Specializācija > Pakalpojums >

Atbilstība

Mēs palīdzam uzņēmumiem izstrādāt un ieviest atbilstības nodrošināšanas procedūras un pārliecināties par uzņēmumu darbības atbilstību reglamentējošajām prasībām. Korporatīvā atbilstība nozīmē to, ka jūsu uzņēmums un darbinieki ikdienas darbā ievēro piemērojamos tiesību aktus, noteikumus, nozares standartus un ētikas normas. Neievērojot vai pavirši izturoties pret korporatīvo atbilstību var veidoties atbilstības riska situācija, kurā uzņēmums savas darbības vai bezdarbības rezultātā var tikt pakļauts likumīgām un finanšu sankcijām, un materiāliem zaudējumiem. Sadarbībā ar mums varēsiet būt droši, ka mēs vienmēr laikus identificēsim riskus un potenciālos pārkāpumus atbilstības pamata jomās. Lai pilnībā aptvertu jūsu vajadzības, esam izveidojuši augsti kvalificētu komandu, kas strādā ar visiem atbilstības jautājumiem – no nodokļiem līdz darba attiecībām. Mēs īpašu uzmanību pievēršam arī regulējuma izmaiņu ietekmei un izstrādājam esošā un nākotnē iespējamā regulējuma riska profilus.

Kukuļdošanas un krāpšanas novēršana

Mēs izstrādājam atbilstības politiku kukuļdošanas un korupcijas novēršanai un palīdzam to ieviest. Mēs veicam godprātības izpēti, lai izprastu trešo pušu korupcijas riskus, un sagatavojam vadlīnijas sadarbības partneru pārbaudēm.

Konkurences tiesību jautājumi

Mēs pārbaudām, kā uzņēmums ievēro Konkurences likuma prasības. Tostarp, veicam iekšējo dokumentu un procedūru auditus, intervējam darbiniekus, izvērtējam uzņēmuma mijiedarbību ar citiem uzņēmumiem, tostarp nozares organizācijām. Mēs izstrādājam konkurences tiesību ievērošanas vadlīnijas, un nodrošinām regulāras darbinieku apmācības, lai maksimāli samazinātu Konkurences likuma pārkāpuma risku, kas parasti ir saistīts ar ievērojamiem naudas sodiem, līdz pat 10% apmērā no uzņēmuma gada apgrozījuma. Nepieciešamības gadījumā sniedzam atbalstu Konkurences padomes izmeklēšanu saistībā, gan klātesot inspekciju laikā, gan pārkāpuma procesa izpētes gaitā.

Iekšējā izmeklēšana, riski un strīdi

Klienti mūs iesaista dažādu izmeklēšanas darbību veikšanā. Mēs izmeklējam krāpšanas gadījumus, izvērtējam līgumu un finanšu darījumu riskus, izveidojam klientiem atbilstības nodrošināšanas rīkus un, ja nepieciešams, pārstāvam klientus valsts iestādēs. Mēs atbalstām klientus krīzes situācijās un palīdzam pēc iespējas ātrāk atsākt normālu darbību. Strīdu gadījumā mēs piedāvājam visus nepieciešamos pakalpojumus, sākot ar visaptverošu uzņēmuma tiesvedības riska izpēti.

Korporatīvā pārvaldība

Mēs gādājam par to, lai mūsu klientu korporatīvās pārvaldības sistēma  nodrošinātu visu nepieciešamo no A līdz Z. Vispirms mēs veicam visaptverošu korporatīvās pārvaldības izvērtējumu un korporatīvo dokumentu pārbaudi. Piedāvājam atsevišķu pakalpojumu arī uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, sniedzot konsultācijas par valdes un padomes darba principiem, jautājumiem saistībā ar atbildību un informācijas izpaušanu, dokumentu glabāšanu un korporatīvo rezolūciju paraugiem.

Atbilstības speciālists un trauksmes celšana

Mūsu ekspertu komanda izstrādā individuālai situācijai atbilstošu iekšējās atbilstības ietvaru. Mēs sniedzam konsultācijas par negadījumu reģistra uzturēšanu un palīdzam, ja noticis negadījums, izvērtējam un izstrādājam iekšējās procedūras, nodrošinot atbilstošu komunikāciju starp darbiniekiem un tiesībaizsardzības iestādēm. Ja vēlaties izveidot vai uzlabot iekšēju trauksmes celšanas kanālu, piemēram, tālruņa līniju vai e-pastu, – varat uzticēt mums šo darbu, savukārt ziņotāji var būt droši, ka viņu dati ir pasargāti.

Darba attiecību jautājumi

Mūsu ekspertu darbs ir rūpēties, ka darba attiecības tiek veidotas saskaņā ar vietējiem un starptautiskajiem tiesību aktiem. Mēs veicam visaptverošu uzņēmuma darba attiecību dokumentu un valdes locekļu līgumu pārbaudi. Mēs sagatavojam papildu pielikumus darba līgumiem, lai izskaidrotu atbilstības jautājumus. Mēs palīdzam izveidot darbinieku pārstāvju padomes, izskatām atalgojuma jautājumus un piedāvājam jūsu vajadzībām pielāgotus darba līguma paraugus.

 

Mēs varam palīdzēt

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums