Tiesību akti

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, spēkā ar 01.08.2022.

Raksta autore: Elza Gusāre

Grozījumi attiecas uz atkārtotu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu (nodokļu maksātājiem, kuriem samaksas termiņš jau iepriekš pagarināts), kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumu konta subjektu loka paplašināšanu.

Nodokļu maksātājam nu ir iespēja lūgt nodokļu maksājumu pagarinājumu vai maksājumu sadalīšanu termiņos, t.sk. nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos līdz 5 gadiem (iespējams izmantot vienu reizi). To izvērtēs VID, balstoties uz nodokļu maksātāja esošo finansiālo situāciju un vēsturisko nodokļu maksāšanas tendenci.

2021. gada jūnijā stājās spēkā regulējums, kas paredz iespēju konkrētiem nodokļu maksātājiem izmantot vienkāršoto nodokļu samaksas risinājumu – visus ar saimniecisko darbību saistītos ieņēmumus ieskaitot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontā. To var izdarīt kredītiestādēs, kuras saviem klientiem piedāvā šāda konta izveidi. Šobrīd neviena kredītiestāde nepiedāvā šādu iespēju. Līdz ar to nepieciešams paplašināt pakalpojumu sniegšanas iestāžu loku. Atbilstoši grozījumiem, turpmāk šādu pakalpojumu varēs piedāvāt arī maksājumu un elektroniskās naudas iestādes (t.sk. to filiāles).

Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, spēkā ar 20.07.2022.

Raksta autore: Elza Gusāre

Nemaksājot muitas maksājumus, normatīvajos aktos noteikto daudzumu degvielas, tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu fiziska persona no trešās valsts var ievest Latvijā personīgai vai ģimenes lietošanai ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās (iepriekš šis periods bija vienu reizi 7 dienās). Pārsniedzot noteikto daudzumu, preces ir jādeklarē un jāmaksā attiecīgie nodokļi – akcīzes nodoklis, PVN un muitas nodoklis. Šis nosacījums attiecas uz precēm, kas nav pakļautas sankcijām.

Stingrāki minēto akcīzes preču ievešanas biežuma ierobežojumi noteikti, ņemot vērā pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktos ierobežojošos pasākumus kara Ukrainā dēļ, lai samazinātu personu pārvietošanos pāri Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežai un ierobežotu atsevišķu akcīzes preču pirkšanu šajās valstīs.

Sagatavots Delfi.lv: NĪ nodoklis jaunajām pilsētām Ādažiem, Ķekavai un Mārupei

Raksta autore: Elza Gusāre

Ar šī gada 1.jūliju līdzšinējie ciemi Ādaži, Ķekava un Mārupe ir ieguvuši pilsētas statusu. Izmaiņas veiktas Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, veicot grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Vai pilsētas statusa piešķiršana varētu ietekmēt arī iedzīvotāju nekustamā īpašuma (NĪ) nodokļa rēķinus?

NĪ nodokli rēķina, NĪ nodokļa likmi reizinot ar NĪ kadastrālo vērtību, ko aprēķina un nosaka Valsts zemes dienests. Savukārt, NĪ nodokļa likmi no 0,2% līdz 3% nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus jāpublicē līdz iepriekšējā gada 1.novembrim.

Likums neparedz atšķirīgu NĪ nodokļa likmju piemērošanu NĪ pilsētas teritorijā vai ārpus tās. Lai gan kadastrālo vērtību atsevišķiem NĪ objektiem pilsētas statuss nākotnē tomēr varētu ietekmēt (lauku un meža zemes īpašumiem, kas atrodas pilsētās), tomēr līdz 2025.gadam nekādām izmaiņām kadastrālajā vērtībā nevajadzētu rasties. Saeima 2021. gadā “iesaldēja” kadastrālās vērtības līdz 2025. gadam.

Līdz ar to, ja vien šīs pašvaldības nepieņems lēmumu palielināt līdzšinējās NĪ nodokļu likmes vai mainīt konkrētā NĪ lietošanas mērķi (kur līdz ar to minās arī nodokļa likme), jauno pilsētu iedzīvotājiem NĪ nodoklim nevajadzētu mainīties saistībā ar jauniegūto pilsētas statusu.

Atbrīvojums preču importam Ukrainai

Raksta autore: Dace Everte

2022. gada 1. jūlijā Eiropas Komisija nolēma uz laiku ļaut ES dalībvalstīm atbrīvot no PVN un muitas nodevām tādu preču importu kā pārtika, segas, teltis, elektriskie ģeneratori un citas saistītas iekārtas, kas ievestas no trešajām valstīm, ja preces ir paredzētas to ukraiņu atbalstam, kurus skāris Krievijas iebrukums Ukrainā.

