Õhksoojuspump on kodudes üha enam levinud. Paljud inimesed aga ei tea, et valesti paigaldatud pumba eest võib elamu omanik saada trahvi. Meie advokaat Mirjam Vichmann andis sellel teemal Delfi Ärilehele kommentaari.

Kehtiva ehitusseadustiku alusel kvalifitseerub õhksoojuspumba paigaldamine korterisse tehnosüsteemi paigaldamiseks, milleks on vaja esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ning ehitusprojekt.

Pärast õhksoojuspumba paigaldamist tuleb kohalikule omavalitsusele esitada kasutusteatis. Eelkirjeldatud tingimuste täitmist kontrollib kohalik omavalitsus. Kui need tingimused on täitmata, on kohalikul omavalitsusel õigus teha ettekirjutus tingimuste täitmiseks.

Kui ettekirjutust ei täideta ettenähtud aja jooksul, võib kohalik omavalitsus esitada omanikule sunniraha rakendamise hoiatuse, milles märgitakse ettenähtud sunniraha summa. Kui hoiatust ei ole selles märgitud tähtaja jooksul täidetud, võib kohalik omavalitsus rakendada sunniraha.

Sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule on 6400 eurot ning juriidilisele isikule 450 000 eurot ja seda võib rakendada korduvalt kuni ettekirjutuse täitmiseni.

Samuti on võimalik seaduses kehtestatud nõuete mittejärgimisel isikut karistada rahatrahviga: füüsilist isikut kuni 300 trahviühiku suuruse rahatrahviga ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 100 000 eurot. Trahviühiku suurus on 4 eurot.

Lisaks tuleb silmas pidada, et õhksoojuspumba paigaldamine kaasomandis olevale elamuseinale ja maapinnale nõuab kortermaja omanike nõusolekut, mida korteriomanikud saavad Riigikohtu praktika kohaselt otsustada üldjuhul häälteenamusega.

Loe lähemalt Delfi Ärilehe artiklist!