Eelmise nädala vaieldamatult „kuumim“ õigusuudis on tehisintellekti määruse vastuvõtmine Euroopa Parlamendis. Määruse lõpliku jõustumise ja rakendamiseni on siiski veel aega, aga see on juba vormistamise küsimus. Samal ajal ei puhka ka Eesti õigusloome. Sotsiaalministeeriumis on käsil meditsiiniseadme seaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsus, millest nähtub plaan viia ravimeid ja meditsiiniseadmeid puudutavad küsimused ühe ameti pädevusse (Ravimiametisse). Ühtlasi nähakse väljatöötamiskavatsuses vajadust vaadata üle pädeva asutuse ülesanded, meditsiiniseadme seadus, reklaami ja kingituste regulatsioon, professionaalse kasutaja ja eetikakomitee nõuded. Seni kuni viidatud kavatsus reaalsuseks vormub, vaatame peale juba kaugemale jõustunud projektidele nagu uues kuues määrus „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ning Tervise Arengu Instituudi põhimäärus.

Muutus määrus„Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“

09.03.2024 jõustus uus määruse „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ redaktsioon, millega muudeti määrust üsna laialdaselt. Näiteks on nüüd määruses sõnaselgelt sätestatud, et apteegi sissepääs ei või paikneda ettevõtja äripinnal, kelle peamiseks majandustegevuseks on apteegiteenusega mitteseotud toodete ja teenuste müük (§ 2 lg 8-1). Muudetakse ulatuslikult ka muid apteekide ruumide ja sisseseade nõudeid.

Samuti peavad uue määruse järgi sama toimeaine ja näidustusega käsimüügiravimid ning sama kasutamiseesmärgiga muud tooted asuma ühes kohas. See on vajalik selleks, et  kliendil tekiks võimalus ravimeid võrrelda. Määruse selgituste järgi ei tohiks suunata klienti ka üht ravimit teisele eelistama (§ 12 lg 2).

Eraldiseisvalt on reguleeritud, et kui kliendil on võimalik tasuda kassasse, kus ei tööta farmaatsiaalase haridusega isik, peab olema tagatud ostueelne nõustamine (§ 12 lg 2-2). Erialase hariduseta töötaja ei tohi anda ravimite kasutamise alast nõu. Määruses selgitatakse, et nõustamine peab toimuma ravimi valikul ja alles peale nõustamist saab ravimite eest tasuda kassasse, kus on erialase hariduseta töötaja.

Edaspidi tuleb kõrvalekalded tööeeskirjadest ja õigusaktide nõuetest dokumenteerida, kõrvalekalde põhjused tuleb välja selgitada ning vajaduse korral tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid. Määruse selgituste järgi tähendab see kohustust dokumenteerida nt vale ravimi väljastamine, aegunud ravimi väljastamine, vead hinnakujunduses, temperatuurinõuete probleemid, vead ravimi valmistamisel, kauba vastuvõtus ja arvestuses (§ 12 lg 8).

Juba praegu võeti vastu ka 2026. aastal jõustuvad muudatused, mille järgi peab apteegi juhataja osalise koormusega töötamisel või enam kui kuus kuud töölt eemal viibimise korral määrama asendajaks proviisori. Proviisor võtab sel juhul üle juhatajal olevad kohustused ja vastutuse apteegi juhtimisel.

Apteegiteenuse kvaliteedi tagamiseks seatakse juhatajale ja tema asendajale kohustus apteegi lahtiolekuaegadel olla apteekritele kättesaadav.

Loe lähemalt

Muutus Tervise Arengu Instituudi põhimäärus

19. veebruaril jõustus uus Tervise Arengu Instituudi (TAI) põhimäärus. Võrreldes varasema põhimäärusega on üritatud selgemalt määratleda TAI tegevusvaldkond. Veidi üllatuslikult on eraldi sätestatud TAI tegevusvaldkonnana „innovaatiliste lahenduste väljatöötamine ja katsetamine“. Jääb arusaamatuks, mida tähendab „innovaatilised lahendused“ määruse kontekstis ning miks piirdub TAI pädevus selliste lahenduste katsetamisega. Loodetavasti jõuavad lahendused ka praktikas rakendusse.

Võrreldes varem kehtinud määrusega, sõnastatakse uues määruses konkreetselt TAI pädevus teha ka tervisega seotud teadustööd (§ 7 p 1). Olulise muudatusena rõhutatakse veel TAI rolli erinevates valdkondades, mitte ainult Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates valdkondades. Tähtsaks muutub põhimõte „tervis igas poliitikas“. Lisaks, kuivõrd TAI on varem tegelenud meditsiini- ja tervishoiu alase terminoloogia ja klassifikaatorite arendamise ning juurutamisega, nähakse nüüd määruses ette TAI pädevus selles valdkonnas.

Loe lähemalt

Kellele on see info oluline?

  • Tervishoiusektoris tegutsevad ettevõtjad
  • Apteegipidajad

Millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata?

  • Määruses „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ on tehtud olulisi muudatusi, mis mõjutavad ka apteekide igapäevatöö korraldust.
  • TAI põhimääruse kohaselt on TAI üheks põhiülesandeks rääkida kaasa eri valdkondade poliitiliste muudatuste, otsuste ja meetmete heaolu ja tervisega seotud mõjususe osas. Loodetavasti annab selline selge deklaratsioon märku üleüldisemast mõttemalli muutusest seadusloomes ning „tervis kui investeering“ lähenemise aktsepteerimisest ühiskonnas.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

Lise-Lotte Lääne

lise-lotte.laane@sorainen.com