Pasākums ļauj tādām organizācijām kā valsts iestādes, slimnīcas, valsts organizācijas, reģionālās valdības un/vai komūnas un pilsētas, kā arī labdarības vai filantropiskās organizācijas atbrīvot no PVN un muitas nodokļiem, kas piemērojami to importētajām precēm. Pasākums tiks piemērots ar atpakaļejošu spēku no 2022. gada 24. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Turklāt Eiropas Komisija precizēja, ka šos noteikumus var piemērot papildus iepriekš pieņemtajiem, kas ļauj ES dalībvalstīm atbrīvot no PVN un muitas nodokļiem iekšzemes preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas, tostarp ziedojumus, ja tie sniegti katastrofu upuriem.

 

Latvijas tiesu prakse

Klients uzvar strīdā VID par preču klasifikāciju

Raksta autore: Elza Gusāre

Ar lielu prieku varam paziņot, ka jūlija pēdējā nedēļā noslēdzās kāda Sorainen klienta piecus gadus ilgušais strīds ar VID par importēto preču klasificēšanu atbilstoši Eiropas Savienības kombinētajai nomenklatūrai. Senāts atstāja spēkā klientam par labu esošo Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un VID kasācijas sūdzību noraidīja.

Klients ir strauji augošs Lietuvas agrorūpniecības uzņēmums, kas veic sojas pupiņu, rapšu un saulespuķu produktu  tirdzniecību. Laikā no 2013. līdz 2016. gadam klients Latvijā importēja preci “sojas spraukumi”, klasificējot to ar KN kodu 2304000000, kam piemēroja 0% ievedmuitas nodokļu likmi. VID nepiekrita klienta piemērotajam KN kodam un par minēto laika periodu importētajām precēm piemēroja ievedmuitas likmi 23 euro par tonnu, apgalvodami, ka preces jāklasificē zem KN koda 2309903180. Minētais lēmums klientam uzlika par pienākumu samaksāt nodokļus un nokavējuma naudu vairāk kā 650 000 euro apmērā.

Nepiekrītot VID lēmumiem un preces klasifikācijai, klients vērsās tiesā. Strīda izskatīšanas laikā Sorainen pārstāvēja klientu vairākās tiesas instancēs, sagatavoja argumentāciju, paskaidrojumus un tiesai iesniedzamos dokumentus. Sorainen ieguva arī vērienīgu klāstu ar pierādījumiem, ko strīda izskatīšanas gaitā iesniedza tiesai, t.sk. Pasaules Muitas organizācijas Tarifu un tirdzniecības lietu direktorāta slēdzienu, Hannoveres Galvenās muitas pārvaldes saistošo uzziņu par piemērojamo tarifu kodu (binding tariff information – šis bija gudrs gājiens ar zirdziņu, jo citas ES muitas uzziņa ir saistoša Latvijas muitai, tik bija jāatrod muitu ES ar labvēlīgu redzējumu), universitātes profesores eksperta slēdzienu, Kauņas Tehnoloģiju universitātes Pārtikas institūta zinātniskās ekspertīzes atzinumu un citus svarīgus pierādījumus, kas deva izšķirošu nozīmi lietas iztiesāšanā.

VID ir pienākums nodrošināt pierādījumus saviem apgalvojumiem

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

Administratīvā apgabaltiesa jūlijā nosprieda: fakts, ka VID nav nodrošinājis pienācīgus pierādījumus, liedz VID aprēķināt uzņēmumam papildu nodokļu maksājumus budžetā.

Šajā lietā ir vairāki strīda jautājumi, bet mūs interesējošā strīda daļa – par automašīnu cenu noteikšanu. Tiesa atzina par nepierādītu VID noteikto automašīnu tirgus vērtību. Pamatojoties uz PVN direktīvas nosacījumiem Apgabaltiesa atzina, ka ne automašīnu iegādes vērtība, ne inventarizācijas vērtība neraksturo automašīnu vērtību brīdī, kad to realizēja pieteicēja.

