Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse mõningaid ESM kohtuvaidlusega seonduvaid õiguslikke küsimusi, mille ümber on Riigikohtu üldkogu 8. mai avaliku istungi järel tekkinud oluline avalik diskussioon. Artiklis käsitletakse ESM asutamislepingu artikli 4 lõike 4 õigusmõju välistava reservatsiooni tegemise võimalikkust; ESM asutamislepingu seost Euroopa Liidu õigusega, Euroopa Liidu liikmesriikide vastutusega integratsiooni eest ning riigi suveräänsuse ja vääringu stabiilsuse tagamise kohustusega; samuti Riigikogu kontrollifunktsiooni ja eelarvepädevuse kaitstust ESMAL artikli 4 lõike 4 kohaldamisel.

Artikkel põhineb Justiitsministeeriumi poolt Vabariigi Valitsuse nimel Riigikohtule esitatud arvamusel ESM asutamislepingu artikli 4 lõike 4 põhiseaduspärasuse kohta.

Üks autoritest oli Illimar Pärnamägi, kogu artiklit saab lugeda siin.