Tiesa piešķir sabiedrisko mediju ombudam Andai Rožukalnei pagaidu aizsardzību un uzliek SIA “Mediju nams” pienākumu bloķēt sabiedrības piekļuvi 2023. gada 21. novembrī portālā neatkariga.nra.lv publicētajam rakstam.

Anda Rožukalne ieņem sabiedrisko mediju ombuda amatu kopš 2022. gada 1. marta. Pildot ombuda pienākumus, Anda Rožukalne gatavo atzinumus par sabiedrisko mediju satura atbilstību profesionālās ētikas normām, uztur personisku saikni ar sabiedrības pārstāvjiem, konsultē sabiedrisko mediju darbiniekus, piedalās pašregulācijas dokumentu veidošanā, veic sabiedrisko mediju satura pētījumus, raksta skaidrojumus, un citas publiskas darbības, kuras veicina sabiedrības medijpratību, kā arī pilda citas likumā minētās sabiedrisko mediju ombuda funkcijas.

2023. gada 21. novembrī SIA “Mediju nams” portālā neatkariga.nra.lv publicēja Māra Krautmaņa rakstu “Aizdomas par sabiedrisko mediju ombuda Andas Rožukalnes likuma pārkāpumiem”. Kā liecina raksta nosaukums, tā saturs ir vērsts uz negatīva rakstura aizdomu paušanu par Andu Rožukalni kā sabiedrisko mediju ombudu. Rakstā publicētas dažādas nepatiesas ziņas un aizskaroši viedokļi, raksta autoram apgalvojot, ka Anda Rožukalne pārkāpj likumu – nepilda savus ombuda pienākumus, aizsargā sabiedriskos medijus no jebkādas kritikas, un vispār atstāj ombuda krēslu tukšu, lai celtu personīgo labklājību, strādājot augstskolā.

Ņemot vērā raksta godu un cieņu aizskarošo raksturu, Anda Rožukalne 2024. gada janvārī vērsās Rīgas pilsētas tiesā ar lūgumu izvērtēt SIA “Mediju nams” rīcību, pieļaujot šāda raksta publicēšanu. Prasībā tiesai izteikts lūgums uzlikt par pienākumu raksta publicētājam SIA “Mediju nams” atsaukt godu un cieņu aizskarošās ziņas un atlīdzināt radīto morālo kaitējumu.

Vienlaikus lūgts noteikt pagaidu aizsardzību: bloķēt sabiedrības piekļuvi portālā publicētajam rakstam. Pagaidu aizsardzība lūgta, jo gadījumā, ja raksts būtu publiski pieejams visu – iespējams, gadiem ilgo – tiesvedības laiku, pastāv iespēja, ka raksta saturs kļūs zināms arvien plašākam sabiedrības lokam un tādējādi nodarīs neatgriezenisku kaitējumu ombuda reputācijai. Mūsdienu informācijas telpā nav sagaidāms, ka vairākus gadus veca raksta atsaukums, pat ja publicēts ar atvainošanos un tajā pašā vietā, kur sākotnējais raksts, spēs novērst vai pat ietekmēt attiecīgo gadu laikā radīto negatīvo publicitāti. Turklāt jebkāds reputācijas bojājums ir pēc definīcijas neatgriezenisks ombuda amata ieņemšanas kontekstā, jo saskaņā ar likumu ombuda amatu var ieņemt tikai personas ar nevainojamu reputāciju.

2024.gada 2. februārī tiesa apmierināja pagaidu aizsardzības lūgumu un uzlika SIA “Mediju nams” pienākumu bloķēt sabiedrības piekļuvi rakstam.

Izvērtējot lietā sākotnēji iesniegtos pierādījumus, raksta saturu un kontekstu, tiesa lēmumā secina, ka rakstā izteiktie apgalvojumi izteikti neatspoguļo to pamatu. Raksts ir vērts uz Andas Rožukalnes kā ombuda reputācijas graušanu, izsakot apgalvojumus bez konkrētas pierādījumu bāzes. Tādējādi tiesa pirmšķietami secina, ka prasības apmierināšanas iespējamība ir lielāka nekā noraidīšana.

Tiesa arī skaidro, ka žurnālista loma un mērķis demokrātiskā sabiedrībā ir dalīties ar informāciju un idejām par visiem sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem, tomēr šāda rīcība nedrīkst pārkāpt personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Ņemot vērā minēto tiesa atzīst lūgto pagaidu aizsardzības piemērošanu par samērīgu. Tā aizsargā Andas Rožukalnes tiesiskās intereses un nerada SIA “Mediju nams” nepamatotu ierobežojumu atklāt sabiedrībai aktuālus jautājumus un iespējamās nelikumības.

Sorainen komanda

Andu Rožkalni tiesvedībā pārstāv partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš un zvērināta advokāta palīdze Katrīna Bičevska.