Senāts par pierādījumiem un pierādīšanas procesu: VID pieeja ir pārāk šaura

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

Šoreiz strīds lietā pastāvēja par to, vai privātpersonas lietā sniegtā informācija un dokumenti ir pietiekami, lai atzītu nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu apmēru par ticamu. Senāts ir atteicis VID kasācijas tiesvedības ierosināšanu, jo VID nav ņēmis vērā likumdevēja noteikto paplašināto izdevumu pamatošanai pieļaujamo pierādījumu loku attiecībā uz pieteicēja veiktajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā pirms tā pārdošanas. Likums nenoteic samaksas fakta pierādīšanu tikai ar kādiem noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem. Par ieguldījumus apliecinošiem dokumentiem var kalpot arī citi dokumenti, ne tikai kases čeki vai bankas maksājumu uzdevumi. Situācijā, kad personas rīcībā citu pierādījumu nav, personai ir jāsniedz ticami paskaidrojumi par apstākļiem, kas norāda, ka personai objektīvi nav iespējams iesniegt pierādījumus, kas apstiprinātu norādīto darbību veikšanu.

 

Eiropas savienības tiesu prakse

Dubultās sodīšanas aizliegums neļauj sodiem kopā pārsniegt pārkāpuma smagumu

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

BV līdz 2011. gada vidum strādāja grāmatveža profesijā kā individuāls komersants. Nodokļu iestāde Francijas prokuroram iesniedza sūdzību par BV, apgalvojot, ka viņš iesniedzis nepareizus pārskatus un PVN deklarācijas, kurās norādīta samazināta summa, slēpjot lielāko daļu no iekasētajiem ieņēmumiem. Ierosināta lieta pret BV par krāpšanu nodokļu jomā, slēpjot ar nodokli apliekamās summas. Pirmās instances tiesa atzina BV par vainīgu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz 12 mēnešiem.

Kur ir problēma?

BV, savukārt, uzskatīja, ka viņa notiesāšana krimināllietā ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību Hartā garantētajam ne bis in idem principam (jeb, dubultās sodīšanas aizlieguma principam), jo par tiem pašiem nodarījumiem pret viņu jau bija sākta nodokļu uzrēķina procedūra, kuras rezultātā viņam piemēroti galīgie naudas sodi nodokļu jomā.

EST spriedums

EST uzskata, ka ES Pamattiesību Harta pieļauj krāpnieciskas slēpšanas gadījumā krimināltiesiska rakstura sodu summēšanu, ar nosacījumu, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija iespējams saprātīgi paredzēt, ka par šo pārkāpumu var piemērot krimināltiesiska rakstura sodu summēšanu.

Tomēr Harta nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, kurā naudas soda un brīvības atņemšanas summēšanas gadījumā ar skaidriem un precīziem noteikumiem nav nodrošināts, ka visi piemērotie sodi nepārsniedz konstatētā pārkāpuma smagumu.

Ierobežojums atskaitīt priekšnodokli nav tiesisks

Raksta autore: Dace Everte

Ungārijas PVN likumā ir tiesību norma, saskaņā ar kuru reģistrētam nodokļu maksātājam, ja PVN reģistrācijas numurs ir atsaukts (jo tas nav iesniedzis un nav publicējis gada pārskatus), ir liegtas tiesības atskaitīt priekšnodokli periodā līdz šai atsaukšanai. EST nosprieda, ka šis ierobežojums neatbilst PVN neitralitātes un proporcionalitātes principiem.

Rēķinam nepieciešama atruna par PVN reversu

Raksta autore: Dace Everte

Uzņēmuma Austrijā darbība ir automašīnu pārrobežu pārdošana. Tas iepirka automašīnas no Apvienotās Karalistes un pārdeva saņēmējam Čehijā – visi trīs dalībnieki veica darījumus ar saviem PVN numuriem, ko tie saņēmuši savā valstī un uz rēķiniem bija norādīts, ka šis ir trīsstūrveida darījums. Čehijas uzņēmumu Čehijas nodokļu iestādes ir identificējušas kā pazudušo tirgotāju. Tādēļ Austrijas nodokļu administrācija noteica Austrijas uzņēmumam papildus maksājamos nodokļus. Lēmumā norādītais pamatojums – trīs Austrijas uzņēmuma izrakstītie rēķini Čehijas uzņēmumam nesaturēja nekādas norādes uz nodokļu saistību nodošanu. Vēlāk, gan, pieteicēja bija grozījusi 3 rēķinus, pievienojot atsauci uz nodokļa saistības pāreju Čehijas uzņēmumam.

