Au ja väärikuse kaitse ning meediavaidlused

Ebaõigete andmete avaldamine ning laimamine ja au teotamine võib põhjustada kannatusi ja tõsist kahju, sõltumata sellest, kas oled ohver või andmete avaldaja. Hea nimi ehk maine ning turvalisus on oluline nii ettevõtjale kui ka üksikisikule.

Kui teenuseosutaja, kaupmehe, sisulooja, avaliku elu tegelase või riigiasutuse au, väärikust või head nime ohustatakse või pannakse alusetult süüks mis tahes rikkumisi, on olukorra edukaks haldamiseks tarvis kiirelt tegutsevaid asjatundjaid, kes annavad selget, praktilist ja tulemuslikku nõu.

Meie vilunud spetsialistid aitavad võidelda laimamise, ahistamise ja maine kahjustamise vastu ning soovitavad, kuidas end süüdistuste eest kaitsta. Oleme nõustanud paljusid tuntud inimesi ja ettevõtteid, kes hindavad meie edukat tegevust tundlike maineküsimuste lahendamisel nii enne kui ka pärast andmete või väidete avaldamist trüki- ja elektroonilises meedias või mujal, samuti avaliku elu tegelaste hea nime kaitsmisel ning võitluses küberkiusamise, ähvardamise ja jälitamisega.

Õige tasakaal

Meie kogenud advokaadid orienteeruvad hästi sõnavabaduse ning eraelu puutumatuse, au, väärikuse ja hea nime kaitse keerukates nüanssides ning pakuvad nõu ebaõige, eksitava või solvava teabe avaldamise riskide ja õiguskaitsevahendite asjus. Kliendid saavad meie ekspertidelt abi õiguslike meetmete võtmiseks, et takistada meedial, konkurentidel või riigiasutustel valeinfot levitada. Ebaõige ja kahjustava teabe avaldamise korral aitame nõuda tõe kiiret jaluleseadmist, andmete parandamist või ümberlükkamist, või algatame kohtumenetluse rikkumise lõpetamiseks ja kahju õiglaseks hüvitamiseks. Meie asjatundjad tegutsevad läbimõeldult ja tõhusalt, et kaitsta kliente alusetute süüdistuste eest, põhjendamatutes tsiviil- ja kriminaalmenetlustes ning ahistamise, ähvardamise või jälitamise vastu.

Eesmärgid

Meie eesmärk on olla usaldusväärne nõustaja ning kaitsta kliendi huve, juhtida erisuguseid riske ja koordineerida tegutsemist erinevates õigusküsimustes, sealhulgas laimamise ning au, väärikuse ja hea nime teotamise, kõlvatu konkurentsi, toodete halvustamise, ebaausate äritavade, veebikiusamise, jälitamise, alusetu süüdistamise või põhjendamatute tsiviil- ja kriminaalmenetluste puhul. Aitame oma klientidel hallata mainekahjuga seotud riske, mis võivad tuleneda nendega seotud uurimiste, avalikkusele suurt huvi pakkuvate uudiste, arvamusavalduste, kohtuasjade ning kolmandate isikute ja ametiasutuste tegevuse kajastamisest meedias, internetis ja muudes infokanalites.

Saame olla abiks

  • Ebaõigete andmete parandamise ja ümberlükkamise nõuetega
  • Avaliku vabanduse ja ebaõigete andmete avaliku ümberlükkamise nõudmisega
  • Õiguste rikkumise lõpetamise või rikkumisest hoidumise nõudekirjade koostamisega õigusi rikkuvatele isikutele
  • Küberkiusamise, jälitamise ja ähvardamise vastaste menetlustega
  • Tsiviil- ja kriminaalmenetlustega au ja väärikuse kaitseks ning ahistamise, jälitamise ja ähvardamise vastu
  • Suhtlemisel meediaväljaannete, meediaregulaatorite ja ombudsmanidega
  • Au, väärikust ja head nime teotavate isikute hagemisega ning mainekahju ja mittevaralise kahju hüvitamise nõuetega
  • Kaitsega alusetute süüdistuste vastu ning esindamise ja nõustamisega kohtuasjades ja kriminaalmenetlustes
  • Meediaettevõtete ja ajakirjanike kaitsmisega ahistamise, kiusamise, ähvardamise ning soovimatu suhtluse eest

Võta meiega ühendust