājumu lojalitātes programmas dalībnieka īpašu dzīves notikumu gadījumos (piemēram, klienta dzimšanas vai vārda dienā), lojalitātes sistēmas piedāvājumi, kuri ir pastāvīgi un regulāri (klientu atlaižu kartes) un piedāvājumi, kuri ilgstoši noteiktās situācijās pastāvīgi piedāvā atlaidi preču pirkumiem (konkrētā nedēļas dienā katru nedēļu vai katrās brīvdienās atlaide vai cits piedāvājums par cenas samazinājumu konkrētai precei vai preču kategorijai, uzrādot klienta karti).

Taču, ja lojalitātes programmas ietvaros ierobežotā laika posmā tiek organizētas atlaižu kampaņas vai preču izpārdošana, šis izņēmums nav piemērojams un tirgotājam nepieciešams norādīt preču sākotnējo cenu.

Prasības salīdzinošajām reklāmām

Vadlīnijas arī skaidro prasības salīdzinošo reklāmu izmantošanai, uzsverot galvenos punktus, kas jāievēro, lai salīdzinošā reklāma būtu korekta un nemaldinātu patērētājus. Pirmkārt, salīdzinošajā reklāmā ietvertajām precēm un pakalpojumiem jāapmierina tās pašas patērētāju vajadzības, kā arī jābūt paredzētām vienam un tam pašam nolūkam. Otrkārt, šim salīdzinājumam objektīvi jāatspoguļo preču un pakalpojumu cenu līmeni tirgū un tajās aizliegts negodīgi izmantot tirgus informāciju. Treškārt, salīdzinošajā reklāmā skaidri un uzskatāmi jāsniedz būtiskākā informācija, kas nepieciešama patērētājiem, lai pilnvērtīgi un objektīvi varētu salīdzināt piedāvātās preces. Tas nozīmē, ka reklāmā jāatspoguļo informācija par laika posmu, kurā veikts salīdzinājums un informācija par tirdzniecības vietām, kurās veikts salīdzinājums.

Kopumā Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādāto vadlīniju jaunajā redakcijā ietverti vērtīgi un aktuāli skaidrojumi, kā arī piemēri un ilustrācijas, kuras atbild uz neskaidrībām un kuras tirgotājiem būtu ieteicams ņemt vērā, lai izvairītos no patērētāju tiesību un negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpumiem.