Starptautiskais iepirkuma akts

2022. gada 29. augustā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 jeb Starptautiskā iepirkuma akts (IPI)[1], kura mērķis ir veicināt Eiropas Savienības uzņēmumu piekļuvi un vienlīdzīgus apstākļus ārpus ES. To paredzēts darīt ar atbildes pasākumiem – ja ES vai nacionālās iestādes saņem ziņu par trešās valsts ierobežojošiem pasākumiem ES uzņēmumiem piedalīties kādā iepirkumā, pasūtītāji ES var izslēgt šīs valsts pretendentus no dalības iepirkumā vai ierobežot šo trešo valstu preču vai pakalpojumu piekļuvi savos iepirkumos. Izņēmums no IPI ir valstis, ar kurām ES ir līgums par savstarpējām saistībām publisko iepirkumu jomā, kā, piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts līgumiem dalībvalstis vai tāda tirdzniecības nolīguma, kas ietver noteikumus par publisko iepirkumu, dalībvalsts.

Latvijā šādus izslēgšanas noteikumus pasūtītājiem būs pienākums noteikt iepirkuma procedūrās, kuras rīko saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu. Tā attiecas uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 15 000 000 EUR bez PVN būvdarbiem un koncesijām un vienāda vai lielāka par 5 000 000 EUR bez PVN precēm un pakalpojumiem. Pagaidām šos likumus nav paredzēts grozīt un IPI regulējums pasūtītājiem būs jāpiemēro tieši.

 

Kā Latvijas uzņēmēji var panākt godīgu konkurenci uz IPI pamata?

Ja ES uzņēmumiem ir apgrūtināta piedalīšanās attiecīgās trešās valsts publiskajos iepirkumos un koncesiju procedūrās, uzņēmēji vai to asociācijas varēs iesniegt sūdzību ES Komisijas tīmekļa vietnē. Arī ES dalībvalsts varēs vērsties ES Komisijā šajā jautājumā. Ja pēc diplomātiskās komunikācijas attiecīgā trešā valsts nemainīs savus pasākumus un praksi, IPI atļauj ES Komisijai ieviest atbildes pasākumus (IPI pasākumus).

Eiropas Komisija uzsāks IPI izmeklēšanu un tās rezultātā var uzdot pasūtītājiem visā ES vispār vai konkrēta veida vai nozares iepirkumos:

  • samazināt attiecīgās trešās valsts pretendentu piedāvājuma vērtējumu;
  • izslēgt attiecīgās trešās valsts pretendentu piedāvājumus.

Informācija par ieviestajiem IPI pasākumiem tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. IPI pasākumi attieksies tikai uz tām iepirkuma un koncesijas procedūrām, kas tiks uzsāktas pēc attiecīgā IPI pasākuma stāšanās spēkā.

 

Kādi ir pasūtītāju pienākumi IPI pasākuma rezultātā?

Pirmkārt, pasūtītājiem jāseko līdzi IPI pasākumiem un jāpiemēro tie savos iepirkumos.

Otrkārt, pasūtītājiem jebkurā iepirkumā vai koncesijas procedūrā, uz kuru attiecas IPI pasākums, nolikumā jāizdara atsauci uz Regulu un visiem piemērojamajiem IPI pasākumiem un iepirkuma līguma projektā jāparedz obligātie noteikumi, lai IPI pasākums būtu efektīvs:

  • neslēgt apakšuzņēmuma līgumus par vairāk nekā 50% no līguma kopējās vērtības ar ekonomikas dalībniekiem no trešās valsts, uz kuru attiecas kāds IPI pasākums;
  • attiecībā uz līgumiem, saskaņā ar kuriem tiks piegādātas preces, nodrošināt, ka preces vai pakalpojumi, kuru izcelsme ir trešā valstī, uz kuru attiecas IPI pasākums, ir ne vairāk kā 50 % no līguma kopējās vērtības;
  • ne vēlāk kā pēc līguma izpildes pabeigšanas iesniegt līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam pēc to pieprasījuma pierādījumus par iepriekš minēto pienākumu ievērošanu;
  • Ja netiks ievērotas iepriekšminētās prasības, samaksāt samērīgu maksu, kas atbilst 10–30 % no līguma kopējās vērtības.

Pēc ES dalībvalsts pamatota pieprasījuma ES Komisija var noteikt konkrētus pasūtītājus, kas atrodas administratīvās vienībās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 50 000 iedzīvotājiem, un atbrīvot tos no Regulas piemērošanas.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1031 (2022. gada 23. jūnijs) par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI).