Lai preces un pakalpojumi tehnoloģiju jomā būtu piekļūstami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām, Eiropas Savienība (ES) 2019. gadā pieņēma jaunu direktīvu – Piekļūstamības direktīvu (Direktīva). Direktīvā ir ietverti jauni noteikumi elektroniskajām precēm un tiešsaistes pakalpojumiem, lai tie būtu labāk pielāgoti lietošanai ikvienam, uzlabojot vienlīdzību un sociālo iekļaušanu.

Jaunas prasības elektroniskajām precēm un tiešsaistes pakalpojumiem

Direktīvas prasības tiks piemērotas tādām precēm kā:

 • universāli lietojamiem datoriem un to operētājsistēmām, ja tās paredzētas patērētājiem,
 • viedtālruņi, planšetdatori, televizori un citas patērētāju galiekārtas, ko izmanto elektroniskai saziņai un piekļuvei audiovizuālajiem medijiem,
 • interaktīvie pašapkalpošanās termināļi, kā maksājumu termināļi, bankomāti, biļešu un reģistrācijas automāti, digitālās informācijas ekrāni u.tml.,
 • e-grāmatu lasītāji.

Prasības attieksies arī uz vairākiem pakalpojumiem, kā:

 • elektronisko sakaru pakalpojumi un audiovizuālie pakalpojumi,
 • pasažieru pārvadājumu pakalpojumu elementi, piemēram, tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes, elektronisko biļešu pārdošanas pakalpojumi un informācijas sniegšana par transporta pakalpojumiem,
 • banku pakalpojumi patērētājiem,
 • e-grāmatas un to programmatūra,
 • tiešsaistes tirdzniecība.

Pakalpojumu sniedzēji, kas ir mikrouzņēmumi, būs atbrīvoti no šo prasību piemērošanas.

Būtiskākā pakalpojumu piekļūstamības prasība ir iespēja uztvert saturu, izmantojot vairāk nekā vienu maņu, piemēram, gan vizuālo, gan audio formu. Ierīcēm jāatbalsta reāllaika teksta tehnoloģija, jānodrošina iespēja palielināt burtu izmēru un paaugstināt kontrastu starp dažādām krāsām.

Piekļūstamības prasības jāievēro tiktāl, ciktāl tās nerada nesamērīgu slogu uzņēmumiem un nemaina preces vai pakalpojuma pamatīpašības. Uzņēmējiem ir jāveic novērtējums par to, vai piekļūstamības prasības neievieš būtiskas izmaiņas produktā vai pakalpojumā un vai nerada nesamērīgu slogu.

Uz kuriem uzņēmējiem attiecas šī Direktīva?

Produktu ražotāji, importētāji un izplatītāji

Novērtējot produkta atbilstību, ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem ir jāņem vērā konkrētas Direktīvas prasības:

 • Preču ražotājiem būs jānodrošina, ka to izstrādājumi ir radīti saskaņā ar piekļūstamības prasībām. Atbilstība piemērojamajām piekļūstamības prasībām ir jānorāda arī ES atbilstības deklarācijā. Uz iepakojuma sniegtajai informācijai, kā arī visām sniegtajām instrukcijām jābūt uztveramām vairāk nekā ar vienu maņu. Jebkuram teksta saturam ir jābūt atbilstoša izmēra un formas burtiem, ņemot vērā apstākļus, kādos produkts tiks lietots.
 • Importētāju jānodrošina, ka tie ES tirgū importē tikai atbilstošus produktus, kā arī tiem ir jāpārliecinās, ka ražotājs ir izpildījis uz produktu attiecināmās saistības.
 • Izplatītājiem ir pienākums rīkoties ar pienācīgu rūpību attiecībā uz piekļūstamības prasībām. Ja izplatītājam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst prasībām, izplatītājam ir jāpārtrauc produkta piedāvāšana vai izplatīšana, līdz neatbilstība ir novērsta.

Pakalpojumu sniedzēji

Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāsagatavo informācija par pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvas prasībām un jānodrošina tās pieejamība sabiedrībai rakstiskā un mutvārdu veidā, kas ir pieejama personām ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzējiem ir jāievieš procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību piekļūstamības prasībām.

Termiņš atbilstības nodrošināšanai piekļūstamības prasībām

Prasības attiecas uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst Direktīvas tvērumā un kuri ir laisti tirgū pēc 2025. gada 28. jūnija. Turklāt precēm un pakalpojumiem, kas bija laisti tirgū pirms šā datuma, būs pilnībā jāatbilst produktu prasībām no 2030. gada 28. jūnija.

