Soraineni partnerite üksmeelsel otsusel kutsuti alates 1. jaanuarist 2019 büroo partnerite ringi Läti ärilepingute ja -regulatsiooni õigustöörühma juht Ieva Andersone. Nagu allpool lühidalt kirjeldame, oli tegemist lihtsa otsusega.

Klientide edu nimel

Kuigi „ärilepingud ja -regulatsioon“ võib esmapilgul näida abstraktne valdkond, tähendab see lahti seletatuna, et Ieva aitab klientidel igapäevaselt jõuda praktiliste lahendusteni erinevates lepinguküsimustes, kaubandusregulatsiooni vallas, intellektuaalomandi õiguste rikkumise küsimustes ja loomingu väärkasutamise alal ning nendega seotud vaidlustes, samuti konkurentsiõiguse küsimustes. Märkimist väärib ka isikuandmete kaitse valdkond – Ieva on olnud Läti turul üks juhtivaid isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) rakendamise eksperte. Meie büroo strateegiline tugevus on oma klientide äri põhjalik tundmine, mistõttu Ieva on aktiivselt osalenud ka meditsiini ja bioteaduse ning tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni ärivaldkondade arendamisel.

Tugev juht ja organisaator

Alates 2018. aasta algusest on Ieva järk-järgult üle võtnud ärilepingute ja -regulatsiooni töörühma juhtimise Lätis, sealhulgas igapäevaste töövoogude korraldamise, klientide projektide koordineerimise ja töörühma tegevuse planeerimise. Ieva juhitava õigustöörühma töömaht on stabiilselt kasvanud, liitunud on kolm uut spetsialisti ning mitu liiget on kõrgemale positsioonile edasi liikunud.

Koostöö töörühmade ja riikide vahel

Ieva annab õigusnõu mitmes valdkonnas ning teeb tihedat koostööd büroo teiste õigustöörühmadega, eriti vaidluste lahendamise töörühmaga. Paljud Ieva töörühma projektid hõlmavad mitut riiki ja tihti ei piirdu need Balti riikide ja Valgevenega. Ieval on sellises keskkonnas töötamiseks suurepärased eeldused – võime teha koostööd, panna kokku ja juhtida piiriüleseid tiime, vahetada tõhusalt infot, pidada kinni tähtaegadest ning näha lisaks suurele pildile ka kõiki pisiasju.

Areng

Ieva alustas Sorainenis 2005. aastal juristi abina ja juba2009. aastal asus juhendama teisi advokaate ja juriste. Kolmeteistkümne tööaasta jooksul on Ieva Sorainenis silma paistnud ambitsioonikuse ja kiire arenguga, lõpetades muu hulgas kiitusega Cambridge’i Ülikooli ning omandades vandeadvokaadi ja patendivoliniku tunnistuse. Ieva aitab toetada nooremate kolleegide arengut, osaledes ja panustades Soraineni mentorlusprogrammi, ThinkTanki, Student Academy ja harjutuskohtuprojektide arengusse.

Innustavad ideed

Töö ja pere kõrvalt leiab Ieva aega ka ühiskondlikuks tegevuseks. Ta on võrdsete võimaluste eest kõneleja ning siinkohal tuleb märkida, et Ieva liitumisega partnerite ringi on nüüd Läti kontori partnerite seas võrdselt mehi ja naisi (kolm ja kolm). Ieva panustab oma aega, kogemusi ja nõu ka avatud ühiskonna projektidesse. Näiteks on ta viimasel ajal nõustanud valimiseelse kodanikuosalusprojekti elluviimist ning ajakirjanike ja meediakanalite õigustega seotud projekte. Ieva jagab oma arvamusi heal meelel avalikkusega ja annab intervjuusid, selgitades õigusküsimusi lihtsas arusaadavas keeles.