Kokkuvõte

Vaatamata Justiitsministeeriumi luhtunud katsele majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse loomiseks 1990. aastate keskpaigas, taasalgatati majandushaldusõiguse kodifitseerimine ning 2010. aasta augustis esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu, millega luuakse Eesti majandushaldusõigusele üldosa. Eelnõu vundamendi Eesti õiguskorras moodustab põhiseaduslik ettevõtlusvabadus, mistõttu on eelnõu kantud eesmärgist, et väheneks majandushaldusõiguse regulatsioonide arv, ulatus ja keerukus, s.t väheneks bürokraatia, ning et kaoksid majandustegevuse valdkonnas põhjendamatud piirangud põhiõiguste teostamisele.

Artiklis avatakse esmalt majandushaldusõiguse mõiste, piiritletakse see teistest õigusharudest ning tutvustatakse lähemalt Saksa ja Austria majandushaldusõigust, sest nendest lähtub algne kodifikatsiooniidee. Üldisemat laadi käsitluse valguses esitatakse tänase Eesti majandushaldusõiguse probleemid õigusloome ebaselguse ja liigse bürokraatiaga seoses ning kaalutlused, kuidas võiks sellise õigusharu kodifitseerimine aidata kaasa nende probleemide lahendamisele.

Illimar Pärnamäe kirjutatud artikkel avaldati TÜ õigusteaduskonna ajakirjas Juridica. Leia artikkel siit.