Piekļūstamības direktīvas ieviešana Baltijas valstīs

Igaunija: Produktu un pakalpojumu piekļūstamības likums Igaunijā tiks piemērots no 2025. gada 28. jūnija.

Direktīva Igaunijā ir ieviesta ar Likumu par produktu un pakalpojumu piekļūstamību, ko parlaments pieņēma 2022. gada 30. maijā un kas stājās spēkā 2022. gada 28. jūnijā, bet tiks piemērots no 2025. gada 28. jūnija. Uzraudzības iestāde, kas uzrauga jauno prasību ievērošanu, ir Igaunijas Patērētāju aizsardzības un tehniskā regulējuma pārvalde. Tā var veikt administratīvus pasākumus, kā arī piemērot naudas sodus līdz pat 20 000 EUR apmēram par neatbilstību piekļūstamības prasībām.

Tāpat ņemams vērā, ka Igaunijā jau pastāv noteiktas piekļūstamības prasības konkrētās tiesību jomās, piemēram, valsts iestāžu tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm jau tagad ir jāievēro noteiktas piekļūstamības prasības. Publisko iepirkumu likumā ir paredzēti arī izvirzāmi kritēriji, kas var ietvert piekļūstamības nosacījumus. Tāpat Būvniecības kodeksā ir noteiktas konkrētas prasības, kuru mērķis ir nodrošināt sabiedrisko ceļu un sabiedrisko pakalpojumu ēku bez-šķēršļu lietošanu, kā arī Elektronisko sakaru likumā un Mediju pakalpojumu likumā.

Latvija: Latvijā pieņemts jauns likums, kas ievieš Direktīvu

Latvijā Direktīva tiek ieviesta ar jaunu likumu – Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu. Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 16. martā, un tas stāsies spēkā 2025. gada 28. jūnijā.

Saistībā ar šo likumu tiek veikti grozījumi arī citos likumos. Piemēram, likumos atbilstības novērtēšanas un publiskā iepirkuma jomā. Turklāt dažas prasības, kas attiecas uz elektroniskajiem sakariem, ir ieviestas Elektronisko sakaru likumā.

Plānots, ka piekļūstamības prasību izpildi uzraudzīs septiņas valsts iestādes atkarībā no preču un pakalpojumu veida, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Autotransporta direkcija. Tāpat tiks būs piemērojami arī vispārīgās normas produktu un pakalpojumu neatbilstības gadījumā.  Atbildīgā valsts iestāde, konstatējot neatbilstību, var aizliegt piedāvāt preces vai pakalpojumus vai pieprasīt to atsaukšanu. Par tādu preču laišanu tirgū, kurām jāveic atbilstības novērtēšana vai apliecināšana, bet tās nav nodrošinātas ar atbilstības novērtēšanu vai apliecināšanu, ir plānots palielināt naudas sodu līdz 4300 EUR.

Lietuva: Direktīva Lietuvā tiks ieviesta ar jauno Likumu par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām

Piekļūstamības direktīva tiek ieviesta ar nesen pieņemto Likumā par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām. Likums tika pieņemts 2022. gada 22. decembrī, bet stāsies spēkā 2025. gada 28. jūnijā. Pakalpojumu sniedzēji var turpināt sniegt pakalpojumus līdz 2030. gada 28. jūnijam, izmantojot produktus, kurus tie līdz likuma spēkā stāšanās dienai likumīgi izmantoja līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanai. Līgumi par pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgti pirms 2025. gada 28. jūnija, paliks spēkā bez jebkādiem grozījumiem līdz to termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2030. gada 28. jūnijam.

Piekļūstamības prasības jau pastāv konkrētās jomās, t.i., Publisko iepirkumu likums paredz piekļūstamības prasības attiecībā uz publisko iepirkumu, Invalīdu sociālās integrācijas likums paredz piekļūstamības prasības attiecībā uz ēkām un vidi, Sabiedrības informēšanas likums paredz piekļūstamības prasības attiecībā uz audiovizuālajiem medijiem. Tādējādi pagaidām nav paredzētas būtiskas izmaiņas citos tiesību aktos.

Plānots, ka piekļūstamības prasību izpildi uzraudzīs četras valsts iestādes atkarībā no preču un pakalpojumu veida, piemēram, Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, Lietuvas Transporta drošības administrācija, Sakaru regulatīvā iestāde un Lietuvas Radio un televīzijas komisija. Šīs iestādes var veikt administratīvus pasākumus, kā arī piemērot naudas sodus līdz pat 15 000 EUR apmēram par piekļūstamības prasību neievērošanu.