Ģenerāladvokāts uzskata, ka (Čehijas) uzņēmumu, kuram veikta piegāde, ir jāuzskata par personu, kas ir atbildīga par PVN samaksu PVN Direktīvas nozīmē tikai tad, ja attiecīgajā rēķinā ir norāde, ka preču saņēmējam Čehijā ir jāmaksā PVN apgrieztā kārtībā. Ar norādi “atbrīvots Kopienas iekšējais trīsstūrveida darījums” šajā ziņā nepietiek. Rēķinu, kurā ir ietverta norāde “Apgrieztā iekasēšana”, joprojām var izrakstīt arī vēlāk, bet tikai bez atpakaļejoša spēka. Šajā sakarā ir nepieciešams, lai preču saņēmējs Čehijā saņemtu šo rēķinu.

Pārfrāzējot ģenerāladvokāta kalambūru – rēķinu vēlāk koriģēt drīkst, bet korekcijas attieksies tik uz laiku kopš korekciju veikšanas brīža. Kā zināms, pēc statistikas tiesa vairumā gadījumu pievienojas ģenerāladvokāta viedoklim, bet Austrijas uzņēmumu diez vai interesē vidējā temperatūra slimnīcā.

Neļauj atskaitīt priekšnodokli pēc noilguma termiņa beigām

Raksta autore: Dace Everte

Kāds uzņēmums Nīderlandē (A) pārdeva citam Nīderlandes uzņēmumam (B) desmit apbūves zemesgabalus. Tos bija plānots attīstīt izklaides nolūkiem, uz tiem uzbūvējot pārvietojamas mājas, un pēc tam pārdot pārvietojamās mājas kopā ar attiecīgo zemesgabalu. A un B noslēdza līgumu, paredzot, ka A veic visus attīstības darbus savā vārdā un ka apbūvēto zemesgabalu pārdošanas neto ieņēmumi tiks sadalīti starp pusēm vienādās daļās. Par zemes pārdošanu A rēķinā B norādīja PVN un B neizmantoja savas atskaitīšanas tiesības. Ekonomisko apstākļu dēļ plānotā zemesgabalu apbūve netika īstenota. B pārdeva atpakaļ A divus zemesgabalus un norādīja rēķinā PVN par pārdošanas cenu. B nav ne deklarējis, ne samaksājis šī nodokļa summu. Nodokļu administrācija nolēma, ka B ir jāmaksā PVN par zemesgabalu pārdošanu A.

ES tiesa nosprieda, ka PVN direktīvai nav pretrunā tas, ka atteiktas PVN atskaitīšanas tiesības nodokļa maksātājam, kurš pirms valsts tiesībās paredzētā noilguma termiņa beigām nav īstenojis tiesības uz PVN atskaitīšanu. Nav arī pretrunā direktīvai tas, ka atteikta iespēja veikt PVN atskaitīšanu vēlāk, preces pirmreizējās izmantošanas brīdī, pat ja nav konstatēta šo tiesību ļaunprātīga izmantošana, krāpšana vai valsts ieņēmumu zaudējumi.

Nedrīkst izvēlēties aplikt nekustamo īpašumu ar PVN, ja nav izpildītas formalitātes

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

Uzņēmums (A) Lietuvā pārdeva nekustamo īpašumu, tam piemērojot PVN izvēles kārtībā (arī Latvijā ir šāda iespēja – aplikt ar PVN neapliekamus šādus darījumus; tas var būt izdevīgi, kad darījumos nav iesaistīti gala patērētāji). Pircējs pārdošanas brīdī nebija reģistrējies kā PVN maksātājs un PVN numuru ieguva vēlāk.

Ko teica administrācija?

Nodokļu inspekcija uzskatīja, ka pircēja kā reģistrēta PVN maksātāja statuss ir obligāts nosacījums, lai nodokļa maksātājs varētu izvēlēties savu veikto piegādi aplikt ar PVN. Tādēļ darījums obligāti bija jāuzskata par nekustamā īpašuma piegādi, kas ir atbrīvota no nodokļa. Tādēļ A radās pienākums koriģēt priekšnodokli par īpašuma iegādi.

Ko teica PVN maksātājs?

A uzskatīja, ka nosacījums, saskaņā ar kuru pircējam ir jābūt ne tikai PVN maksātājam, bet arī reģistrētam PVN maksātājam, ir PVN neitralitātes principa pārkāpums un nav saderīgs ar ES PVN direktīvas mērķiem.

