Atgādinām, ka tuvojas termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID), bet to var pagarināt

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu visām komercsabiedrībām ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām (tātad, ja sabiedrības pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim) VID jāiesniedz dalībnieku (akcionāru) sapulces apstiprināts gada pārskats. Izņēmumi ir:

  • vidējas un lielas komercsabiedrības, kuras, atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem, un
  • sabiedrības, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu, kurām gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds tiek gatavots) ir jāiesniedz VID septiņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

COVID-19 pandēmijas dēļ piesardzības pasākumu ietvaros visiem uzņēmumiem ir iespēja pagarināt gada pārskatu par 2019. gadu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu vismaz līdz 31. jūlijam 2020. gadam. (t.i. trīs mēnešus vēlāk, kā tas būtu parastā kārtībā). Sabiedrībai nav nepieciešams šādu lēmumu iepriekš saskaņot ar VID.

Papildus gada pārskatam un revidenta atzinumam par gada pārskatu (tām sabiedrībām, kas sasniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktos kritērijus, kā arī sabiedrībām, kuru statūtos vai dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā ir noteikts, ka gada pārskatu pārbauda revidents), saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem pirms gada pārskata apstiprināšanas ir nepieciešams sagatavot arī valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu (zaudējumu gadījumā – par finanšu stāvokļa uzlabošanu) un padomes ziņojumu par gada pārskatu (ja sabiedrībai ir padome). Turklāt saskaņā ar Koncernu likumu, ja vien nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām jāsagatavo arī atkarības pārskats, kas ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

Kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulce gada pārskata apstiprināšanai ir sasaucama ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā, paziņojums par sapulces sasaukšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem nosūtāms vismaz divas nedēļas pirms sapulces, akciju sabiedrības akcionāriem – vismaz 30 dienas pirms sapulces. Kopā ar paziņojumu par sapulces sasaukšanu komercsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) ir nosūtāms arī gada pārskats, atkarības pārskats, revidenta atzinums, padomes ziņojums un valdes priekšlikums. Attiecībā uz akciju sabiedrībām, iepriekš minētos dokumentus var nepievienot paziņojumam par sapulces sasaukšanu, ja paziņojumā ir norādīta vieta un laiks, kad akcionārs ar šiem dokumentiem var iepazīties sabiedrības juridiskajā adresē. Tomēr, ņemot vērā, ka šobrīd COVID-19 pandēmijas laikā Latvijā tiek veicināta sociālā distancēšanās un šobrīd nav zināms, kādi vēl papildu piesardzības pasākumi tiks izsludināti, akcionāriem būtu ieteicams dokumentus nosūtīt pa pastu.

Gada pārskatu apstiprināšanas kontekstā, bet varētu tikt piemēroti arī citos gadījumos, šobrīd būtiski ir tikko pieņemtie grozījumi Komerclikumā, kas dod tiesības sabiedrības valdei sasaukt dalībnieku (akcionāru) sapulci, nosakot, ka dalībniekiem (akcionāriem) ir tiesības tajā piedalīties un balsot, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Dalībnieku (akcionāru) sapulce varēs notikt arī tikai elektroniski.

Gada pārskats jāiesniedz tikai VID. VID iesniedzams arī paskaidrojums par to, kad gada pārskats ir apstiprināts.

Atgādinām, ka gada pārskatu jāparaksta ne tikai valdei vai tās pilnvarotam valdes loceklim, bet arī sabiedrības grāmatvedim vai ārpakalpojuma grāmatvedim (kritēriji noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un grāmatveža līdzparakstīšanas pienākums attiecas uz finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu).

Sabiedrības pārstāvība COVID-19 laikā un korporatīvo izmaiņu veikšana

Lūdzu pārliecinieties, ka sabiedrības valdes locekļiem ir spēkā esošas pārstāvības tiesības (t.i., nav beidzies valdes pilnvaru termiņš). Gadījumā, ja visi sabiedrības valdes locekļi ir ārvalstnieki un neatrodas Latvijā, ir ieteicams nodrošināt, ka sabiedrībai ir pilnvarots pārstāvis Latvijā, kam ir izdots attiecīgs pilnvarojums, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt sabiedrību dažādās situācijās (piemēram, attiecībās ar darbiniekiem, valsts iestādēm, banku, sadarbības partneriem).

Plānojot valdes vai padomes maiņu, izmaiņas dalībnieku sastāvā, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu un statūtu grozījumus, ir jāņem vērā, ka COVID-19 pandēmijas laikā dažādās valstīs ir spēkā atšķirīgi ierobežojošie pasākumi un daudzviet publiskās iestādes apmeklētājiem ir slēgtas. Tas var būtiski ietekmēt laiku, lai pasūtītu nepieciešamās oficiālās izziņas, apliecinātu dokumentus un parakstus pie notāriem vai legalizētu dokumentus.

Šobrīd arī Uzņēmumu reģistrs ir slēgts apmeklētājiem, tāpēc pirms korporatīvo izmaiņu veikšanas ir ieteicams izvērtēt, vai dokumentus nosūtīt pa pastu papīra formātā vai, ja ir iespējams, dokumentu parakstīšanai izmantot drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, un pieteikumu Uzņēmumu reģistrā iesniegt elektroniski.

Pienākums iesniegt informāciju Uzņēmumu reģistrā par ārvalsts komersantu filiāļu un pārstāvniecību patiesajiem labuma guvējiem

Līdzīgi, kā līdz šim tas ir bijis visām sabiedrībām, tā arī no 01.07.2020.g. visām ārvalsts komersantu filiālēm un pārstāvniecībām būs jāiesniedz informācija par patiesajiem labuma guvējiem Uzņēmumu reģistrā. Ja ārvalsts komersants nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, bet komercdarbības veikšanai  ir reģistrējies tikai VID kā nodokļu maksātājs, tad informācija par patiesajiem labuma guvējiem būs jāiesniedz VID.

Patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, vai tā tiešā vai netiešā veidā to kontrolē. Kopā ar paziņojumu par patieso labuma guvēju Uzņēmumu reģistrā būs jāiesniedz arī dokumenti (izraksti no ārvalstu reģistriem vai citi dokumenti ar publisku ticamību), kas pamato kontroles ķēdi līdz pat patiesajam labuma guvējam.

Aicinām pārliecināties, ka Jūsu sabiedrība, kas darbojas Latvijā, ir apzinājusi informāciju par patiesajiem labuma guvējiem un organizē pamatojošos dokumentus, lai no 01.07.2020.g. līdz 01.01.2021.g. varētu iesniegt Uzņēmumu reģistrā vai VID informāciju un dokumentus par patiesajiem labuma guvējiem. Ārvalsts komersanta filiāles, pārstāvniecības vai ārvalsts komersanti, kas ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji VID, var tikt izslēgti no attiecīgajiem reģistriem, ja līdz 01.01.2021.g. netiek iesniegta informācija un to pamatojošie dokumenti par patiesajiem labuma guvējiem.