Minust

Äriõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma liikmena Eestis aitan kliente ühingu-, töö- ja rändeõiguse valdkonnas. Olen innukas probleemide lahendaja ja otsin alati võimalusi, et aidata klientidel seatud eesmärke saavutada. Hindan oma töös täpsust, kvaliteeti ja korrektsust ning lähenen süstemaatiliselt erinevatele olukordadele ja väljakutsetele.
Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Töösuhte kõik aspektid. Mul on laialdased kogemused kõikides töösuhte elutsüklit katvates küsimustes alates töölepingu koostamisest ja selle lõpetamisest kõige muuni, millega tööandjal võib töösuhte käigus olla vaja tegeleda. Minu töö olulisemad küsimused, millega olen kokku puutunud, on paindlikud töösuhted, erikokkulepped töötajatega, kaugtöö, töövaidlused, ettevõtete üleminek, kollektiivsed töösuhted ning töötervishoiu ja -ohutuse küsimused.

Töötamine välismaal. Olen aidanud klientidel, kelle äritegevus toimub eri riikides, ühtlustada tööõigusalaseid dokumente, nõustades neid töötajate lähetamisel nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda ning muudes piiriülestes tööõiguse küsimustes. Aitan töösuhetega seoses kliente ka rändeõiguse valdkonnas, sealhulgas Eestis töötamiseks nõutava lühiajalise töösuhte registreerimisel ja ajutise elamisloa taotlemisel.

Teenuselepingud. Mul on laialdased kogemused ka töösuhtega sarnaste, muud tüüpi teenuse osutamise lepingute valdkonnas, nagu näiteks lepingud juhtorganite liikmetega (nt juhatuse või nõukogu liikme lepingu koostamine), muud käsunduslepingud ja töövõtulepingud.

Abi juriidilise auditi elluviimisel. Olen osalenud mitmete juriidiliste auditite läbiviimisel seoses äriühingute ühinemiste ja ülevõtmistega, aidates klientidel tuvastada õiguslikke riske töö- ja ühinguõiguse küsimustes.

Ühinguõiguse küsimused. Aitame oma tiimis kliente ka erinevate ühinguõigusega seotud küsimuste lahendamisel, näiteks äriühingute asutamistel, äriühingute igapäevase juhtimisega seotud küsimustes ning osanike ja aktsionäride vahelistes suhetes.

Akadeemiline taust

  • Tallinna Tehnikaülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)