ES tiesas atbilde

Tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā PVN maksātāja tiesībām izvēlēties uzlikt PVN nekustamā īpašuma pārdošanai ir izvirzīts nosacījums, ka šī prece nodota PVN maksātājam, kurš darījuma noslēgšanas brīdī jau ir reģistrēts kā PVN maksātājs, ir saskaņā ar PVN direktīvu.

Tādi valsts tiesību akti un prakse, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma pārdevējam ir jākoriģē par šo preci samaksātā priekšnodokļa atskaitījums pēc tam, kad viņam ir atteiktas tiesības izvēlēties uzlikt nodokli šai pārdošanai, jo nebija izpildīti nosacījumi, kas paredzēti, lai pārdevējs varētu izmantot šīs tiesības, atbilst nodokļu neitralitātes, efektivitātes un samērīguma principiem.

Kārtējā putra ar piegāžu ķēdēm, jeb kā Polijai neizdevās darījumam piemērot PVN 2x

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

B ir Nīderlandē reģistrēta sabiedrība. Tās darbība ir apliekama ar PVN. Šī sabiedrība bija reģistrēta kā PVN maksātāja arī Polijā. B piedalījās darījumu ķēdē ar vienām un tām pašām precēm un tajā bija iesaistīti vismaz trīs uzņēmēji. Preces transportētas tieši no pirmā ķēdes dalībnieka šajā dalībvalstī pēdējam šīs ķēdes dalībniekam citā dalībvalstī. B bija starpniece starp piegādātāju un saņēmēju. B iegādājās preces no Polijā reģistrētas sabiedrības BOP, norādot savu Polijas PVN numuru. BOP piegādes B klasificētas kā piegādes valsts teritorijā un šāda veida piegādēm piemērota 23% Polijas PVN likme. B uzskatīja, ka B piegādes tālāk tās klientiem citā ES dalībvalstī ir preču piegādes Kopienas iekšienē, kurām Polijā jāpiemēro 0 % PVN likmi, kā rezultātā viņam Polijā atmaksāja priekšnodokli.

Ko teica Polijas administrācija?

Nodokļu iestāde Polijā uzskatīja, ka B. ir pieļāvusi kļūdu atsevišķu darījumu ķēdes piegāžu kvalificēšanā. Proti, nodokļu iestādes ieskatā attiecīgo preču transportēšanu bija jāpiesaista piegādei starp BOP un B, kurai tādējādi bija piegādes Kopienas iekšienē raksturs attiecībā uz BOP un iegādes Kopienas iekšienē raksturs attiecībā uz B. Nodokļu iestāde uzskatīja, ka uz attiecīgo preču piegādēm, ko B veica citās dalībvalstīs reģistrētiem līgumpartneriem, neattiecas preču piegāžu Kopienas iekšienē režīms un ka šīs piegādes bija jāapliek ar nodokli kā piegādes, kas veiktas preču transportēšanas sākumpunkta dalībvalstī.

Attiecībā uz BOP veiktajām piegādēm B nodokļu iestāde uzskatīja, ka B bija jāreģistrējas kā PVN maksātājai attiecīgo preču transportēšanas sākumpunkta dalībvalstu teritorijā un tur jāizraksta rēķini par šīm piegādēm kā par preču iegādēm Kopienas iekšienē. Turklāt, Polijas administrācija uzskatīja, ka, tā kā B saistībā ar šīm piegādēm bija norādījusi savu Polijas PVN numuru, bet Polija nav preču transportēšanas galamērķa dalībvalsts, B bija jāpiemēro PVN arī Polijā. Turklāt, BOP, kura bija izrakstījusi rēķinus, kuros norādīta kļūdaina PVN summa, bija pienākums piemērot PVN 23 % apmērā, lai gan B tika atteiktas tiesības atskaitīt PVN, kas bija jāmaksā saskaņā ar šiem rēķiniem. Līdz ar to B faktiski uzlikts PVN 46 %.

ES tiesas atbilde

EST nosprieda, ka PVN direktīvai nav pretrunā dalībvalsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru preču iegādi Kopienas iekšienē uzskata par tādu, kas veikta šīs dalībvalsts teritorijā, ja:

 • – šo iegādi, kas ir secīgu darījumu ķēdes pirmais darījums, attiecīgie nodokļu maksātāji ir kļūdaini kvalificējuši par iekšzemes darījumu un šim nolūkam norādījuši savus minētās dalībvalsts izsniegtos PVN numurus, un
 • – ja vēlākam darījumam, kurš kļūdaini ticis kvalificēts kā darījums Kopienas iekšienē, preču pircēji preču transportēšanas sākumpunkta dalībvalstī ir piemērojuši PVN kā preču iegādei Kopienas iekšienē.

