Ir pieņemti grozījumi Preču zīmju likumā un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā (RĪIPL), kas stājās spēkā 2023. gada 7. martā.

Atvieglota procedūra preču zīmes atcelšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu

Grozījumi paredz atvieglotu procedūru, lai varētu prasīt trešajai personai piederošas Latvijā reģistrētas preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu.

Kas ir preču zīmes atcelšana un atzīšana par spēkā neesošu?

Preču zīme ir nosaukums vai cita veida apzīmējums, kas ļauj atšķirt vienas personas piedāvātās preces un pakalpojumus no citu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

Var rasties situācija, kurā trešā persona ilgāk kā 5 gadus neizmanto savu preču zīmi un Jums ir radusies interese šādu zīmi izmantot. Tāpat nav izbēgama situācija, kurā trešā persona var reģistrēt preču zīmi, kas pārkāpj Jums piederošas intelektuālā īpašuma tiesības (Jūsu agrāku preču zīmi, autortiesības u.c.). Šādos un citos līdzīgos gadījumos Jūs kā ieinteresēta persona varat prasīt preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu. Tas būtībā nozīmē to, ka preču zīmes reģistrācija tiks izbeigta un attiecīgi trešā persona vairs nevarēs liegt zīmi izmantot citām personām. Ja zīme iepriekš pārkāpa citiem piederošas intelektuālā īpašuma tiesības, tad šo zīmi persona nevarēs arī vairs pati izmantot.

Iepriekš spēkā esošais regulējums paredzēja, ka, lai atceltu trešajai personai piederošu Latvijā reģistrētu preču zīmi vai lai atzītu to par spēkā neesošu, ir jāvēršas tiesā. Izņēmums ir, ja preču zīmes reģistrācijas process vēl nav pabeigts, tad ieinteresētas personas var iesniegt iebildumus par trešās personas preču zīmes reģistrāciju Patentu valdē.

Ko atvieglo grozījumi?

Tiesvedības procesi ir laikietilpīgi un tie preču zīmju lietās aizņem vidēji trīs līdz četrus gadus visās tiesu instancēs. Tāpat tiesvedības var būt samērā dārgas un sarežģītas. Taču kopš šī gada 7. marta ieinteresētajām personām ir iespēja vērsties ar iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē (Apelācijas padome), prasot atcelt trešajai personai piederošu Latvijā reģistrētu preču zīmi atcelšanu vai atzīt to par spēkā neesošu. Tādējādi tiks paplašināta Apelācijas padomes kompetence, ietverot tiesības izskatīt arī šāda veida strīdus. Līdz ar to šāda veida procesi kļūs ātrāki, lētāki un vienkāršāki.

Lietas dalībnieks, kas nepiekritīs Apelācijas padomes lēmumam, varēs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas vērsties Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ar pārsūdzības iespēju Rīgas apgabaltiesā un kasāciju Augstākajā tiesā.

Vienlaikus trešās personas turpinās būt tiesīgas vērsties par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu arī vispārējās jurisdikcijas tiesā iepriekš ierastajā kārtībā.

Citi grozījumi

Rūpnieciskā īpašuma objekta definīcija

Papildus RĪIPL tika precizēta rūpnieciskā īpašuma objekta definīcija ar skaidrojumu, ka preču zīmes var būt arī kolektīvās zīmes. Tika papildināts rūpnieciskā īpašuma objektu uzskaitījums ar sertifikācijas zīmēm, kā arī veikti citi tehniski precizējumi.

Izslēgta īpašā norāde preču zīmes elementiem ar vāju atšķirtspēju

Tāpat ar grozījumiem ir izslēgts “disklamācijas” institūts. Iepriekš, ja reģistrācijai pieteiktajā apzīmējumā ir elementi, kurus, atsevišķi ņemot, nevarētu reģistrēt kā preču zīmes, jo tie ir vājas atšķirtspējas elementi vai preces un pakalpojumi, vai to īpašības aprakstoši elementi, tad Patentu valde preču zīmes reģistrācijas datos varēja ietvert īpašu norādi jeb disklamāciju, ka šie elementi nav aizsargāti. Šāda norāde negrozīja preču zīmes aizsardzības apjomu kopumā un praksē tām bija tikai informatīva vai izglītojoša funkcija, turklāt Patentu valde šādas tiesības izmantoja ļoti reti.  Līdz ar to ar grozījumiem ir paredzēts izslēgt disklamācijas institūtu, no kura ir atteicies gan Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, gan gandrīz visas citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Attiecīgi jāņem vērā, ka apstāklis, ka preču zīmei nav norādīta disklamācija, nenozīmē, ka visi šīs zīmes elementi ir ar stipru atšķirtspēju. Preču zīmes atšķirtspēja jāvērtē katrā gadījumā individuāli.

Jautājumu gadījumā droši sazinieties ar Sorainen intelektuālā īpašuma tiesību komandu.