2017. gada 2. decembrî Latvijas Universitâtes Juridiskâs fakultâtes 3. kursa studentes un Sorainen Studentu akadçmijas dalîbnieces Ieva Reine, Nora Ventaskraste un Gita Daukste izcînîja godpilno 2. vietu  XIX Profesora Kârïa Dišlera izspçlç konstitucionâlajâs tiesîbâs. Gatavošanâs šai izspçlei ietvçra juridiskâs argumentâcijas rakstîšanu pieteicçja un Saeimas pozîcijai, kas adresçta Satversmes tiesai, kâ arî gatavošanos mutiskajiem raundiem, kas norisinâs visas dienas garumâ.

Komandas padomdevçjs bija Sorainen zvçrinâta advokâta palîgs un LU JF pasniedzçja Linda Reneslâce.

Apsveicam arî pirmâs vietas ieguvçjus komandu “Origo Boys” un pârçjos dalîbniekus, kas ieguldîja lielu darbu, gatavojoties šai izspçlei.”