Šāds dalībvalsts tiesiskais regulējums tomēr ir pretrunā šai tiesību normai, ja preču iegāde Kopienas iekšienē, kuru uzskata par veiktu šīs dalībvalsts teritorijā, izriet no tādas preču piegādes Kopienas iekšienē, kas minētajā dalībvalstī nav tikusi uzskatīta par no PVN atbrīvotu darījumu. Tātad, nedrīkst vienai piegādei piemērot PVN divreiz.

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

VB ir meža zemju īpašniece Rumānijā. VB šīs zemes apsaimniekoja, pamatojoties uz augošu koku pārdošanas līgumiem, kas noslēgti ar vairākām sabiedrībām, kuras ir specializējušās mežu apsaimniekošanas jomā.

Kas nepatika administrācijai?

Nodokļu iestāde konstatēja, ka VB apgrozījums 2011. gada septembrī pārsniedza maksimālo slieksni, kas ir noteikts “īpašajā atbrīvojuma režīmā”, kas piemērojams mazajiem uzņēmumiem. Nodokļu inspektori ar atpakaļejošu spēku pārskatīja PVN aprēķinu, piemērojot aprēķina metodi, atbilstoši kurai pārdošanas cenā ir ietverts arī PVN.

Ko iebilda nodokļu maksātājs?

VB par minēto paziņojumu iesniedza sūdzību, norādot, ka uz augošu koku pārdošanu attiecas apgrieztās PVN maksāšanas sistēma, kuras piemērošana esot pakļauta tikai nosacījumam, ka divi attiecīgie saimnieciskās darbības subjekti ir nodokļa maksātāji.

EST atbilde

PVN direktīva un nodokļu neitralitātes princips pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru apgrieztās maksāšanas sistēma nav piemērojama nodokļa maksātājam, kas pirms apliekamu darījumu veikšanas pēc savas ierosmes nav ne pieprasījis, ne ieguvis reģistrāciju PVN nolūkā.

 

Ziņas no VID

Vai VID dati par PVN plaisu, salīdzinoši ar Eiropas Komisijas datiem, arī veido plaisu?

Raksta autore: Dace Everte

Nodokļu plaisa ir tās nodokļu summas, kuras nodokļu maksātāji nedeklarē vai, ja deklarē, tomēr valsts budžetā nesamaksā. Citiem vārdiem – starpība starp iekasētajiem nodokļiem un tiem, ko vajadzētu iekasēt.

Saskaņā ar VID aprēķiniem 2020. gadā PVN plaisa bija 6,8%, bet 2021. gadā – 4,9% jeb EUR 162 miljoni.

Savukārt, pēdējie Eiropas Komisijas publicētie dati par PVN plaisu Latvijā ir par 2019.gadu un tad PVN plaisa bija EUR 237 miljoni jeb 8,3%. 2019.gadā vidējā PVN plaisa ES bija 10,3% un kopējais apmērs – EUR 134 miljardi.

Jauni VID metodiskie materiāli

Raksta autore: Aina Okseņuka

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

VID 01.07.2022. aktualizējis metodisko materiālu “Ar IIN neapliekamie ienākumi”.

Tāpat 01.07.2022. publicēts VID metodiskais materiāls “Ienākums no ieguldījumu konta”, kurš sniedz palīdzību fiziskām personām – Latvijas rezidentiem – par to, kā piemērot IIN gūtajam ienākumam no ieguldījumu konta. Dažas interesantas piezīmes no šīs metodikas:

 • Informācija par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu ir pieejama EDS sadaļā: “Sākumlapa – Pārskati – Konti un Kontu reģistra dati – Kontu reģistra dati – Pieprasīt pārskatu”
 • Jābūt uzmanīgam ar ārvalstu valūtu ieguldījumu kontiem, jo visus darījumus jāpārrēķina uz EUR atbilstoši darījuma dienas sākumā aktuālajam valūtas kursam pret EUR. Tādā veidā investoram var veidoties ienākums dēļ valūtas kursa svārstībām (VID materiālos ir pieejami aprēķinu piemēri). Ja ieguldījumu konts Jums ir ārvalstu bankā, šādu pārrēķinu banka diez vai Jums izsniegs, līdz ar to, šādus aprēķinus Jums jāsagatavo pašam.
 • Maksājot IIN par ienākumu no ieguldījuma konta (t.i., ja izmaksātās summas pārsniedz ieguldījumu kontā veiktās iemaksas), ar nodokli apliekamo ienākumu var samazināt par dividendēm, no kurām banka jau ir ieturējusi 20% IIN par iemaksātajām dividendēm. BET – svarīgs ir brīdis, kad tiek veiktas izmaksas no ieguldījumu konta un kad tiek saņemtas šādas dividendes. Proti, VID piemērā norāda:

