Šī krīze piedāvā dažas nozīmīgas iespējas nodokļu un transfertcenu jomā. Sabiedrībām jāizlemj, kā pārvaldīt savus darījumus grupas ietvaros un transfertcenu sistēmas, lai samazinātu pašreizējos nodokļus izdevumus, pamainot cenas grupas sabiedrību starpā.

Pašreizējā situācija

Pandēmija rada skaidri izteiktus un aktuālus draudus globālajai ekonomikai. Uzņēmumu piegādes ķēdēs radušies traucējumi, daudzi uzņēmumi saskaras ar samazinātu pieprasījumu, darbinieku atlaišanu un mazāku uzticēšanos no patērētāju puses. Uzņēmumi mobilizē savus spēkus un enerģiju, lai regulētu naudas plūsmas vajadzības, cenšoties vienlaicīgi noturēties virs ūdens. Samazināto ieņēmumu un palielināto izdevumu dēļ daudzām starptautisko uzņēmumu grupām nāksies saskarties ar konsolidētiem zaudējumiem vai piedzīvot būtiski pasliktinātus darbības rezultātus.

Starptautisko uzņēmumu grupām, īpaši tādām, kas izveidojušas centralizētu komercdarbības modeli, pandēmijas ietekme uz ekonomiku izpaudīsies kā nodokļu un transfertcenu sekas. Transfertcenu perspektīvā šobrīd redzam šādu potenciālu ietekmi no ierobežota riska uzņēmumu skatījuma:

  • ierobežota riska uzņēmumiem būs stabili pozitīvi ienākumi, bet būt problēmas ar naudas plūsmu;
  • vietējās nodokļu iestādes apstrīd neparastu izdevumu vai zaudējumu atskaitīšanu;
  • palielinās finansējuma vajadzības grupas iekšienē vietējās likviditātes trūkuma dēļ.

Transfertcenu noteikšanas vidē pēc BEPS (latv. – nodokļu bāzes samazināšana un peļņas novirzīšana) uzņēmumiem būtu jākoncentrējas ne tikai uz grozīto cenu pamatošanu, bet arī uz komerciālo pamatojumu pašu saistīto uzņēmumu darījumu maiņai.

Pārmaiņas saistīto pušu darījumos prasa saistīto pušu līgumu pārskatīšanu no juridiskā un ekonomiskā viedokļa.

No juridiskā viedokļa cenu izmaiņas saistīto pušu līgumos var būt iespējamas, pamatojoties uz to, ka šajos līgumos ir, piemēram, cenu korekcijas, nepārvaramas varas vai izbeigšanas punkti. Ja šādu punktu nav, var atsaukties uz trešo personu rīcību saskaņā ar komerctiesībām.

No ekonomiskā viedokļa papildus juridiskai pārskatīšanai vai starpuzņēmumu līgumu neesamības gadījumā uzņēmumiem būs jāanalizē iespēja grozīt pašreizējos saistīto pušu darījumus saskaņā ar iesaistīto pušu faktisko rīcību. Šajā analīzē galvenā uzmanība būs jāpievērš

a) tam, kura darījuma puse veic kādas funkcijas un kādus riskus pārvalda un uzņemas,

b) tam, kādu rīcību mēs šobrīd novērojam trešo personu starpā, un

c) vai cenu korekciju var uzskatīt par komerciāli racionālu abām iesaistītajām pusēm.

Transfertcenu grozījumi būtu jādokumentē vietējās transfertcenu dokumentācijas failos, kas sagatavoti par 2020. finanšu gadu (un, iespējams, vēlākiem gadiem), ietverot salīdzināmo datu analīzi, ko izmanto analizēto saistīto pušu cenu testēšanai. Tirgus cenu principa piemērošana balstās uz tirgus cenu analīzi un dinamiku starp nesaistītām pusēm. Pašreizējie piedāvājuma un pieprasījuma satricinājumi, visticamāk, radīs tirgus cenas izmaiņas daudzās nozarēs. Līdz ar to ir īpaši problemātiski noteikt pareizās cenas darījumiem grupas iekšienē.

Pārskatāmās iespējas

Meklējot iespējas ekonomikas lejupslīdes laikā, restrukturizācijai būtu izdevīgs zemāks novērtējums. Attiecībā uz starptautisko uzņēmumu grupas uzņēmumiem, kas jau iepriekš vēlējās veikt restrukturizāciju, bet uzskatīja, ka iziešanas izmaksas ir pārāk augstas, pašlaik ir iespēja iziet ar zemākām izmaksām zemāka novērtējuma dēļ. Tas attiecas ne tikai uz uzņēmumu restrukturizāciju transfertcenu ziņā, bet arī uz to juridisko struktūru grozīšanu, kurās kapitāla daļas tiek nodotas grupas ietvaros. Arī grupas iekšējo restrukturizāciju vajadzētu dokumentēt transfertcenu dokumentācijas failos.

Dažiem uzņēmumiem ir iepriekšēja vienošanās (APA) ar nodokļu iestādēm par cenu noteikšanu. Tad rodas jautājums par to, vai pandēmijas rezultātā tiks anulēti noslēgto APA kritiskie pieņēmumi vai arī tā ietekmēs rentabilitāti nākotnē, kas rada nepieciešamību pārskatīt kritiskos pieņēmumus, kas pat varētu izraisīt vajadzību atkal apspriest APA jautājumus ar nodokļu iestādēm.

Ja vēlaties šo tēmu apspriest sīkāk, lūdzu, sazinieties ar Sorainen transfertcenu noteikšanas speciālistiem.