Illimar Pärnamägi

Jurist

Keel

eesti, saksa, inglise

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Minu vaadet Eesti õigusele kujundas enim kümmekond aastat, mille kestel juhtisin Justiitsministeeriumis avaliku õiguse valdkonda. Selle aja jooksul Eesti seadusloome keskmes olles nägin kõigi ministeeriumide seadusalgatusi ning osalesin vahetult oluliste seaduste väljatöötamisel. Minu kõige olulisem roll aastatel 2008-2019 oli valitsuses kontrollida nende algatuste kooskõla põhiseadusega. Usun, et iga juristi laiem missioon on hea seista selle eest, et riigivõim saaks täita enda ülesandeid nii, et samal ajal oleks hästi kaitstud ka kodanike põhiõigused.
Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Riigi- ja haldusõiguse asjatundja.  Oma senises töös olen pidanud osalema rohkelt aruteludes erinevate riigivõimu organitega, kus on tulnud kaitsta nii õigusriigi põhimõtet kui ka kodanike põhiõigusi riigivõimu sekkumiste eest. Tunnen hästi Eesti haldusõiguse valdkonna seaduseid, mis on eriti olulised riigi ja kodanike vaheliste suhete seisukohast. Minu erioskuseks on hinnata, kas riigivõimu tegutsemine on õiguspärane. Õigusriigi põhimõtte ning kodanike põhiõiguste järgimine Eesti õiguspraktikas on minu südameasjaks ka edaspidi.

Eesti seadusloome asjatundja. Tean ja tunnen peenusteni Eesti seadusloome töökorraldust, kus normide ettevalmistamine on jaotatud paljude valitsusasutuste vahel. Aitan paremini mõista normiloome motiive ning kitsaskohti ning anda soovitusi õigusloome parandamiseks.

Aitan suhtluses riigiga. Aitan kodanikul ja ettevõtjal ületada bürokraatlike takistusi erinevates menetlustes seoses kõikvõimalike riiklike lubadega, planeeringutega jms. Annan nõu riigi toimimise kohta. Töötan selles suunas, kus suhtluses riigiga oleks eelistatud lahendus range järelevalve asemel paindlikumad võimalused, mis vähendaks riigi ja kodaniku vastastikkust ületrumpamist, soosiks dialoogi, kodanike ja ettevõtjate vastutustunnet ja loomulikku eneseregulatsiooni. Vajadusel aitan seisukohti kaitsta ka kohtus.

Olulisemad kogemused seadusloomes. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, avaliku teenistuse seadus, julgeolekuvaldkonna seaduste korrastamine, halduskohtumenetluse ja riigivastutuse regulatsioon, süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus, isikuandmete kaitse seadus, ehitusseadustik, planeerimisseadus, keskkonnavaldkonna seaduste kodifitseerimine jt.

Akadeemiline taust

  • Konstanzi Ülikool (Universität Konstanz), Saksamaa (magistrikraad õigusteaduses, 2018)
  • Tallinna Tehnikaülikool (magistrikraad õigusteaduses, 2018)
  • Tallinna Tehnikaülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses, 2016)
  • Tartu Ülikool (vahetusõppeaasta, 2006-2007)
  • Konstanzi Ülikool, (Universität Konstanz), Saksamaa (ülikoolidiplom õigusteaduses, 2008)