ja izmaksu no ieguldījumu konta veic maijā un veidojas apliekamais ienākums (t.i. no konta izmaksātā summa pārsniedz iepriekš veikto iemaksu summu), bet dividendes, nu kurām ieturēts IIN, tiek saņemtas vēlāk septembrī, tad par šādām dividendēm nevar samazināt apliekamo ienākumu.

Darījumu apliecinošie dokumenti par taksometru pakalpojumiem

Rakstu sagatavoja: Kristīne Erele

Čeku kā naudas izdevuma apliecinošu dokumentu var izmantot, ja kases čeks satur visus attaisnojuma dokumentam nepieciešamo informāciju vai arī, ja tam pievienots cits attaisnojuma dokuments (piemēram, kvīts vai PVN rēķins), kurā norādīti visi nepieciešamie rekvizīti. Ja čekā nav visa attaisnojuma dokumentam nepieciešamā informācija, čeku var papildināt ar roku, čeka izsniedzējam un pasažierim apstiprinot to ar parakstu.

Savukārt, ja pasažiera pārvadājumu sniedz ar vieglo automobili, kas pieprasīts izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni, brauciena beigās pasažierim uz e-pasta adresi jābūt nosūtītam elektroniski sagatavotam rēķinam un informācijai par saņemto pakalpojumu. Šajā gadījumā pasažieris norēķinās par braucienu tiešsaistē bezskaidrā naudā, un samaksas apliecinošs dokuments ir konta izraksts.

Par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu alkoholiskajiem dzērieniem, no š.g.1.jūlija

Rakstu sagatavoja: Kristīne Erele

2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz iespēju alkoholisko dzērienu pastāvīgajiem sīkražotājiem piemērot samazināto akcīzes nodokļa likmi 50% apmērā visiem alkoholiskajiem dzērieniem (alum, vīnam, raudzētiem dzērieniem, starpproduktiem un pārējiem).

Atvieglojumu var saņemt Latvijas alkoholisko dzērienu ražotāji, kuru saražoto alkoholisko dzērienu apjoms nepārsniedz katrai alkoholisko dzērienu grupai noteiktu ražošanas apjoma limitu un kuri saņēmuši VID izsniegtu patstāvīga sīkražotāja sertifikātu. Samazināto akcīzes nodokļa likmi saražotajiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro ar kalendāro mēnesi, kurā saņemts sertifikāts. Sertifikāts būs jāpieprasa par katru kalendāro gadu.

Savukārt, sertifikāti, kas līdz šim izsniegti par patstāvīgās alus darītavas statusa piešķiršanu, zaudē spēku ar š.g. 1.jūliju. Saistībā ar šiem grozījumiem EDS ir pieejama jauna alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija, kurā paredzētas jaunas ailes 50% samazinātās likmes aprēķināšanai.

 

Interesantākās ziņas no ārzemēm

Pasaules pokera čempions uzvar tiesā Kanādā

Raksta autore: Aina Okseņuka

Kanādas Nodokļu tiesa ir atzinusi, ka pasaules pokera čempiona Džonatana Duhamela ienākumi no pokera spēlēm nebija apliekami ar nodokli saskaņā ar Kanādas likumu, jo šī darbība nav uzskatāma par komercdarbību. Kanādas nodokļu tiesa ņēma vērā šādus apstākļus:

 • nodokļu maksātāja apmācības (tostarp prasmes, zināšanas un kompetences);
 • biznesa plāns, ko nodokļu maksātājs plāno veikt;
 • nodokļu maksātāja darbības peļņas un zaudējumu aprēķins;
 • viņa spēja gūt peļņu no nodokļu maksātāja darbības; un
 • riska pārvaldības vai mazināšanas sistēmas esamība nodokļu maksātāja darbībā.

Nodokļu tiesa nolēma, ka persona neveic savas pokera azartspēļu aktivitātes tāpat kā komersants veiktu nopietnu komercdarbību. Pēc Nodokļu tiesas domām, iepriekš minētie faktori kopumā apstiprina, ka pokera spēle ir hobijs vai izklaide un personai nebija nodoma ar to pelnīt iztiku.

