Et tagada ühingujuhtimiseks vajalikud võimalused, pöördusid 27. märtsil 2020 Riigikogu õiguskomisjoni ning justiitsministri poole Eesti Advokatuur, Eesti Kindlustusseltside Liit, Nasdaq Tallinn AS, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, MTÜ FinanceEstonia, Notarite Koda ja Tööandjate Keskliit ettepanekuga võimaldada koosolekute elektroonilist läbiviimist ning pikendada 2019. majandusaasta aruannete esitamise aega.

Eriolukorra tõttu on täna enamikel aktsiaseltsidel võimatu võtta vastu üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid mis tahes otsuseid, sh pikendada nõukogu liikmete volitusi või valida nõukogu liikmete volituste lõppemisel uusi nõukogu liikmeid. See omakorda võib tuua kaasa olukorra, kus ei ole võimalik pikendada juhatuse liikmete volitusi või valida juhatuse liikmete volituste lõppemisel uusi liikmeid ning takistab ettevõtte igapäevast tegevust. Lisaks on täna mitmed erinevat liiki ühingud silmitsi võimatusega tagada majandusaasta aruannete kinnitamine ja tähtaegne registripidajale esitamine või ka mitmete teiste otsuste vastuvõtmine.

Praegu ei võimalda Eestis kehtivad seadused osanike, aktsionäride ja liikmete koosolekuid läbi viia elektrooniliste vahendite kaudu.  Osanikele, aktsionäridele ja liikmetele peab olema antud võimalus koosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu osaleda. Äriühingud võivad küll põhikirjaga ette näha võimaluse hääle andmiseks elektrooniliste vahendite kaudu või posti teel, kuid see ei vabasta ühingut kohustusest viia koosolekut füüsiliselt läbi. Ainsaks erandiks on otsuste vastuvõtmine kirjalikult kõikide osanike või aktsionäride konsensuse alusel.

Erinevatel ühingutel võiks kõigil olla võimalik viia kõrgema juhtorgani koosolekuid läbi elektrooniliste vahendite kaudu. Lisaks võiks kõikidele ühingutele laiendada täna osaühingutele ja korteriühistutele antud võimalust võtta kõrgema juhtorgani otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata. Samuti tuleks muuta paindlikumaks elektroonilise hääletamise võimalused ning lubada seda vaikimisi kõikides ühingutes.

Lisaks on eriolukorra valguses oluline pikendada 2019. majandusaasta aruannete esitamise tähtaega, kuivõrd hetkel ei ole mitmetel ühingutel võimalik aruande kinnitamiseks vajalikku koosolekut läbi viia.

Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon on 27. märtsi 2020 pöördumise pinnalt täiendavalt valmistanud ette ja edastanud riigikogu õiguskomisjonile ja justiitsministrile äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja selle seletuskirja projekti, et lihtsustada ja kiirendada vajalike eelnõude koostamise protsessi.

Soraineni tiimist panustab äriseadustikku kiirkorras muutmise algatusse partner Piret Jesse, Eesti Advokatuuri juhatuse ja äriõiguse komisjoni liige ning Justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjonikomisjoni ekspertliige.