Komerclikuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā, nosaka vairākus būtiskus datumus, kas jāņem vērā visām akciju sabiedrībām (AS), lai izpildītu ar grozījumiem uzliktos pienākumus iesniegt Uzņēmumu reģistrā aktualizētus AS statūtus kā arī akcionāru reģistra nodalījumus vai informāciju par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā iegrāmatotas AS akcijas. Ja AS neveiks minētās darbības noteiktajos termiņos, Uzņēmumu reģistrs būs tiesīgs pieņemt lēmumu par AS darbības izbeigšanu, piemērojot tā saukto vienkāršoto likvidāciju.

Būtiskāko Komerclikuma grozījumu attiecībā uz AS apkopojums norādīts zemāk.

Pamatkapitāls

 • Turpmāk AS minimālais pamatkapitāls būs EUR 25 000 (līdzšinējo EUR 35 000 vietā).

Akciju veidi

Tiek mainīti akciju veidi, proti, vārda un uzrādītāja akciju vietā turpmāk akcijas tiks iedalītas attiecīgi reģistrētās un dematerializētās akcijās:

– reģistrēta akcija – akcija, kura ir ierakstīta akcionāru reģistrā;

– dematerializēta akcija – akcija, kura iegrāmatota centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

 • AS varēs būt tikai viena veida akcijas (vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas). Tām AS, kuras ir izlaidušas abu veidu akcijas, noteikts pārejas periods līdz 2024.gada 30.jūnijam, lai izlemtu par piemērotāko akciju veidu. Tomēr sākot jau ar 2024. gada 1. janvāri, ja Uzņēmumu reģistrā tiks pieteiktas citas izmaiņas statūtos, AS būs pienākums vienlaikus ar tām pieteikt arī statūtu grozījumus, paredzot tikai viena akciju veida emisiju.
 • Turpmāk statūtos būs jānorāda tikai informācija par akciju veidu, bet līdz šim prasītā informācija par akciju formu un konversiju vairs nebūs jānorāda. AS, kurām statūti nosaka viena akciju veida emisiju, statūtu grozījumi, kas paredz iepriekš minētās informācijas aktualizēšanu, būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram vienlaikus ar citām izmaiņām statūtos, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1.jūlijam.

Aktuāli AS, kurām būs reģistrētās akcijas

 • Akcionāru reģistri, kur ierakstītas reģistrētās akcijas, turpmāk sastāvēs no nodalījumiem, kuros ieraksti izdarāmi hronoloģiskā secībā, piešķirot katrai akcijai individuālu kārtas numuru. Katru akcionāru reģistra nodalījumu ar savu parakstu apliecinās valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis, savukārt, akciju atsavināšanas gadījumā, arī akciju atsavinātājs un ieguvējs.
 • Akcionāru reģistra nodalījumā būs jānorāda arī akcionāra e-pasta adrese, ja akcionārs būs lūdzis AS izmantot to saziņai ar viņu (piemēram, lai nosūtītu paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu).
 • AS līdz 2024.gada 30.jūnijam ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā aktuālais akcionāru reģistra nodalījums. Tomēr sākot ar 2024. gada 1. janvāri, ja Uzņēmumu reģistrā tiks pieteiktas citas izmaiņas attiecībā uz pamatkapitālu, AS būs pienākums vienlaikus ar tām iesniegt arī aktuālo akcionāru reģistra nodalījumu.

Aktuāli AS, kurām būs dematerializētās akcijas

 • Dematerializētās akcijas būs jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Lēmumu par depozitāriju, kurā iegrāmatot akcijas, pieņems akcionāru sapulce ar kvalificētu balsu vairākumu (ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm), ja vien statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
 • Akcionāram, kuram pieder vairāk kā 5% no AS dematerializētajām akcijām, būs par to jāinformē AS, tai skaitā, par katru nākamo 5% līdzdalības palielinājumu vai samazinājumu (tai skaitā, ja līdzdalība kļūst mazāka par 5% no AS akciju skaita). Pretējā gadījumā akcionārs nevarēs izlietot balsstiesības, kas izriet no akcijām, par kuru iegūšanu AS nav paziņots.
 • AS līdz 2024.gada 30.jūnijam ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā informācija par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā iegrāmatotas akcijas, un lielākajiem dematerializēto akciju turētājiem. Tomēr sākot ar 2024. gada 1. janvāri, ja Uzņēmumu reģistrā tiks pieteiktas citas izmaiņas attiecībā uz pamatkapitālu, AS būs pienākums vienlaikus ar tām iesniegt informāciju par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā iegrāmatotas akcijas.

Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu

 • Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu būs jānosūta 21 dienu, bet atkārtotas sapulces gadījumā 14 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces (līdzšinējo 30 dienu vietā).
 • Turpmāk, atkārtotā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību būs lemttiesīga, neatkarīgi no pārstāvēto balsu skaita.
 • Reģistrēto akciju turētājiem paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu būs jānosūta uz akcionāru reģistrā norādītajām saziņas adresēm (piemēram, e-pasta adresēm).
 • Dematerializēto akciju gadījumā valdei paziņojums būs jānosūta centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurā iegrāmatotas AS akcijas.
 • Gan reģistrēto, gan dematerializēto akciju gadījumā AS akcionāriem būs iespējams statūtos noteikt citu paziņošanas kārtību (izņemot regulētajā tirgū iekļautās AS).

Pieeja akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem

 • AS būs jānodrošina akcionāriem nepārtrauktu elektronisku bezmaksas pieeju akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem. AS dokumentu elektronisko pieejamību (tajā skaitā iespēju saglabāt un izdrukāt dokumentus) nodrošina, sākot no paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanu nosūtīšanas dienas un ne mazāk kā vienu gadu pēc akcionāru sapulces.
 • Ja AS tehnisku vai citu iemeslu dēļ nevarēs to nodrošināt vai akcionārs pamatotu iemeslu dēļ tiem nevarēs piekļūt, dokumenti bez maksas būs jānosūta akcionāram vai jānodrošina cita bezmaksas piekļuve tiem vismaz 14 dienas pirms sapulces.
 • Regulētajā tirgū iekļautajām AS būs pienākums nodrošināt minēto dokumentu pieejamību savā mājaslapā.

Informācija par dematerializēto akciju turētājiem

 • AS valde būs tiesīga pieprasīt no centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatotas AS dematerializētās akcijas, informāciju par AS dematerializēto akciju turētājiem. AS valdei pēc akcionāra pieprasījuma būs jāsniedz akcionāram tās rīcībā esošās ziņas par dematerializētajām akcijām, t.sk., par akciju turētājiem.

Informācija par patiesajiem labuma guvējiem, balsstiesību ierobežojumi, ierobežojums saņemt dividendes, akcionāra izslēgšana

 • Akcionāram pēc AS valdes pieprasījuma saņemšanas būs jāsniedz informācija par patiesā labuma guvējiem, kas īsteno kontroli ar konkrētā akcionāra starpniecību. Turklāt, kamēr akcionārs pieprasīto informāciju nebūs iesniedzis, akcionāram nebūs balsstiesību akcionāru sapulcēs un AS neizmaksās viņam dividendes. Informācijas nesniegšanas gadījumā AS varēs arī lūgt tiesu izslēgt akcionāru no AS.