2020. gada 12. jūlijā spēkā stāsies jaunā Tiešsaistes platformu regula (turpmāk – Regula).[1] Tiešsaistes platformas ir kļuvušas par pieprasītu iepirkšanās veidu, kuru komersanti aizvien plašāk izmanto savu produktu vai pakalpojumu pārdošanā un klientu sasniegšanā. Tādēļ ir būtiski attīstīt tiešsaistes platformu darbību un veicināt digitālās ekonomikas izaugsmi. Vienlaikus svarīgi ir sekmēt godīgus un skaidrus tiešsaistes platformu izmantošanas noteikumus. Regulas mērķis ir radīt drošu biznesa vidi un palielināt tiesību aizsardzības iespējas tiem uzņēmumiem, kas savu produktu vai pakalpojumu pārdošanā izmanto tiešsaistes platformas. Tā kā Regula ievieš jaunas prasības tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzējiem, ir nepieciešams pārskatīt tiešsaistes platformu izmantošanas līguma noteikumus, lai pārliecinātos, vai tie atbilst Regulas prasībām.

Tiešsaistes platformu pakalpojumi, kuriem Regula piemērojama

Regulas izpratnē “tiešsaistes platformas” ir tiešsaistes vai lietojumprogrammu tirdzniecības vietas un sociālie mediji, kā arī tiešsaistes meklētājprogrammas, kas sniedz pakalpojumus ES reģistrētiem komersantiem. Savukārt komersanti šīs platformas izmanto, lai piedāvātu savas preces un pakalpojumus ES patērētajiem. Latvijā zināmākās šāda veida platformas ir, piemēram, Google Play, Amazon, Pērkam Kopā, u.c.

Regula neattiecas uz tādiem tiešsaistes platformu pakalpojumiem, kas tieši neiejaucas komersanta un patērētāja attiecībās. Piemēram, uz starpniekiem, kas darbojas tikai starp uzņēmumiem, kā arī uz tādu tiešsaistes tirdzniecību, kas tieši pārdod savus produktus, kā pārtikas preču veikali vai zīmolu mazumtirgotāji.

Būtiskākās prasības attiecībā uz platformu izmantošanas noteikumiem

Izprotami algoritmi preču un pakalpojumu izvietojumam

Tas, vai komersanta piedāvājums ir novietots platformas sākumā vai tuvāk saraksta beigām, kur pircējam nemaz nepietiek pacietības ieskatīties, ir atkarīgs, piemēram, no pakalpojuma novērtējuma zvaigznītēs. Tomēr līdztekus pastāv daudz un dažādi apstākļi, kas ietekmē pakalpojuma pamanāmību. Ne vienmēr tie komersantam ir zināmi vai saprotami. Lai to novērstu, pamanāmības jeb ranžēšanas kritērijiem  jābūt noteiktiem skaidri. Lietošanas noteikumos jānorāda, kas ietekmē meklēšanas rezultātu secību, un vai tā ir atkarīga no platformas lietošanas atlīdzības apmēra. Ja tiešsaistes platforma paredz atšķirīgu attieksmi pret precēm un pakalpojumiem, tad tam ir jābūt līgumā norādītam.

Sūdzību un strīdu risināšanas kārtība

Bieži vien tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzēji ir lielas starptautiskas kompānijas pret kurām mazam Latvijas uzņēmumam nav vienlīdzīgu iespēju strīdus situācijās. Lai to mainītu, paredzēts, ka tādiem tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbinieku skaits pārsniedz 50 un apgrozījums ir virs 10 milj. eiro, ir pienākums nodrošināt iekšēju sūdzību izskatīšanas procedūru, kā arī iespēju izmantot mediāciju strīdus risināšanā. Vienlaikus tiks izveidotas organizācijas, kas pārstāvēs uzņēmumu intereses strīdos ar tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzējiem. Latvijā šādas organizācijas izvērtēs un paziņos Ekonomikas ministrija.

Līguma izbeigšana

Lai veicinātu stabilitāti un vienlīdzību, paredzēti kritēriji, kuri tiešsaistes platformas pakalpojuma sniedzējam jāietver  tiešsaistes platformu izmantošanas līgumā. Tostarp noteikts, ka līgumā jāietver minimālais paziņošanas termiņš par līguma izbeigšanu, kas nedrīkst būt īsāks par 30 dienām. Papildus tam, tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzējam, mainot līguma noteikumus, par to komersantam ir jāpaziņo vismaz 15 dienu iepriekš, vienlaikus informējot par tiesībām izbeigt līgumu, ja komersants tām nepiekrīt. Regula arī paredz, ka līgumos un lietošanas noteikumos jānorāda gadījumi, kādos komersanta darbība platformā var tikt apturēta vai kā tā ir atjaunojama..

Nepieciešamība pārskatīt līguma noteikumus

Ņemot vērā noteikumus, tiešsaistes platformu pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jāmaina savi platformas izmantošanas noteikumi, lai to līgumattiecības ar komersantiem atbilstu jaunajām Regulas prasībām.

[1] “Eiropas Parlamenta un  Padomes Regula (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=LV