Värskelt ilmunud Juridica fookuses on 2020. aasta silmapaistvamad magistritööd. Meil on rõõm jagada, et teiste seas on tunnustust leidnud ka kahe meie advokaadi magistritööd, kelle uurimistöö põhjal koostatud artiklid on uues numbris avaldatud.

Konkurentsi kahjustavate kokkulepete keeld

Gerli Helene Gritsenko, kes tegutseb igapäevaselt meie vaidluste lahendamise meeskonnas, kirjutas magistritöös konkurentsi kahjustavate kokkulepete keelust ning uuris, millal on ühispakkujad konkurendid.

,,Euroopa Liidu ühtse siseturu ja tõhusa konkurentsi huvides on, et tagatud oleks võimalikult paljude pakkujate osavõtt hankemenetlusest. Konkurentsi efektiivse ärakasutamise tagamiseks on riigihangetes muuhulgas ette nähtud võimalus esitada ühispakkumusi. Kuivõrd ühispakkumusi esitades saavad ettevõtjad tugineda üksteise vahenditele, on tänu ühispakkumustele võimalik riigihangetes osaleda ka ettevõtjatel, kellel iseseisvalt puuduks vastav pädevus, ressurss, vahendid, oskusteave või muu, et riigihankes pakkumus esitada. Ühispakkujatevahelise koostöö puhul on vajalik välja selgitada, ega ühispakkujad ei ole konkurendid. Selleks peavad ühispakkujad veenduma, et nad ei oleks iseseisvalt olnud võimelised pakkumust esitama, ” selgitab Gerli Helene.

Rohkem infot Gerli töö kohta.

Terviseandmete töötlemise õiguslik alus

Liisa Maria Kuuskmaa, kes kuulub meie konkurentsi ja tururegulatsiooni töörühma, uuris magistritöö raames, kuidas tervishoiusektoris töödelda terviseandmeid innovaatiliste andmeanalüüsi lahenduste kasutamiseks.

,,Tervise infosüsteemi ja riiklike andmekogude arhitektuuri näol on Eestil e-tervise arendamiseks olemas maailmas võrdlemisi unikaalne võimalus, kuid selle potentsiaali kasutamise eeldus on seda toetav õiguskeskkond. Kehtivates riigisisestel õigusaktides terviseandmete töötlemise kohta puudub õiguslik alus selleks, et meditsiinis kasutusele võtta innovaatilisi suurandmete analüüsil põhinevaid isikupõhiseid e-tervise teenuseid ja sekkumistegevusi, ehkki Euroopa Liidu isikuandmete kaitse õigus seda iseenesest võimaldaks,” kirjutab Liisa Maria.

Rohkem infot Liisa töö kohta.

Tutvu Juridica erinumbriga lähemalt.