ASV Arizonas štatā “airdrops” būs neapliekami ar ienākuma nodokli

Raksta autore: Aina Okseņuka

Airdrops ir vituālās valūtas vai NFT saņemšana – bezmaksas vai apmaiņā pret nelielu reklamējošu aktivitāšu veikšanu utml. Arizonas štatā no šī gada 31.decembra airdrops sākotnējā saņemšana nebūs apliekama ar nodokli. Atbrīvojums no nodokļa neattiecas uz turpmāko vērtības pieaugumu.

Čehijas prezidentūra norāda Eiropas Savienības Padomes nodokļu prioritātes līdz 2022. gada decembrim

Raksta autore: Aija Lasmane

Čehijas prezidentūra ES Padomē ir publicējusi prezidentūras programmu, kurā iekļautas prioritātes nodokļu jomā. Saskaņā ar programmu Čehijas prezidentūra (no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim):

 • censties vienkāršot nodokļu sistēmu, apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un samazināt nepamatotu nodokļu atbrīvojumu skaitu;
 • risināt pašreizējos tiesību aktu priekšlikumus, tostarp saistībā ar ESAO/G20 globālajiem nolīgumiem un nodokļu pārredzamības jomā;
 • noteikt prioritāti ES nesadarbīgo jurisdikciju saraksta atjaunināšanai; un
 • netiešo nodokļu jomā intensīvi strādāt pie grozījumiem Direktīvā par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijas piegādei.

Eiropas Komisija publicē 2022. gada pārskatu par nodokļiem

Raksta autore: Aija Lasmane

2022. gada 28. jūnijā Eiropas Komisija publicēja savu Ikgadējo ziņojumu par nodokļiem, kurā iepazīstina ar pašreizējo situāciju nodokļu jomā ES. Ziņojumā novērtētas jaunākās tendences nodokļu sistēmās un norādīts, kā varētu uzlabot nodokļu politiku, ieviešanu vai atbilstību.

Saskaņā ar Ziņojumu, 2020. gadā nodokļu ieņēmumi ES samazinājās pirmo reizi kopš 2009. gada finanšu krīzes, savukārt valstu izdevumi pieauga no 46,5% 2019. gadā līdz 53% 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ. Lai atbalstītu uzņēmējdarbību un mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecībām, dalībvalstis 2020. un 2021. gadā īstenoja nodokļu reformas, jo īpaši ieviešot nodokļu samazinājumus un nodokļu atlikšanu, samazinot likmes vai koriģējot nodokļu kategorijas, kā arī citus pasākumus. Ziņojumā īpaši norādīts, ka:

 • nodokļu sistēmām ir jāseko līdzi straujajām strukturālajām pārmaiņām, kas notiek sabiedrībā un ekonomikā, piemēram, zaļās un digitālās pārejas, globalizācijas un iedzīvotāju novecošanas sekām;
 • dalībvalstis arvien vairāk atbalsta privāto pētniecību un izstrādi, piedāvājot nodokļu atvieglojumus gan ienākumiem, gan izdevumiem, lai atbalstītu produktivitāti un inovācijas, taču šādam atbalstam nevajadzētu radīt iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas un palielināt nodokļu sistēmas sarežģītību;
 • vidējais darbaspēka nodokļu slogs ES, lai arī samazinās, joprojām ir 40% no darbaspēka izmaksām, kas ir augstāks nekā OECD vidēji 36%;
 • vides nodokļi var būt noderīgs politikas instruments, lai palīdzētu sasniegt klimata un vides politikas mērķus un atjaunot ekonomiku; enerģijas cenu kāpums, ko saasināja Krievijas iebrukums Ukrainā, prasa paātrināt zaļo pāreju; vides nodokļi ar klimata mērķiem būtu jāsabalansē ar neaizsargātāko personu aizsardzību;
 • lai gan dažas dalībvalstis, piemēram, Nīderlande un Kipra, ir apņēmušās veikt pasākumus, lai novērstu nodokļu nepilnības, kas veicina agresīvu nodokļu plānošanu, ir pierādījumi, ka citas valstis saglabā šādas iespējas savās nodokļu sistēmās; un
 • pastiprinātai nodokļu administrāciju digitalizācijai būtu jāpalīdz uzlabot nodokļu iekasēšanu, samazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī samazināt uzņēmumu un mājsaimniecību atbilstības izmaksas.